ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2013/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2012/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA UBND TỈNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀĐƠN GIÁ THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005của Chính phủ về thu tiền thuê đất;

Căn cứ Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 củaChính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nôngthôn;

Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005của Chính phủ về thu tiền thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ;

Căn cứ Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tàichính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờtrình số 1853/TTr-STC ngày 04/9/2013; Công văn số 232/STP-XDVB ngày 29/7/2013của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung điểm a, khoản 1,Điều 3 Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh TháiNguyên về việc ban hành Quy định về đơn giá thuê mặt đất, mặt nước trên địa bàntỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

“Điều 3. Đơn giá thuê đất, thuê mặtnước cho từng dự án

1. Đơn giá thuê đất trong trường hợp thu tiền thuê đấthàng năm

a) Đơn giá thuê đất một năm (Đơn vị tính: Tỷ lệ % củagiá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do UBND tỉnh ban hành):

- Mức 0,75%, áp dụng trên địabàn tỉnh đối với: Các khu, Cụm Công nghiệp; các xã, thịtrấn thuộc huyện Võ Nhai, Định Hoá; các xã miền núi khu vực III trên địa bàntỉnh Thái Nguyên; các dự án thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp,lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoànthể tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thịxã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Văn Tâm