ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2013/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH THU PHÍ SỬ DỤNG BẾN, BÃI ĐỐI VỚI GỖ VÀ LÂM SẢN KHÁC TẠI CÁCCỬA KHẨU, LỐI MỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộcthẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương;

Căn cứ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in,phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngânsách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh ĐắkNông quy định thu phí sử dụng bến, bãi tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàntỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Giám đốc SởTài chính tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 419/TTr-STC ngày 10 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quyđịnh thu phí sử dụng bến, bãi đối với gỗ và lâm sản khác tại các cửa khẩu, lốimở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp phí:

Tổ chức, cá nhân có hoạt độngnhập khẩu gỗ và lâm sản khác tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh ĐắkNông có sử dụng bến, bãi.

2. Mức thu phí:

Bằng 3% (ba phần trăm) doanh thuthu được từ việc sản xuất, kinh doanh các mặt hàng gỗ và lâm sản khác có sửdụng bến, bãi tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông của các tổchức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu gỗ và lâm sản khác.

Doanh thu các mặt hàng gỗ và lâmsản khác được xác định trên cơ sở quy định giá gỗ tròn, gỗ xẻ, lâm sản ngoài gỗvà động vật rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

3. Cơ quan thu phí:

Giao Hạt Kiểm lâm các huyện: ĐắkMil, Cư Jút, Tuy Đức, Đắk Song thực hiện việc thu phí bến, bãi đối với mặt hànggỗ và lâm sản khác tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh. Chi cục Kiểm lâmtỉnh Đắk Nông có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các Hạt kiểm lâm triển khaithực hiện.

4. Biên lai thu phí:

Biên lai thu phí do cơ quan Thuếcấp. Các Hạt Kiểm lâm được giao nhiệm vụ thu phí liên hệ trực tiếp với Cục Thuếtỉnh để được cấp và hướng dẫn sử dụng biên lai thu phí. Việc quản lý, sửdụng biên lai thực hiện theo quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, pháthành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sáchnhà nước.

5. Quản lý và sử dụng số phí thuđược:

Cơ quan thu được trích lại 5%trên tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho công tác tổ chứcthu. Số tiền còn lại (95%) cơ quan thu có trách nhiệm nộp vàongân sách cấp tỉnh theo chương, loại, khoản, mục của Mục lục ngân sách nhànước.

Việc quản lý sử dụng số tiền phíđược để lại (sau khi trích nộp vào ngân sách nhà nước) thực hiện theo quy định tạiThông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thôngtư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 củaBộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC .

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuếtỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnhĐắk Nông; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện: Đắk Mil, Cư Jút, Tuy Đức, ĐắkSong; Chủ tịch UBND các huyện: Đắk Mil, Cư Jút, Tuy Đức, Đắk Song và các đơnvị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư Pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;
- Báo Đắk Nông;
- Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KTTC (Tr).

TM. ỦY BAN NHÂ DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn