BỘ CÔNG NGHIỆP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại thành công ty thành viên

hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 12/2005/QĐ-TTg , ngày 13 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bổ sung sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam đến năm 2005;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam tại Tờ trình số 113/TTr-EVN-HĐQT ngày 24 tháng 03 năm 2005 về việc chuyển đổi Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại thành công ty thành viên hạch toán độc lập;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, đơn vị hạch toán phụ thuộc thành Công ty Nhiệt điện Phả Lại, đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Nhiệt điện Phả Lại;

Tên giao dịch quốc tế: PHA LAI THERMAL POWER COMPANY;

Tên viết tắt: PLTPC;

2. Trụ sở Công ty đặt tại thị trấn Phả Lại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

3. Công ty Nhiệt điện Phả Lại có tư cách pháp nhân, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu, được mở tài khoản và quan hệ tín dụng với Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2.

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất, kinh doanh điện năng;

- Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh, cải tạo các thiết bị điện, các công trình nhiệt điện, công trình kiến trúc của nhà máy điện;

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện;

- Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị;

- Lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây lắp;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2004 là: 669.016.000.000,00 đồng (Sáu trăm sáu mươi chín tỷ, không trăm mười sáu triệu đồng chẵn).

Điều 3. Bộ máy của Công ty gồm:

1. Giám đốc,

2. Các Phó giám đốc,

3. Kế toán trưởng,

4. Các phòng ban kỹ thuật, nghiệp vụ,

5. Các phân xưởng vận hành và sửa chữa.

Điều 4. Công ty Nhiệt điện Phả Lại có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam phê duyệt, theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và những quy định khác của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Phả Lại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải