ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2013/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 04 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊNCHẾ CỦA ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12tháng 6 năm 1999; Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Báo chí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin vàTruyền thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thành và Truyền hình thuộc Ủy ban nhândân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh – Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biênchế của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2798/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bìnhvề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biênchế của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyềnhình tỉnh Ninh Bình và các tổ chức cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại Biểu Quốc Hội tỉnh;
- Ủy ban Mật trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: CT, VP7

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

QUY ĐỊNH

CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA ĐÀI PHÁT THANH VÀTRUYỀN HÌNH TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của Ủy bannhân dân tỉnh Ninh Bình)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Đài Phát thanh và Truyềnhình tỉnh Ninh Bình.

2. Quy định này áp dụng đối với cácĐài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình và các tổ chức, cá nhân khác cóliên quan.

Điều 2. Vị trí

1. Đài Phát thanh và Truyền hìnhtỉnh Ninh Bình là đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, chịusự lãnh đạo của Tỉnh ủy Ninh Bình, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình và sự quảnlý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, chịu sự quản lý nhànước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông;sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hìnhViệt Nam; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý Nhà nướctrên địa bàn theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

2. Đài Phát thanh và Truyền hìnhtỉnh Ninh Bình có tư cách pháp nhân; có tài khoản và con dấu riêng. Trụ sở đặttại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Chương 2.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnhNinh Bình thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnhNinh Bình tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, phápluật của Nhà nước; phản ánh các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội,an ninh, quốc phòng của địa phương, ý kiến nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Lập kế hoạch hàng năm và dài hạnđể thực hiện nhiệm vụ được giao, tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch pháttriển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình và tổ chức thực hiện quyhoạch, kế hoạch đã được phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnhNinh Bình và cơ quan có thẩm quyền.

2. Sản xuất và phát sóng các chươngtrình phát thanh, truyền hình, nội dung thông tin trên trang thông tin điện tửbằng tiếng Việt, bằng các tiếng dân tộc (nếu có) và tiếng nước ngoài đúng địnhhướng chính trị và theo quy định của pháp luật.

3. Tham gia phát triển sự nghiệpphát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.

4. Trực tiếp vận hành, quản lý, khaithác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tínhiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương vàquốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác đểđảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật này.

5. Thực hiện các dự án đầu tư vàxây dựng, tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyềnthanh, truyền hình theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và cơquan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp với Đài Tiếng nói ViệtNam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hìnhphát sóng trên sóng đài Quốc gia.

7. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệpvụ, kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố theo quy địnhcủa pháp luật.

8. Nghiên cứu khoa học và ứng dụngcác thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thôngtin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyênngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

9. Tham gia xây dựng định mức kinhtế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo sự phân công, phân cấpcủa Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn về chuyên môn,nghiệp vụ của Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố.

10. Tổ chức các hoạt động quảngcáo, kinh doanh, dịch vụ; tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhântrong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý và sử dụng lao động,vật tư, tài sản, ngân sách do Nhà nước cấp, nguồn thu từ quảng cáo, dịch vụ,kinh doanh và nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện chế độ, chính sách,nâng bậc lương, tuyển dụng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khácđối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo sự phân cấp của Ủyban nhân dân tỉnh Ninh Bình và quy định của pháp luật.

13. Thực hiện chế độ báo cáo địnhkỳ, đột xuất với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan chứcnăng về các mặt công tác được giao; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởngtheo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và quy định của pháp luật.

14. Thực hiện cải cách các thủ tụchành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệnạn xã hội khác trong đơn vị. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền vàquy định của pháp luật.

15. Phối hợp trong thanh tra, kiểmtra thực hiện chế độ chính sách và các quy định của pháp luật, đề xuất các hìnhthức kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phátthanh, truyền thanh, truyền hình theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dântỉnh Ninh Bình và quy định của pháp luật.

16. Thực hiện công tác thông tin,lưu trữ tư liệu theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác doTỉnh ủy Ninh Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình giao theo quy định của phápluật.

Chương 3.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 5. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo: Có Giám đốc và khôngquá 03 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người trực tiếp quảnlý, điều hành theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dântỉnh Ninh Bình và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh Ninh Bình.

b) Phó Giám đốc là người giúp Giámđốc, được phân công đảm nhận một số công việc và chịu trách nhiệm trước Giámđốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khenthưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc và Phó Giámđốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý về tổ chức,cán bộ của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

2. Các phòng, đơn vị chuyên môn,nghiệp vụ gồm:

a) Phòng Tổ chức và hành chính;

b) Phòng Thời sự;

c) Phòng Biên tập;

d) Phòng Văn nghệ và giải trí;

đ) Phòng Biên tập phát thanh vàThông tin điện tử;

e) Phòng Chuyên đề;

f) Phòng Dịch vụ và quảng cáo;

g) Phòng Kỹ thuật và công nghệ;

h) Phòng Kỹ thuật Truyền dẫn – Phátsóng;

Điều 6: Biên chế

Biên chế Đài Phát thanh và Truyềnhình tỉnh Ninh Bình là biên chế sự nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quyđịnh pháp luật. Việc bố trí viên chức và lao động của Đài Phát thanh và Truyềnhình tỉnh căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn viên chức nhà nướctheo quy định của pháp luật.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Tráchnhiệm của Đài phát thanh và Truyền hình

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyềnhình tỉnh căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT- BNV ngày 27 tháng 7năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụhướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ĐàiPhát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh –Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: các quy định pháp luật có liênquan và nội dung Quy định này, ban hành nhiệm vụ cụ thể cho các Phòng chuyênmôn và các tổ chức thực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, chỉ đạo hoạtđộng đạt kết quả tốt, đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước và Ủy ban nhândân tỉnh Ninh Bình.

Điều 8. Sửa đổi và bổ sung quyđịnh

Trong quá trình tổ chức thực hiện,nếu có phát sinh, vướng mắc cần phải bổ sung, sửa đổi, Giám đốc Đài Phát thanhvà Truyền hình tỉnh báo cáo bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụthẩm định) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.