BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc-------

Số: 16/2007/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦMNON THUỘC KHỐI NGÀNH SƯ PHẠM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục năm2005;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đàotạo;
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định Chương trình khung giáo dục đạihọc trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non thuộc Khối ngành Sư phạm ngày 27tháng 12 năm 2006;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành Giáodục Mầm non thuộc khối ngành Sư phạm.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chương trình khung ban hành kèmtheo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, trường đại học,trường cao đẳng có nhiệm vụ đào tạo ngành Giáo dục Mầm non.

Điều 3. Vụ trưởngVụ Đại học và Sau Đại học chịu trách nhiệm hướng dẫn các đại học, học viện cáctrường đại học và cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non xây dựng chươngtrình giáo dục cụ thể, tổ chức biên soạn các giáo trình theo quy định.

Điều 4. Chánh văn phòng,Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộcBộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng cáctrường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Trình độ: Cao đẳng

Ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non

Mã ngành:

(banhành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Chương trình giáo dục đại họctrình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non (GDMN) nhằm đào tạo giáo viên mầm non(GVMN) đáp ứng được yêu cầu đổi mới của GDMN trong thời kỳ công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước. Các GVMN được đào tạo phải có đủ phẩm chất, năng lực vàsức khỏe để đảm bảo thực hiện tốt chương trình GDMN, có khả năng đáp ứng đượcsự phát triển của GDMN, có kỹ năng tự bồi dưỡng.

2. Mục tiêu cụ thể

GVMN trình độ cao đẳng sư phạmphải đạt được các yêu cầu cơ bản sau:

a) Về phẩm chất:

- Phẩm chất chính trị:

+ Yêu nước, trung thành với Tổquốc. Là công dân tốt trong cộng đồng. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối củaĐảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Biết vận dụng sáng tạo đường lối giáodục của Đảng và Nhà nước vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em;

- Phẩm chất nghề nghiệp:

+ Yêu nghề, say mê, tận tụy vớicông việc. Yêu trẻ, tôn trọng và có tinh thần trách nhiệm cao với trẻ;

+ Có lối sống lành mạnh, trungthực, giản dị, nêu gương tốt cho trẻ;

+ Có văn hóa giao tiếp. Đoànkết, khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong chuyên môn. Quan hệtốt với cha mẹ trẻ và cộng đồng, có ý thức vận động cộng đồng và cha mẹ trẻtham gia xây dựng nhà trường, giáo dục trẻ, thực hiện xã hội hóa giáo dục;

+ Có khả năng tiếp tục học lêncác chương trình đào tạo cao hơn hoặc có thể tuyển chọn, bồi dưỡng vào các vịtrí quản lý;

+ Có ý thức rèn luyện để hoànthiện bản thân, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thích ứngnhanh những điều biến đổi của xã hội và của ngành GDMN.

b) Về kiến thức:

- Hiểu biết về kiến thức giáodục đại cương để vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn GDMN;

- Nắm vững hệ thống kiến thứckhoa học GDMN ở trình độ cao đẳng để thực hiện tốt công tác chuyên môn;

- Hiểu biết đầy đủ về mục tiêu,nội dung chương trình GDMN, phương pháp tổ chức, đánh giá các hoạt động giáodục và sự phát triển của trẻ em ở các cơ sở GDMN;

- Áp dụng có hiệu quả kiến thứckhoa học GDMN vào việc tổ chức và đánh giá các hoạt động giáo dục trẻ các đốitượng khác nhau bao gồm cả trẻ dân tộc thiểu số, trẻ có nhu cầu đặc biệt ở tấtcả các nhóm tuổi, các loại hình trường, lớp mầm non.

c) Về kỹ năng:

GVMN trình độ cao đẳng cần cócác kỹ năng cơ bản sau:

- Giao tiếp với trẻ; tạo điềukiện thuận lợi nhất cho sự phát triển và học tập của trẻ;

- Quan sát, tìm hiểu và đánh giámức độ phát triển của trẻ;

- Lập kế hoạch định hướng pháttriển và giáo dục trẻ phù hợp với yêu cầu của từng độ tuổi, từng cá nhân vàđiều kiện thực tế;

- Tổ chức, thực hiện kế hoạchgiáo dục một cách khoa học (thiết kế các hoạt động giáo dục, xây dựng môitrường giáo dục, lựa chọn và sử dụng hợp lý các học liệu, phương pháp giáo dục– dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của trẻ);

