UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 16/2006/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 20 tháng 03 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 112/2005/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ''XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2005-2010'' Ở TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Quyết định 112/2005/QĐ-TTg ngày 18/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án " Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010 ''; Văn bản số 7318/BGD &ĐT-GDTX ngày 18/8/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn lập kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 112/2005/QĐ-TTg ;
Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 55/GDĐT-TCCB ngày 02/3/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án ''Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010'' ở tỉnh gồm các ông (bà) sau:

1.Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách văn hoá - xã hội làm Trưởng Ban;

2. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, làm Phó trưởng Ban thường trực,

3. Đại diện lãnh đạo các cơ quan sau làm ủy viên: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

4. Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan sau tham gia làm uỷ viên: Ban tuyên

giáo Tỉnh uỷ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh;

5. Lãnh đạo Phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo làm uỷ viên kiêm thư ký Ban chỉ đạo.

Điều 2.Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 18/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Nhiệm vụ cụ thể của Ban chỉ đạo thực hiện theo Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 18/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản số 7318/BGD&ĐT-GDTX ngày 18/8/2005 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên.

Điều 3. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo là Sở Giáo dục và Đào tạo, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện để Ban chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều 4. Trưởng Ban sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực sử dụng con dấu của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở, Ban ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ông (bà) tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng