ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2012/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢĐÀO TẠO, THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ GIAI ĐOẠN 2011-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHSÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ LuậtNgân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứQuyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việcphê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đếnnăm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quyếtđịnh số 30/2008/QĐ-TTg ngày 22/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệtQuy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm2020;

Căn cứ Thôngtư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Nộivụ về hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở Y tế nhà nước;

Căn cứ Nghịquyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng vềviệc thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Theo đề nghịcủa Giám đốc Sở Nội vụ và Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy định về hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực cho ngànhy tế tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Việc thực hiện chế độ hỗ trợ kinh phí đào tạo, thu hút nguồnnhân lực theo Quyết định này được áp dụng thanh toán kể từ ngày 01/01/2011.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính,tỉnh Sóc Trăng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như điều 3;- Các Bộ: YT, NV, TC, TP;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VX, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Quách Việt Tùng

QUY ĐỊNH

VỀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, THU HÚTNGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ GIAI ĐOẠN 2011-2020, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh SócTrăng)

ChươngI

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định chínhsách của tỉnh Sóc Trăng trong việc hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chongành y tế tỉnh Sóc Trăng giai đoạn năm 2011 - 2020, trừ trường hợp cử tuyển.

2. Đối tượng áp dụng:

Các cá nhân được hưởngchế độ hỗ trợ chi phí đào tạo, chi phí thu hút nguồn nhân lực và các cơ quan, tổchức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều2. Đối tượng được hỗ trợ đào tạo, thu hút

1. Đối tượng áp dụng đượchỗ trợ đào tạo:

a) Đối với cán bộ, côngchức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị ngành y tế:

- Có quyết định cử đi đàotạo của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

- Có đủ các bằng cấp chuyênmôn, thâm niên công tác theo quy định;

- Có thành tích học tậptốt, thể hiện qua kết quả các khóa học trước đó.

b) Học sinh, sinh viêncó hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sóc Trăng đang được đào tạo theo địa chỉ sử dụngcác ngành y, dược ở trình độ đại học và học sinh được tuyển vào trường đại học theohệ chính quy.

c) Các đối tượng nêu tạiĐiểm a, b, Khoản 1, Điều này có cam kết phục vụ ít nhất là 05 năm tại tỉnh SócTrăng theo điều động, phân công của ngành y tế.

2. Đối tượng được hỗ trợthu hút nguồn nhân lực:

a) Tất cả những người từđịa phương khác là Bác sĩ, Dược sĩ chuyên khoa I và chuyên khoa II, Thạc sĩ, Tiếnsĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư, thuộc lĩnh vực y tế về công tác tại tỉnh. Trừ loạihình quản lý y tế thực hiện theo chế độ hiện hành.

b) Học sinh phổ thông trongvà ngoài tỉnh tốt nghiệp đại học hệ chính quy mà không phải đối tượng hỗ trợđào tạo từ ngân sách tỉnh.

ChươngII

HỖ TRỢ KINH PHÍĐÀO TẠO, KINH PHÍ THU HÚT NHÂN LỰC

Điều3. Hỗ trợ chi phí đào tạo

1. Hỗ trợ chi phí đónghọc phí:

a) Đối với cán bộ, côngchức, viên chức được cử đi học thuộc diện chi tiêu chính thức (thi đỗ theo chỉtiêu): Hỗ trợ chi phí đóng học phí bằng 100% theo hóa đơn thu học phí. Ngoài racòn được hưởng hỗ trợ các khoản chi phí mua tài liệu học tập, thuê chỗ nghỉtheo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chínhquy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nướcdành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

b) Đối với các đối tượngđược chọn đưa vào đào tạo theo hình thức đào tạo theo địa chỉ sử dụng: hỗ trợchi phí đóng học phí bằng 50% theo hóa đơn tiền đóng học phí.

c) Đối với học sinh phổthông được tuyển vào trường đại học theo hệ chính quy cam kết phục vụ tại tỉnhSóc Trăng: hỗ trợ như đối với học sinh cử tuyển (kể cả học phí và các khoản chiphí hỗ trợ khác).

2. Hỗ trợ sau khi tốt nghiệp:

Tất cả các cán bộ, côngchức, viên chức ngành y tế được chọn đi học sau đại học về chuyên môn thuộclĩnh vực điều trị và dự phòng (không áp dụng cho đối tượng học về quản lý), saukhi có Bằng tốt nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời) thì được hỗtrợ ở mức:

a) Thạc sĩ hoặc Bác sĩ,Dược sĩ chuyên khoa I: 30.000.000 đồng/người;

b) Tiến sĩ hoặc Bác sĩ,Dược sĩ chuyên khoa II: 50.000.000 đồng/người.

3. Đối tượng nêu tại Điểmc Khoản 1 Điều 2 Quy định này nếu sau khi tốt nghiệp không thực hiện đúng camkết phải chịu trách nhiệm bồi thường kinh phí với mức gấp 1,5 lần kinh phí đãđược hỗ trợ, trong thời gian 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày cơ quan chức năngcó quyết định yêu cầu bồi thường kinh phí.

Điều4. Hỗ trợ chi phí thu hút nguồn nhân lực

1. Đối với học sinh phổthông trong và ngoài tỉnh tốt nghiệp đại học hệ chính quy mà không phải đối tượnghỗ trợ đào tạo từ ngân sách tỉnh, sau khi tốt nghiệp về công tác tại tỉnh SócTrăng (theo nhu cầu của tỉnh) có cam kết công tác từ 05 năm trở lên được hỗ trợ01 lần khi nhận nhiệm vụ là 50.000.000 đồng/ sinh viên có trình độ đào tạo đạihọc (bác sĩ, dược sĩ, cử nhân). Đồng thời được ưu tiên trong việc xét tuyển, bổnhiệm ngạch không phải qua thi tuyển, thời gian tập sự hưởng 100% lương.

2. Đối với cán bộ, côngchức ngoài tỉnh có học hàm, học vị là Giáo sư; Phó Giáo sư; Tiến sĩ; Bác sĩ,Dược sĩ chuyên khoa II tuổi đời không quá 50 tuổi và Thạc sĩ; Bác sĩ, Dược sĩchuyên khoa I tuổi đời không quá 45 tuổi đối với nam và 40 tuổi đối với nữ, cóđủ sức khỏe, về công tác tại tỉnh Sóc Trăng theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnhvà có cam kết với Giám đốc Sở Y tế và Sở Nội vụ thời gian công tác từ 05 nămtrở lên, được hưởng chế độ thu hút nhân lực, cụ thể như sau:

a) Hưởng trợ cấp 01 lầnsau khi nhận nhiệm vụ (nếu 01 người có đủ nhiều tiêu chuẩn hưởng trợ cấp thìđược hưởng mức tiêu chuẩn cao nhất):

- Đối với người có trìnhđộ Thạc sĩ hoặc Bác sĩ, Dược sĩ chuyên khoa I: 100.000.000 đồng/người;

- Đối với người có trìnhđộ Tiến sĩ hoặc Bác sĩ, Dược sĩ chuyên khoa II: 200.000.000 đồng/người.

b) Được hưởng chính sáchnhà ở của người thu nhập thấp; nhà ở cho cán bộ công chức, viên chức.

c) Đối với Giáo sư; PhóGiáo sư; Tiến sĩ; Bác sĩ, Dược sĩ chuyên khoa II khi đến làm việc sẽ bố trí nhàcông vụ.

d) Đối với người ngoàitỉnh nếu có chồng; vợ; con ruột có nhu cầu đến công tác tại tỉnh Sóc Trăng thì sẽđược ưu tiên bố trí công tác theo trình độ chuyên môn, ngành nghề được đào tạo.

3. Các đối tượng nêu tạikhoản 1, 2 của Điều này nếu không thực hiện đúng cam kết (công tác dưới 05 nămtự ý nghỉ việc) phải chịu trách nhiệm bồi thường kinh phí với mức gấp 1,5 lầnkinh phí đã được hỗ trợ trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày cơquan chức năng có quyết định yêu cầu bồi thường kinh phí.

ChươngIII

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều 5.Kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ đàotạo, thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Sóc Trăng được áp dụng thanhtoán cho các trường hợp phát sinh kể từ ngày 01/01/2011.

Điều 6.Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợđào tạo và thu hút nguồn nhân lực ngành y tế được cấp về Sở Y tế. Hàng năm, Giámđốc Sở Y tế có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách đàotạo và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh gửi về Sở Tài chính thẩm định, trình Chủtịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Các thủ tục thanh, quyết toán thực hiện theođúng quy định hiện hành.

Điều7.Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính vàcác sở, ban ngành có liên quan hướng dẫn chi tiết việc thực hiện chính sách này.Trong quá trình thực hiện, nếu cần thay đổi, bổ sung hay hủy bỏ bất kỳ Điều,Khoản nào trong Quy định này, Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hộiđồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.