- Đánh giá hiệu quả và điềuchỉnh kế hoạch giáo dục;

- Quản lý nhóm, lớp;

- Hợp tác và giao tiếp với đồngnghiệp, gia đình và cộng đồng trong hoạt động giáo dục;

- Tuyên truyền khoa học giáodục, vận động xã hội hóa GDMN;

- Theo dõi, xử lý kịp thời cácthông tin về ngành học;

- Phân tích và đánh giá hiệu quảcông việc của đồng nghiệp và bản thân.

d) Về thái độ:

Trên cơ sở có kiến thức chuyênmôn và kỹ năng sư phạm, sinh viên tin tưởng vào năng lực chuyên môn của bảnthân, có thái độ tốt với trẻ và nghề GVMN. Có ý thức vận động sáng tạo các kiếnthức và kỹ năng được đào tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nângcao chất lượng GDMN.

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Khối lượng kiến thức tốithiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

- 168 đơn vị học trình (đvht),chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (03 đvht) và Giáo dục quốc phòng(135 tiết).

- Thời gian đào tạo : 3 năm

2. Cấu trúc kiến thức của chươngtrình đào tạo

ĐVHT

a

Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu
(chưa kể các phần nội dung Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

29

b

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu
Trong đó tối thiểu:

139

- Kiến thức cơ sở của ngành

14

- Kiến thức ngành (kể cả kiến thức chuyên ngành)

66

- Kiến thức bổ trợ

- Thực tập nghề nghiệp và thi tốt nghiệp

19

III. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC

1. Danh mục các học phần bắt buộc

a) Kiến thức giáo dục đại cương

29*ĐVHT

1

Triết học Mác - Lênin

4

2

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

4

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

3

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

3

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

6

Quản lý hành chính nhà nước

2

7

Ngoại ngữ

10

8

Giáo dục quốc phòng

135 tiết

9

Giáo dục thể chất

3 (90 tiết)

* Chưa kể các học phần 8 và 9

b) Kiến thức giáo dục chuyênnghiệp 99 đvht

- Kiến thức cơ sở của ngành 14 đvht

1

Tâm lý học đại cương

3

2

Giáo dục học đại cương

3

3

Mỹ thuật

4

4

Âm nhạc và múa

4

- Kiến thức ngành 66 đvht

Nội dung 1: Trẻ em, gia đình và xã hội

14

1

Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non

3

2

Sự học và phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non

7

3

Giáo dục gia đình

2

4

Nghề GVMN

2

Nội dung 2: GDMN và Chương trình GDMN

42

5

Giáo dục học mầm non

4

6

Giáo dục hòa nhập

3

7

Chương trình GDMN

2

8

Tổ chức hoạt động vui chơi

4

9

Tổ chức hoạt động tạo hình

3

10

Tổ chức hoạt động âm nhạc

3

11

Phương pháp phát triển ngôn ngữ

4

12

Phương pháp làm quen với văn học

3

13

Phương pháp làm quen với toán

3

14

Phương pháp khám phá khoa học và môi trường xung quanh

4

15

Phương pháp giáo dục thể chất

3

16

Vệ sinh - Dinh dưỡng

3

17

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn

3

Nội dung 3: Quản lý GDMN

10

18

Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN

4

19

Quản lý trong GDMN

3

20

Đánh giá trong GDMN

3

- Thực tập nghề nghiệp 19đvht

1

Kiến tập sư phạm

2

2

Thực hành sư phạm

4

3

Thực tập sư phạm

4

4

Thực tập cuối khóa

9

2. Mô tả nội dung các học phầnbắt buộc

1. Triết học Mác – Lê nin: 04đvht

Nội dung ban hành tại Quyết địnhsố 19/2003/QĐ-BGD &ĐT ngày 08/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Kinh tế chính trị Mác –Lênin: 04 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết địnhsố 19/2003/QĐ-BGD &ĐT ngày 08/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Chủ nghĩa xã hội học: 03 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết địnhsố 34/2003/QĐ-BGD &ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Lịch sử Đảng Cộng sản ViệtNam: 03 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết địnhsố 41/2003/QĐ-BGD &ĐT ngày 27/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh: 03 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết địnhsố 35/2003/QĐ-BGD &ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Quản lý hành chính Nhà nước:02 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết địnhsố 33/2002/QĐ-BGD &ĐT ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Giáo dục thể chất: 03 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết địnhsố 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Giáo dục quốc phòng: 135 tiết

