ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2013/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH GIÁ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRONG KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ;

Căn cứ Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước thải đô thị và côngnghiệp;

Căn cứ Thông tư số 154/2010/TT-BTC ngày 01/10/2010 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế tínhgiá tài sản, hàng hóa, dịch vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 81/TTr-STC ngày 12/3/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá xử lýnước thải trong Khu công nghiệp Hòa Phú, cụ thể như sau:

1. Giá xử lý nước thải (có nồng độCOD ≤ 100 mg/l) đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hòa Phú là 6.000đồng/1m3 (đã bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định);

2. Khối lượng nước thải:

a) Đối với các đơn vị sử dụng nướcsạch của các doanh nghiệp cung cấp nước sạch: Khối lượng nước thải bằng 80%khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn bán hàng của các đơn vị cung cấpnước sạch.

b) Đối với các đơn vị sử dụng nướctừ nguồn nước ngầm: Khối lượng nước thải bằng 80% khối lượng nước khai tháctheo giấy phép được cấp hoặc theo khối lượng nước thải trong trường hợp doanhnghiệp tự lắp đồng hồ đo nước thải.

3. Công ty Phát triển hạ tầng Khucông nghiệp Hòa Phú có trách nhiệm: Ký hợp đồng xử lý nước thải các doanhnghiệp; thu, quản lý, sử dụng và thực hiện hạch toán kế toán tiền thu được từxử lý nước thải theo quy định hiện hành của nhà nước về kế toán, thống kê.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình tổ chức thực hiện,nếu chi phí cho việc xử lý nước thải trong Khu công nghiệp thay đổi làm tănghoặc giảm trên 20% đơn giá xử lý nước thải, Công ty Phát triển hạ tầng Khu côngnghiệp Hòa Phú xây dựng phương án giá trình Ban Quản lý các Khu công nghiệp, SởTài chính để thẩm định và đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.

Giao Sở Tài chính có trách nhiệmtheo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này, định kỳhàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Giám đốc các doanh nghiệp, tổ chức và cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ (b/c);
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính (b/c);
- Cục kiểm tra VB - Bộ Tư pháp (b/c);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐB QH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - Công báo;
- Các phòng: TH, CN, NN&MT;
- Lưu: VT, TCTM (N-TM).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Dhăm Ênuôl