ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2013/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỨC CHI CHOCÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC; QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG VÀ MỨC HỖ TRỢ TRANGPHỤC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC CHUYÊN TRÁCH TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢKẾT QUẢ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chếmột cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địaphương;

Căn cứ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm2011 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhànước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảyhàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng vàquyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2013/NĐ-HĐND ngày 05 tháng7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức chi cho côngtác cải cách hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi cho công tác cải cáchhành chính nhà nước: thực hiện mức chi theo Điều 1 của Nghị quyết số 04/2013/NĐ-HĐNDngày 05 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mứcchi cho công tác cải cách hành chính nhà nước.

Cán bộ, công chức làm việc ngày thứ bảy: sẽ đượcnghỉ bù vào các ngày khác, bảo đảm làm việc 40 giờ trong tuần theo đúng quyđịnh tại Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướngChính phủ; trường hợp, cán bộ, công chức làm thêm giờ sẽ được hưởng chế độ,chính sách theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quy định số lượng, trang phục cánbộ, công chức làm việc chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cáccấp, như sau:

1. Số lượng:

- Sở, ban ngành thành phố: không quá 04 người;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: không quá 08 người;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố: không quá 06người;

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Dulịch: không quá 06 người.

- Quận: không quá 12 người.

- Huyện: không quá 10 người.

- Xã, phường, thị trấn: không quá 06 người. Đối vớicác đơn vị có thực hiện cơ chế liên thông từ cấp xã lên cấp huyện được thêm 01 người.

2. Trang phục:

a) Đồng phục nam: áo sơ mi trắng (dài tay hoặc ngắntay), quần âu đen; giá 600.000 đồng/bộ/năm.

b) Đồng phục nữ: áo dài hoặc áo sơ mi trắng, quầnâu đen (hoặc váy đen), khoác bên ngoài áo veston hoặc giả veston; giá 700.000 đồng/bộ/năm.

c) Riêng lần đầucấp 02 bộ, sau đó mỗi năm cấp một bộ. Đối với những cơ quan, đơn vị đã có quyđịnh trang phục riêng của ngành thì thực hiện theo quy định của ngành.

Điều 3.Cácnội dung không quy định tại Quyết định này, thực hiện theo quy định tại Thôngtư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về quy địnhviệc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cảicách hành chính nhà nước và văn bản của thành phố ban hành về chế độ công tácphí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơnvị sự nghiệp công lập.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện các nộidung quy định tại Điều 1 và Khoản 2, Điều 2 Quyết định này chi trong dự toánđược giao hàng năm của cơ quan, đơn vị theocấp ngân sách.

Điều 5.Quyết định có hiệu lực thi hành sau10 ngày, đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyếtđịnh số 92/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phốvề chi phụ cấp và hỗ trợ, chế độ công tác phí, trang phục cho cán bộ, công chứclàm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp.

Điều 6.ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngànhthành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn cótrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ;- Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ;
- TT. Thành ủy;
- TT.HĐND và UBND thành phố; - Sở, ban ngành thành phố;
- TT. HĐND và UBND quận, huyện;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Website Chính phủ;
- Báo Cần Thơ;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHVõ Thành Thống