Nội dung ban hành tại Quyết địnhsố 12/2000/QĐ-BGD &ĐT ngày 09/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Ngoại ngữ: 10 đvht

Đây là nội dung tiếng Anh cơ bảnthuộc khối kiến thức đại cương, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơbản về ngữ pháp, vốn từ vựng sử dụng trong giao tỉếp và giáo dục ở trình độtrung cấp: Động từ thời hiện tại thường, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn; tínhtừ so sánh; các giới từ; danh từ đếm được và không đếm được; động từ nguyên thểchỉ mục đích; tính từ sở hữu và đại từ sở hữu; cách biểu đạt lời nói trong giaotiếp hàng ngày.

10. Tâm lý học đại cương: 03 đvht

Những vấn đề cơ bản về khoa họctâm lý: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu tâm lý. Các khái niệm:Tâm lý, ý thức, hoạt động, giao tiếp, nhân cách. Các hoạt động tâm lý người:Nhận thức, tình cảm, ý chí.

11. Giáo dục học đại cương: 03đvht

Những vấn đề cơ bản về khoa họcgiáo dục: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, cácphạm trù cơ bản của khoa học giáo dục và xu hướng phát triển của giáo dục ViệtNam và trên thế giới. Vai trò của giáo dục và các yếu tố khác đối với sự hìnhthành và phát triển nhân cách.

Lý luận cơ bản về dạy học vàgiáo dục. Mục đích, nhiệm vụ giáo dục và những con đường giáo dục cơ bản trongnhà trường: dạy học, tổ chức các hoạt động lao động, xã hội, tập thể, vui chơivà nghiên cứu khoa học.

12. Mỹ thuật: 04 đvht

Những vấn đề chung về nghệ thuậttạo hình. Kiến thức và kỹ năng thể hiện về luật xa gần, hình họa, màu sắc, bốcục, tỷ lệ người, phóng tranh, tranh đề tài, tranh minh họa, tranh xé-cắt-dán,kẻ cắt chữ, nặn; trang trí trường lớp mầm non.

Những vấn đề chung về kỹ thuậtlàm đồ chơi: Ý nghĩa của đồ chơi đối với trẻ nhỏ; những yêu cầu khoa học đốivới đồ chơi dùng cho trẻ nhỏ; nguyên tắc làm đồ chơi; kỹ thuật làm đồ chơi từcác nguyên vật liệu khác nhau.

13. Âm nhạc và múa: 04 đvht

Nhạc lý cơ bản: Cao độ âm thanh,trường độ âm thanh, nhịp, phách, các loại nhịp, dấu hóa, hóa biểu, cung, quãng,điệu thức, gam, giọng, dịch giọng, hợp âm, sơ lược về hình thức và thể loại âmnhạc, các ký hiệu. Tập đọc nhạc: Tập đọc điệu thức trưởng, điệu thức thứ. Kỹthuật ca hát cơ bản (sơ lược bộ máy phát âm, hơi thở – hơi thở ca hát, bài tậpluyện thanh, tư thế ca hát thông thường); động tác giữ nhịp, dàn dựng bài hát;học các bài hát phù hợp với chương trình GDMN.

Múa cơ bản: Khái niệm cơ bản vềnghệ thuật múa; một số kỹ năng múa các động tác dân gian cơ bản.

14. Sự phát triển thể chất trẻem lứa tuổi mầm non: 03 đvht

Khái niệm cơ bản về sự pháttriển sinh lý trẻ em; các thời kỳ phát triển của cơ thể trẻ em, các chỉ số đánhgiá, yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển cơ thể trẻ; đặc điểm sinh lý và vệ sinhbảo vệ các hệ cơ quan cơ thể trẻ em lứa tuổi mầm non (hệ thần kinh, hệ phântích, hệ cơ, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, hệ nội tiết và sinh dục).

15. Sự học và phát triển tâm lýtrẻ em lứa tuổi mầm non: 07 đvht

Những vấn đề chung của tâm lýhọc trẻ em. Các học thuyết về sự phát triển tâm lý và sự học của trẻ em lứatuổi mầm non. Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em từ bào thai đến 6 tuổi. Mộtsố nội dung cơ bản về tâm lý học dạy học và giáo dục mầm non. Phương phápnghiên cứu, đánh giá sự phát triển tâm lý trẻ em.

