ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2006/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/VĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ ÁN ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ TRONGVÀ NGOÀI NƯỚC CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN BẰNG NGÂN SÁCH NHÀNƯỚC, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 151/2004/QĐ-UB NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2004CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005do Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Trường trung họcban hành kèm theo Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD &ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế trường Trunghọc phổ thông chuyên ban hành kèm Quyết định số 05/2002/QĐ-BGD &ĐT ngày 11tháng 3 năm 2002 và Quyết định số 14/2003/QĐ-BGD &ĐT ngày 26 tháng 3 năm 2003về việc sửa đổi một số điều trong Quy chế trường Trung học phổ thông chuyên củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạtđộng của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn thành phố Đà Nẵng banhành kèm theo Quyết định số 03/2005/QĐ-UB ngày 10 tháng 01 năm 2005 của Ủy bannhân dân thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 151/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 9 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Dự án đàotạo bậc đại học tại các cơ sở trong và ngoài nước cho học sinh Trường THPTchuyên Lê Quý Đôn bằng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 50/2005/QĐ-UB ngày 25 tháng 4 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sungđiểm 8.1, phần II Dự án đào tạo bậc đại học tại các cơ sở trong và ngoài nướccho học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn bằng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông báo số 77/TB-VP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Văn phòng HĐND thành phố về việc thông báo ý kiếnkết luận của Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố tại buổi làm việc vớilãnh đạo UBND thành phố và các ngành liên quan về việc triển khai Dự án 151;

Theo đề nghị của Sở Giáo dụcvà Đào tạo tại Tờ trình số 88/GD &ĐT/THHC ngày 16 tháng 01 năm 2006 về việcđiều chỉnh Dự án đào tạo bậc đại học tại các cơ sở trong và ngoài nước cho họcsinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn bằng ngân sách Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổsung một số nội dung tại mục 8, Phần II của Dự án đào tạo bậc đại học tại cáccơ sở trong và ngoài nước cho học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và cáctrường THPT khác trên địa bàn thành phố bằng ngân sách nhà nước:

Về việc xét chọn đi học đại họcở nước ngoài:

I. Điều kiện đi học:

Những học sinh đã đăng ký thamgia Dự án 151 đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau đây thuộc diện được xem xét chọnđi học đại học ở nước ngoài:

1. Trúng tuyển vào đại họctrong nước nguyện vọng 1 và phù hợp với ngành học do thành phố quy định;

2. Xếp học lực loại giỏi, hạnhkiểm tốt liên tục từ lớp 1 đến lớp 12 hệ phổ thông;

3. Thi tốt nghiệp THPT đạt từloại khá trở lên;

4. Đạt từ giải Nhất cấp thànhphố trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi, hoặc đạt thủ khoa cấp trường trongkỳ thi tuyển sinh đại học (chỉ tính điểm thi, không tính điểm cộng thêm);

5. Có khả năng ngoại ngữ theoquy định của cơ sở đào tạo học sinh được cử đi học;

6. Có sức khỏe tốt;

7. Lý lịch gia đình rõ ràng.

II. Về chỉ tiêu, ngành nghề:

Năm học 2006-2007, thành phố sẽcử học sinh đi đào tạo theo các chuyên ngành sau:

- Công nghệ thông tin;

- Điện tử - Viễn thông;

- Công nghệ sinh học;

- Y khoa;

- Dược;

- Kiến trúc;

- Xây dựng;

- Giao thông (ngành cầu,đường);

- Quản lý đô thị;

- Các ngành quản trị, quản lýkinh tế;

- Phiên dịch tiếng Anh, tiếngPháp, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc.

III. Về loại hình đào tạovà xác định trường đào tạo:

Trong khuôn khổ Dự án 151, chỉcho phép học sinh theo học hệ đại học chứ không học hệ cao đẳng rồi mới chuyểnlên bậc đại học; không đào tạo thạc sỹ. Việc đào tạo thạc sỹ được thực hiệntrong khuôn khổ chương trình khác.

IV. Về chi phí đào tạo:

+ Tối đa không quá 15.000 USD/năm/họcsinh đối với các học sinh du học tại các nước Úc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ

+ Tối đa không quá 10.000 USD/năm/họcsinh đối với các học sinh du học tại Cộng hòa Pháp và các nước còn lại.

Điều 2. Quyết định cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch vàĐầu tư, Tài chính, Nội vụ, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Hiệu trưởng Trường THPTchuyên Lê Quý Đôn và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thihành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHHoàng Tuấn Anh