ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2008/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 01 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

- Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CPngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên mônthuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNVngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

- Theo đềnghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ.

Điều 2.Quyết định này thay thế Quyết định số 2172/2004/QĐ-UB ngày 14tháng 7 năm 2004 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động củaSở Nội vụ và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan CM thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Phó VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh (02 bản);
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NỘIVỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2008 củaUBND tỉnh)

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí vàchức năng

1. Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộcUBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năngquản lý nhà nước về nội vụ, gồm: Tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hànhchính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địagiới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã,phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhànước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

2. Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, cócon dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế vàcông tác của ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướngdẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Nhiệm vụvà quyền hạn

1. Trình ủy ban nhân dân tỉnh dự thảocác quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm và cácđề án, dự án, chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên địa bàntỉnh.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quyphạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phêduyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục phápluật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

3. Về tổ chức bộ máy:

a) Trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết địnhviệc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệpnhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Thẩm định và trình ủy ban nhân dântỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cơ quan chuyênmôn, các chi cục thuộc cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc Uỷban nhân dân tỉnh; đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp nhànước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh để ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quyđịnh;

c) Thẩm định, trình Chủ tịch ủy ban nhândân tỉnh quyết định việc thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợpliên ngành cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

d) Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân tỉnhxây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc ủyban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo quy định để ủy ban nhân dântỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo thẩm quyền;

đ) Phối hợp với các cơ quan chuyên môncùng cấp hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và tổ chức các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhândân cấp huyện;

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chứcnăng liên quan của tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện phân loại,xếp hạng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh theo quy định của phápluật.

4. Về quản lý, sử dụng biên chế hànhchính, sự nghiệp:

a) Xây dựng và báo cáo ủy ban nhân dântỉnh kế hoạch biên chế của địa phương để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyếtđịnh tổng biên chế sự nghiệp ở địa phương và thông qua tổng biên chế hành chínhcủa địa phương trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định;

b) Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnhquyết định giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

c) Hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chếđối với các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân cấphuyện và các đơn vị sự nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật.

5. Về tổ chức chính quyền:

a) Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của bộmáy chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn;

b) Tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cửđại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chứcvà hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật;tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

c) Thẩm định, trình ủy ban nhân dân tỉnhphê duyệt kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên khác của ủy bannhân dân cấp huyện. Giúp Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh trình ủy banthường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quyđịnh của pháp luật;

d) Tham mưu giúp Hội đồng nhân dân, ủyban nhân dân tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dâncác cấp; thống kê số lượng, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân và thành viênủy ban nhân dân các cấp để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

6. Về công tác địa giới hành chính vàphân loại đơn vị hành chính:

a) Theo dõi, quản lý công tác địa giớihành chính trong tỉnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ;chuẩn bị các đề án, thủ tục liên quan đến việc thành lập, sáp nhập, chia tách,điều chỉnh địa giới, đổi tên đơn vị hành chính, nâng cấp đô thị trong địa bàntỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; hướng dẫn và tổ chức thựchiện sau khi có quyết định phê chuẩn của cơ quan có thẩm quyền. Giúp Chủ tịchủy ban nhân dân tỉnh thực hiện, hướng dẫn và quản lý việc phân loại đơn vị hànhchính các cấp theo quy định của pháp luật;

b) Tổng hợp và quản lý hồ sơ, bản đồ địagiới, mốc, địa giới hành chính của tỉnh theo hướng dẫn và quy định của Bộ Nộivụ;

c) Thẩm định, trình ủy ban nhân dân tỉnhthành lập mới, đổi tên thôn, bản; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của thôn, bản,khu phố theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ.

7. Hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáoviệc thực hiện Quy chế dân chủ tại xã, phường, thị trấn và các cơ quan hànhchính, đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

8. Về cán bộ, công chức, viên chức:

a) Giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhànước đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chứccấp xã.

b) Tham mưu trình ủy ban nhân dân tỉnhban hành các văn bản về tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng vàthực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước vàcán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật;

c) Thống nhất quản lý và thực hiện kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở trong và ngoài nước saukhi được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng,quản lý, sử dụng và việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, côngchức, viên chức trong tỉnh;

d) Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnhquyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền việc tuyển dụng, đánh giá, điềuđộng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ,chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc ủy ban nhândân tỉnh quản lý;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệncác quy định về tiêu chuẩn chức danh và cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức nhànước; tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, viên chức nhà nước; cán bộ,công chức cấp xã thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ; việcphân cấp quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

9. Về cải cách hành chính:

a) Trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết địnhphân công các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách các nộidung, công việc của cải cách hành chính, bao gồm: cải cách thể chế, cải cách tổchức bộ máy hành chính, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, cảicách tài chính công, hiện đại hoá nền hành chính; theo dõi, đôn đốc và kiểm traviệc triển khai thực hiện theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Trình ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủyban nhân dân tỉnh quyết định các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hànhchính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nướctrong tỉnh; chủ trì, phối hợp các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trênđịa bàn tỉnh triển khai cải cách hành chính;

c) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơquan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xãtriển khai công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hànhchính của tỉnh đã được phê duyệt; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liênthông tại các cơ quan cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện và ủy ban nhân dâncấp xã theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Giúp ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợpchung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm về sửdụng biên chế đối với cơ quan nhà nước và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm vềthực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp cônglập theo quy định của pháp luật;

đ) Xây dựng báo cáo công tác cải cáchhành chính trình phiên họp hàng tháng của ủy ban nhân dân tỉnh; giúp ủy bannhân dân tỉnh xây dựng báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ về công táccải cách hành chính theo quy định.

10. Về công tác tổ chức hội và tổ chứcphi Chính phủ:

a) Thẩm định và trình Chủ tịch ủy bannhân dân tỉnh quyết định cho phép thành lập, giải thể, phê duyệt điều lệ củahội, tổ chức phi chính phủ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệnĐiều lệ đối với hội, tổ chức phi chính phủ trong tỉnh. Trình ủy ban nhân dântỉnh xử lý theo thẩm quyền đối với các hội, tổ chức phi Chính phủ vi phạm cácquy định của pháp luật, Điều lệ hội;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quanchuyên môn cùng cấp trình ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnhquyết định hỗ trợ định xuất và các chế độ, chính sách khác đối với tổ chức hộitheo quy định của pháp luật.

11. Về công tác văn thư, lưu trữ:

a) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan hànhchính, tổ chức sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn chấp hành cácchế độ, quy định pháp luật về văn thư, lưu trữ;

b) Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn,nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đốivới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và Trung tâm Lưu trữ tỉnh;

c) Thẩm định, trình Chủ tịch ủy ban nhândân tỉnh phê duyệt "Danh mục nguồn và thành phần tài liệu thuộc diện nộplưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh"; thẩm tra "Danh mục tài liệu hết giátrị" của Trung tâm Lưu trữ tỉnh và của các cơ quan thuộc Danh mục nguồnnộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh và Lưu trữ huyện.

12. Về công tác tôn giáo:

a) Giúp ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo,hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách,pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan cóliên quan để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnhtheo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ côngtác tôn giáo;

d) Làm đầu mối liên hệ giữa chính quyềnđịa phương với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

13. Về công tác thi đua, khen thưởng:

a) Tham mưu giúp ủy ban nhân dân tỉnh vàChủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, thống nhất quản lý nhà nước công tác thiđua, khen thưởng; cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhànước về thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; làm nhiệm vụthường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

b) Tham mưu giúp Chủ tịch ủy ban nhândân tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức các phong trào thi đua;sơ kết, tổng kết thi đua; phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổbiến, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tổ chức thực hiện chính sách khenthưởng của Đảng và Nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, nộidung thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc tổ chức và traotặng các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thiđua, khen thưởng theo quy định của pháp luật; quản lý, cấp phát, thu hồi, cấpđổi hiện vật khen thưởng theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về côngtác thi đua, khen thưởng.

14. Thực hiện công tác hợp tác quốc tếvề Nội vụ và các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và theo phâncông của ủy ban nhân dân tỉnh.

15. Thực hiện công tác kiểm tra, thanhtra về công tác nội vụ; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng,tiêu cực, tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý các vi phạm pháp luật trên cáclĩnh vực công tác được ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

16. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ vềcông tác nội vụ và các lĩnh vực khác được giao đối với các cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Giúp ủy bannhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo các lĩnh vực công tácđược giao đối với các tổ chức của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương khácđặt trụ sở trên địa bàn tỉnh.

17. Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫncủa Bộ Nội vụ về tổ chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; số lượng các đơnvị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, bản, khu phố; số lượng, chất lượng độingũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã; công tácvăn thư, lưu trữ nhà nước; công tác tôn giáo; công tác thi đua, khen thưởng vàcác lĩnh vực khác được giao.

18. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng cáctiến bộ khoa học; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, số liệu phục vụ côngtác quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

19. Chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức cáchoạt động dịch vụ công trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Sở.

20. Thực hiện công tác thông tin, báocáo ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giaotheo quy định.

21. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế,thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷluật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức,viên chức thuộc Sở theo quy định.

22. Quản lý tài chính, tài sản của Sởtheo quy định của pháp luật và phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh.

23. Xây dựng quyết định về chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác và trách nhiệm củangười đứng đầu của các tổ chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật để trình ủyban nhân dân tỉnh quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền.

24. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạnkhác do ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quyđịnh của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổchức bộ máy

1. Lãnh đạo Sở

a) Sở Nội vụ có Giám đốc và các Phó Giámđốc Sở;

b) Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịutrách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước phápluật về toàn bộ hoạt động của Sở và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn được giao;

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giámđốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở vàtrước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giámđốc Sở được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

d) Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệpvụ do Bộ Nội vụ ban hành, theo các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cánbộ và theo quy định của pháp luật;

đ) Việc miễn nhiệm, điều động, luânchuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sáchđối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết địnhtheo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức thuộc Sở, gồm có:

a) Văn phòng

b) Thanh tra.

c) Phòng Tổ chức, Công chức

d) Phòng Xây dựng Chính quyền.

e) Phòng Cải cách hành Đào tạo

g) Phòng Quản lý Văn thư, Lưu trữ.

h) Ban Tôn giáo: là tổ chức tương đương chi cụctrực thuộc Sở, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng (có quyếtđịnh thành lập riêng).

i) Ban Thi đua - Khen thưởng: là tổ chức tươngđương chi cục trực thuộc Sở, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấuriêng (có quyết định thành lập riêng).

e) Trung tâm Lưu trữ tỉnh: Trung tõm là tổ chứcsự nghiệp trực thuộc Sở, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Điều 4. Biên chế

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượngcông việc, tính chất và đặc điểm cụ thể quản lý ngành, lĩnh vực, Giám đốc Sởtrình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định biên chế hành chính, sự nghiệp hàng nămtheo quy định.

- Việc bố trí cán bộ, công chức

- Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức củaSở phải căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn ngạch côngchức, viên chức theo quy định của Nhà nước.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Điều khoản thi hành

Căn cứ bản quy địnhnày, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn của Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệpthuộc Sở.

Trong quá trình thựchiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh xem xét để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.