16. Giáo dục gia đình: 02 đvht

Trẻ em và Công ước về quyền trẻem.

Những vấn đề cơ bản về giáo dụcgia đình hiện nay: Gia đình – chủ thể của các tương tác sư phạm và môi trườngvăn hóa – xã hội đối với sự phát triển của trẻ; vai trò, đặc điểm của gia đình;các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của giáo dục gia đình; nhiệm vụ và nội dunggiáo dục gia đình; phương pháp và biện pháp giáo dục gia đình. Mối quan hệ giữagia đình và nhà trường, những định hướng và yêu cầu của xã hội đối với ngànhhọc, ảnh hưởng của sự phát triển kinh tế – xã hội đối với GDMN trong chăm sócvà giáo dục trẻ.

17. Nghề Giáo viên mầm non: 02đvht

Hoạt động sư phạm của GVMN: Đốitượng hoạt động sư phạm của GVMN. Công cụ lao động, chức năng và các kỹ năngnghề GVMN. Giao tiếp và ứng xử sư phạm của GVMN. Khó khăn và tình huống sư phạmvà trong công tác của GVMN.

Các giai đoạn phát triển nhâncách và nghề GVMN: Con đường hình thành phẩm chất và năng lực của GVMN. Địnhhướng, các giai đoạn phát triển nghề và các yêu cầu chuẩn của các bậc đào tạo.Các loại hình đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên đối với nghề GVMN.

18. Giáo dục mầm non: 04 đvht

Nội dung bao gồm: Đối tượng vàphương pháp nghiên cứu của giáo dục học mầm non (GDHMN); giáo dục và pháttriển; mục đích và nhiệm vụ của GDHMN; chương trình GDMN.

Bản chất, nội dung, nguyên tắc,hình thức, phương pháp và các điều kiện giáo dục trẻ lứa tuổi nhà trẻ và lứatuổi mẫu giáo; giáo dục trong hoạt động; các dạng hoạt động cơ bản của trẻ mầmnon: Hoạt động vui chơi, hoạt động học – nhận thức, lao động, hoạt động nghệthuật, giao tiếp; phương pháp tổ chức các hoạt động của trẻ.

Tổ chức cuộc sống của trẻ trongcác cơ sở GDMN; nội dung và hình thức phối hợp giữa nhà trường và gia đình;tính kế thừa của GDMN và giáo dục tiểu học.

19. Giáo dục hòa nhập: 03 đvht

Những vấn đề chung về giáo dụchòa nhập (GDHN): Khái niệm, mục tiêu và nhiệm vụ của GDHN; GDHN trên thế giớivà ở Việt Nam.

Các hình thức tổ chức GDHN; cácnguyên tắc GDHN; chiến lược thúc đẩy và hỗ trợ GDHN; giáo dục cho các nhóm trẻcó nhu cầu đặc biệt.

20. Chương trình GDMN: 02 đvht

Giới thiệu chương trình GDMN(cách tiếp cận, nguyên tắc và các bước phát triển); phân tích chương trìnhGDMN.

Các điều kiện thực hiện chươngtrình (yếu tố con người, cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện, cơ sở vật chất).

21. Tổ chức hoạt động vui chơi:04 đvht

Những vấn đề cơ bản về trò chơitrẻ em: Khái niệm hoạt động vui chơi. Các loại trò chơi của trẻ em. Ý nghĩa củahoạt động vui chơi. Sự hình thành và phát triển các loại trò chơi trong độ tuổimầm non: Trò chơi giả bộ (trò chơi phản ánh sinh hoạt và trò chơi đóng vai),trò chơi xây dựng, trò chơi có luật. Đánh giá mức độ phát triển hoạt động vuichơi của trẻ.

Vị trí hoạt động vui chơi trongchương trình GDMN. Vai trò của người lớn đối với sự phát triển hoạt động vuichơi của trẻ. Phương pháp hướng dẫn trẻ chơi. Ý nghĩa, nội dung phương pháp vàhình thức tổ chức các thời điểm vui chơi trong ngày của trẻ. Lập kế hoạch tổchức hoạt động vui chơi của trẻ ở trường mầm non.

22. Tổ chức hoạt động tạo hình:03 đvht

Những vấn đề lý luận cơ bản: Ýnghĩa của hoạt động tạo hình với sự phát triển trẻ toàn diện; đặc điểm hoạtđộng tạo hình của trẻ mầm non; giáo dục thẩm mỹ cho trẻ thông qua các phươngtiện hoạt động tạo hình; nội dung và các thể loại hoạt động tạo hình của trẻmầm non: Vẽ, nặn, cát dán, chắp ghép.

Tổ chức hoạt động tạo hình trongcác cơ sở GDMN: Vị trí của hoạt động tạo hình và sáng tạo thẩm mỹ trong chươngtrình GDMN. Mục đích, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, hình thức và điều kiệntổ chức hoạt động tạo hình. Lập kế hoạch tổ chức và đánh giá hoạt động tạo hìnhvà sáng tạo thẩm mỹ của trẻ.

23. Tổ chức hoạt động âm nhạc:03 đvht

Ý nghĩa của âm nhạc đối với trẻ.Đặc điểm cảm thụ và năng lực âm nhạc, múa của lứa tuổi mầm non. Vị trí của hoạtđộng âm nhạc trong chương trình GDMN. Mục đích, nhiệm vụ, nội dung, phươngpháp, hình thức và điều kiện giáo dục âm nhạc ở trường mầm non.

Hình thức và các thể loại tổchức hoạt động âm nhạc của trẻ mầm non: Ca hát, nghe nhạc, vận động theo nhạc,trò chơi âm nhạc.

24. Phương pháp phát triển ngônngữ: 04 đvht

Ý nghĩa của việc phát triển ngônngữ và giao tiếp; đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ em.

Nhiệm vụ, nội dung, phương pháp,biện pháp, hình thức và điều kiện phát triển ngôn ngữ và giao tiếp cho trẻ em.Tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ trong các cơ sở GDMN: Rèn luyện tainghe và phát âm, phát triển vốn từ, dạy trẻ nói đúng ngữ pháp, nói mạch lạc,giáo dục văn hóa giao tiếp. Mục đích, nội dung, phương pháp, biện pháp và hìnhthức cho trẻ làm quen với đọc, viết. Lập kế hoạch, quan sát, đánh giá sự pháttriển ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ trong GDMN.

25. Phương pháp làm quen với vănhọc: 03 đvht

Vị trí của văn học trong giáodục trẻ; văn học dân gian, văn học thiếu nhi trong và ngoài nước. Đặc điểm cảmthụ văn học của trẻ em.

Vai trò của đọc kể diễn cảm trongviệc phát triển hoạt động ngôn ngữ nghệ thuật của trẻ em lứa tuổi mầm non: Chấtgiọng, lôgíc đọc, ngữ điệu, ngắt nghỉ giọng, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, lấy hơi.Cách thức thể hiện các loại hình văn học: Đọc thơ, đọc và kể chuyện, sân khấu hóacác loại hình văn học.

Nhiệm vụ của việc cho trẻ tiếpxúc với văn học: Lập kế hoạch, đánh giá, phương pháp, biện pháp và hình thứcđọc thơ, kể chuyện cho trẻ nghe; phương pháp và hình thức dạy trẻ thể hiện cáctác phẩm văn học.

26. Phương pháp làm quen vớitoán: 03 đvht

Những vấn đề lý luận cơ bản: Ýnghĩa và đặc điểm của việc hình thành các biểu tượng toán; mục đích, nhiệm vụ,nội dung, phương pháp, hình thức và điều kiện hình thành các biểu tượng toáncho trẻ trong GDMN.

Tổ chức các hoạt động hình thànhbiểu tượng toán: Tập hợp – số và phép đếm, hình dạng, kích thước, không gian vàthời gian (lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá).

27. Phương pháp khám phá khoahọc và môi trường xung quanh: 04 đvht

Những vấn đề lý luận cơ bản: Mộtsố khái niệm (môi trường thiên nhiên, môi trường xã hội); ý nghĩa của việc chotrẻ khám phá khoa học và môi trường xung quanh; đặc điểm nhận thức của trẻ vềmôi trường xung quanh; cơ sở giáo dục học của việc khám phá khoa học và môitrường xung quanh (mục đích, nhiệm vụ, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hìnhthức và điều kiện cho trẻ khám phá khoa học và môi trường xung quanh).

Tổ chức khám phá khoa học và môitrường xung quanh, giáo dục tình cảm – xã hội, ý thức đối với môi trường chotrẻ ở trường mầm non: Môi trường thiên nhiên gần gũi (động vật, thực vật vàhiện tượng thiên nhiên) và môi trường xã hội.

28. Phương pháp giáo dục thểchất: 03 đvht

Lý luận cơ bản về giáo dục thểchất cho trẻ mầm non: Nhiệm vụ, nội dung và phương tiện giáo dục thể chất; pháttriển vận động chủ động cho trẻ lứa tuổi mầm non; phát triển các bài tập thểlực sáng tạo và tự lực của trẻ; cơ sở của việc dạy trẻ các thói quen và kỹ năngvận động; mối liên quan giữa phát triển các tố chất tâm vận động và thói quenvận động.

Nội dung và phương pháp dạy trẻcác bài tập vận động: Thể dục, trò chơi vận động, bài tập thụ động, bài tập chủđộng, đội hình, đội ngũ, bài tập phát triển chung, vận động cơ bản; phương pháptổ chức các hoạt động vận động của trẻ trong chế độ sinh hoạt tại trường mầmnon. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá hoạt động phát triển vàgiáo dục thể chất cho trẻ ở các cơ sở GDMN.

29. Vệ sinh – Dinh dưỡng: 03 đvht

Những kiến thức cơ bản về vệsinh học: Vi sinh vật; sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên và ký sinh ởngười; ký sinh trùng và các biện pháp phòng tránh; đại cương về nhiễm khuẩn,bệnh truyền nhiễm và miễn dịch; các biện pháp diệt khuẩn và ứng dụng trong cáccơ sở GDMN. Yêu cầu và chế độ vệ sinh ở trường mầm non (vệ sinh về xây dựng; vệsinh trang thiết bị; vệ sinh chăm sóc trẻ).

Dinh dưỡng học: Khái niệm vềdinh dưỡng; dinh dưỡng hợp lý và tầm quan trọng của dinh dưỡng hợp lý; nănglượng và các chất dinh dưỡng cần thiết đối với cơ thể; một số bệnh thường gặp ởtrẻ nhỏ do dinh dưỡng không hợp lý; giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, cách sửdụng và chế biến các loại thực phẩm thông dụng; an toàn vệ sinh thực phẩm. Giáodục dinh dưỡng và dinh dưỡng hợp lý theo lứa tuổi: Xây dựng khẩu phần ăn vàthức ăn.

30. Phòng bệnh và đảm bảo antoàn: 03 đvht

Phòng bệnh cho trẻ em: Các bệnhthường gặp ở trẻ em; sơ cứu ban đầu và cấp cứu khẩn cấp thường gặp; thuốc vàcách sử dụng thuốc trong trường mầm non. Phòng tránh và xử lý một số tai nạnthường gặp ở trẻ nhỏ. Tổ chức chăm sóc sức khỏe và giáo dục vệ sinh an toàn chotrẻ trong trường mầm non.

31. Phát triển và tổ chức thựchiện chương trình GDMN: 04 đvht

Phát triển chương trình và lậpkế hoạch giáo dục: Quan điểm tiếp cận và hình thức thiết kế chương trình GDMN;cơ sở khoa học và thực tiễn của việc phát triển chương trình, xây dựng chế độsinh hoạt và lập kế hoạch giáo dục; các bước phát triển chương trình và lập kếhoạch giáo dục; yêu cầu và các loại kế hoạch giáo dục trong trường mầm non.

Tổ chức thực hiện và đánh giáviệc thực hiện chương trình GDMN: Áp dụng các phương pháp phù hợp với sự pháttriển của trẻ giúp trẻ phát triển trí tò mò, sáng tạo, khả năng giải quyết vấnđề và tư duy linh hoạt, phát triển thể lực, xã hội, tình cảm, thẩm mỹ và trítuệ. Kiến thức và năng lực tổ chức, thực hiện các hoạt động học tập và giáo dụccó ý nghĩa và mang tính tích hợp, xuất phát từ nhu cầu và hứng thú của trẻtrong tất cả các nội dung giáo dục.

Xây dựng môi trường giáo dục:Khái niệm (môi trường giáo dục, môi trường vật chất, môi trường xã hội); nguyêntắc xây dựng môi trường giáo dục; các yêu cầu đối với môi trường giáo dục (yêucầu thẩm mỹ, yêu cầu sư phạm, yêu cầu phù hợp với đặc điểm phát triển củatrẻ...); các bước xây dựng môi trường giáo dục theo chủ đề; tạo dựng, đánh giávà lựa chọn học liệu, trang thiết bị, môi trường giáo dục phù hợp với sự pháttriển của trẻ.

32. Quản lý GDMN: 03 đvht

Các vấn đề cơ bản về quản lýgiáo dục: Khái niệm, chức năng, các nguyên tắc, các phương pháp và quá trìnhquản lý giáo dục; các văn bản về quản lý giáo dục và GDMN.

Quản lý GDMN: Mục tiêu, nhiệmvụ, các yêu cầu đối với quản lý GDMN; nội dung, các biện pháp quản lý nhóm, lớpmầm non; xây dựng kế hoạch về công tác quản lý nhóm, lớp mầm non.

33. Đánh giá trong GDMN: 03 đvht

Một số vấn đề chung về đánh giátrong GDMN: khái niệm, ý nghĩa, nguyên tắc, nội dung, hình thức, phương pháp vàcác kỹ thuật đánh giá (đánh giá các hoạt động nghề nghiệp của GVMN, chươngtrình GDMN và sự phát triển của trẻ dưới tác động của chương trình GDMN).

Sử dụng các biện pháp và kỹthuật đánh giá (quan sát, ghi lại và đánh giá sự học và phát triển của trẻ)nhằm mục đích thiết kế các hoạt động và môi trường giáo dục phù hợp với nhu cầucủa từng trẻ, kể cả trẻ có nhu cầu đặc biệt, tạo sự phát triển toàn diện về thểlực, xã hội, tình cảm, thẩm mỹ và trí tuệ cho trẻ.

34. Kiến tập sư phạm: 02 đvht

Tham quan, kiến tập các cơ sởGDMN. Bước đầu tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của GDMN, hệ thống tổ chức, loạihình trường, lớp mầm non; hình thành nhận thức ban đầu về tiếp cận tích hợp củachương trình GDMN. Tham gia các buổi thảo luận, xêmina, thực hiện các bài tậpvề quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ.

35. Thực hành sư phạm: 04 đvht

Sinh viên tham gia vào các hoạtđộng sau: Quan sát, tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; quản lý, điềukiện nhóm trẻ; làm việc với cha mẹ và cộng đồng; thiết kế môi trường giáo dục.Tham gia thảo luận, xêmina, làm các bài tập thực hành theo chương trình.

36. Thực tập sư phạm: 04 đvht

Tham gia các hệ thống rèn luyệnnhững kỹ năng sau: Chăm sóc, giáo dục, quản lý và tổ chức thực hiện chươngtrình giáo dục trong trường, lớp mầm non; thiết kế và thực hiện chương trìnhphù hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện thực tiễn của cơ sở thực hànhtheo hướng tích hợp. Tiếp cận, xử lý và vận dụng linh hoạt những thông tin khoahọc mới của ngành học vào hoạt động thực tiễn của GDMN; sử dụng các phương tiệnphục vụ cho hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ.

37. Thực tập cuối khóa: 09 đvht

Sinh viên thực hành như một GVMNtham gia vào tất cả các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ ở trường mầm non;thiết kế và thực hiện chương trình; trên cơ sở khai thác các nguồn lực một cáchhợp lý. Tiếp tục rèn luyện và thể hiện kỹ năng giao tiếp với trẻ, phụ huynh,đồng nghiệp và cộng đồng; rèn luyện và thể hiện một cách có hiệu quả các kỹnăng tổ chức và quản lý nhóm lớp; rèn luyện kỹ năng đánh giá và điều chỉnh cáchoạt động giáo dục trẻ.

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNGTRÌNH KHUNG ĐỂ THIẾT KẾ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỤ THỂ

1. Chương trình khung giáo dụcđại học trình độ cao đẳng ngành GDMN được phát triển theo hướng liên thông vớicác chương trình trung cấp và đại học cùng ngành.

2. Khi thiết kế chương trình đàotạo cụ thể cần chú ý một số nội dung sau:

a) Xác định mục tiêu đào tạo:Mục tiêu chương trình phải cụ thể hóa mục tiêu chương trình khung, đồng thời đảmbảo phù hợp với đối tượng đào tạo, thể hiện được yêu cầu về học vấn, vị trí làmviệc và chức danh mà người học cần đạt tới.

b) Về khối lượng kiến thức: Khốilượng kiến thức (tính theo đvht) được xác định cho từng học phần trong chươngtrình khung. Dựa trên đặc điểm của đối tượng, điều kiện tổ chức, hình thức vàphương thức đào tạo mà lựa chọn các học phần với khối lượng kiến thức thích hợpcho một chương trình cụ thể. Nguyên tắc của việc lựa chọn là toàn bộ kiến thứcngười học đã tích lũy cho đến khi tốt nghiệp (bao gồm cả tích lũy trước vàtrong khóa đào tạo) phải đạt được tổng khối lượng kiến thức tối thiểu đã đượcquy định trong chương trình khung. Cụ thể:

- Đối với đối tượng đào tạo làGVMN chính quy trình độ cao đẳng: Thực hiện việc cụ thể hóa chương trình khungvào từng khóa đào tạo cụ thể theo yêu cầu đảm bảo đầy đủ các học phần bắt buộc,đồng thời có thể sử dụng một số học phần tự chọn nhằm nâng cao năng lực nghề vàphù hợp với đặc điểm của đối tượng đào tạo. Nội dung các học phần thuộc khốikiến thức ngành được thiết kế theo hướng liên môn và đảm bảo không lặp lại kiếnthức trong các học phần.

- Với đối tượng là GVMN đã tốtnghiệp trung cấp sư phạm: Chương trình đảm bảo không lặp lại những kiến thức màngười học đã học ở hệ trung cấp, bổ sung kiến thức và các học phần cần thiếtthuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và ngành cho phù hợp vớimục tiêu đào tạo GVMN trình độ cao đẳng. Toàn bộ quỹ thời gian dành cho việchọc các học phần, làm bài tập và thực tập tại trường mầm non.

- Các đối tượng là những ngườiđã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học thuộc ngành sư phạm nhưng khác với ngànhGDMN sẽ phải học những phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và ngành GDMN.

3. Khối lượng kiến thức tự chọn:

Việc xây dựng chương trình đào tạocụ thể được phép thêm một số học phần với khối lượng kiến thức tối thiểu là 41 đvht,ngoài số học phần bắt buộc. Quyền chọn các học phần này thuộc về các khoa, trườngsư phạm đào tạo GVMN. Từng khóa học, căn cứ vào tình hình thực tế của đối tượngđào tạo, yêu cầu của nhà trường, Hiệu trưởng quyết định danh mục các học phầntự chọn. Các học phần tự chọn có thể xây dựng dưới hai hình thức: Tự chọn dokhoa, trường sư phạm đào tạo GVMN và tự chọn do sinh viên. Khi quyết định cáchọc phần tự chọn, cần chú ý đến các nội dung sau: Tâm lý học xã hội, Môi trườngvà con người, Tiếng Việt thực hành, Công nghệ thông tin và ứng dụng CNTT trongGDMN, Xã hội học, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Lịch sử giáo dục học mầm non, Tâm lýhọc lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, Giáo dục đặc biệt, Sức khỏe tâm thần, Sứckhỏe sinh sản, Văn học thiếu nhi và đọc kể diễn cảm, Giáo dục dinh dưỡng, Phươngpháp nghiên cứu trẻ em, Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, Tiếp cận trọnvẹn trong phát triển ngôn ngữ, Tâm lý học trò chơi, Giáo dục môi trường, Phươngpháp giáo dục âm nhạc và mỹ thuật, Phát triển chương trình GDMN và các chuyênđề đổi mới trong GDMN.

4. Thời gian thực hành và thựctập cuối khóa:

Các đợt thực hành, thực tập cuốikhóa coi như một học phần trong chương trình đào tạo với số lượng tối thiểu là19 đvht. Mỗi đợt thực hành, thực tập phải có mục tiêu, nội dung và kế hoạchchặt chẽ và được thực hiện tập trung ở các cơ sở GDMN.

5. Việc xây dựng kế hoạch đàotạo:

Kế hoạch đào tạo phải trungthành với chương trình đào tạo, đồng thời vận dụng linh hoạt, phù hợp với cácđối tượng đào tạo cụ thể. Phòng Đào tạo và các phòng ban có liên quan căn cứvào chương trình khung, kế hoạch, nhiệm vụ từng năm học, từng học kỳ để bố trícác học phần bảo đảm tính lôgíc, khoa học, thuận lợi và hiệu quả trong tổ chứcđào tạo./.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân