ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2013/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 06 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH TIẾP NHẬN ĐƠN, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TRÊNĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủtục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyếtkhiếu nại về đất đai;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của LuậtKhiếu nại năm 2011;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tratỉnh tại Tờ trình số 57/TTr-TTT ngày 13 tháng 8 năm 2013, Tờ trình số 78/TTr-TTT ngày 18 tháng 11 năm 2013 và Báo cáo thẩm định số 180/BC-STP ngày 07tháng 8 năm 2013 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy định tiếp nhận, giải quyết tranh chấp, khiếunại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2.Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết địnhsố 14/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2008 củaỦy ban nhândân tỉnh ban hành Quy trình tiếp nhận đơn, giải quyếttranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban,ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng Thông tin Điện tử tnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

QUY ĐỊNH

TIẾPNHẬN ĐƠN, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/ 2013/QĐ-UBND ngày06 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chnh

Quy định này quy định việc tiếp nhậnđơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau theoquy định của Luật Đất đai và các văn bản có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liênquan đến việc tiếp nhận đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Chương 2.

TIẾP NHẬN XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠIVỀ ĐẤT ĐAI

Điều 3. Tiếp nhận và xử lý đơntranh chấp đất đai

1. Trách nhiệm của UBND xã, phường,thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã):

a) Tiếp nhận đơn tranh chấp về đất đai, ra biên nhận giao cho người có đơn tranh chấp.

b) a giảitranh chấp đất đai được thực hiện theo Điều 135 Luật Đất đai năm 2003, Điều 159Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ.

c) Vụ việc đã được hòa giải khôngthành:

- Trường hợp thuộc thẩm quyền của Tòaán thì bàn giao hồ sơ cho các bên tranh chấp; đồng thờihướng dẫn các bên tranh chấp viết đơn khởi kiện gửi đến Tòa án nhân dân.

- Trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủtịch UBND huyện, thành phố Cà Mau thì chuyển đến Tiếp dân cấp huyện.

2. Trách nhiệm của Tiếp dân cấp huyện:

a) Tiếp nhận hồ sơ tranh chấp do UBNDcấp xã chuyển đến, liên hệ và hướng dẫn các bên tranh chấp bổ sung tài liệu,chứng cứ (trường hợp có).

b) Tiếp nhận hồ sơ tranh chấp về đấtđai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện.

3. Trách nhiệm của Tiếp dân tỉnh:

a) Tiếp nhận đơn của cá nhân, tổchức, cơ quan không đồng ý quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện.

b) Tiếp nhận đơn tranh chấp về đấtđai thuộc thẩm quyền giải quyết lần đầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Xử lý đơn tranh chấp về đất đai:

Khi nhận đơn tranh chấp về đất đaithuộc thẩm quyền, Cơ quan tiếp dân tỉnh, Tiếp dân cấp huyện có trách nhiệm vàosổ theo dõi, lập phiếu nhận đơn và bảng kê tài liệu giao cho người tranh chấpmột bản và lưu hsơ một bản.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Tiếpdân cấp huyện, tỉnh phải chuyển đơn cho Cơ quan chuyên môn cùng cấp và thôngbáo bằng văn bản cho người có đơn tranh chấp biết đơn đã chuyển đến cơ quanchuyên môn thụ lý.

Những vụ việc thuộc thẩm quyền giảiquyết của Chủ tịch UBND cấp huyện, tỉnh thì Tiếp dân cấphuyện, cấp tỉnh có trách nhiệm lập báo cáo đề xuất giao cơ quan chuyên môn theoquy định tại Điều 6 Quy định này.

Điều 4. Thẩm quyền giải quyếttranh chấp về đất đai

1. Các bên tranh chấp không có giấychứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ theo quyđịnh tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 thì do Chủ tịch UBNDcấp huyện, tỉnh giải quyết.

2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấpđất đai của Chủ tịch UBND cấp huyện, tỉnh theo quy định tại Điều 264 Luật Tốtụng hành chính năm 2010.

Điều 5. Tiếp nhận đơn và xử lý đơnkhiếu nại về đất đai

1. Khi nhận đơn của người khiếu nạivề đất đai thuộc thẩm quyền, Cơ quan Tiếp dân cấp tỉnh, cấp huyện có tráchnhiệm vào sổ theo dõi và lập phiếu nhận đơn, lập bảng kê tài liệu kèm theo đơn,có ký giao của người khiếu nại. Phiếu nhận và bản kê tài liệu giao cho ngườikhiếu nại một bản và lưu vào hồ sơ tại cơ quan một bản.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Tiếpdân cấp huyện, cấp tỉnh phải lập phiếu chuyển đơn cho Cơ quan chuyên môn cùngcấp theo quy định tại Điều 6 Quy định này và thông báo bằng văn bản cho ngườikhiếu nại biết vụ việc đã được chuyển.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kểtừ ngày Cơ quan chuyên môn nhận được phiếu chuyển đơn do cơ quan Tiếp dân cùngcấp chuyển đến, người có trách nhiệm giải quyết khiếu nạithụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan liênquan theo quy định tại Điều 27 Luật Khiếu nại năm 2011.

3. Các khiếu nại không được thụ lý,không thuộc thẩm quyền thì xử lý theo quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại năm2011; Điểm a, Khoản 1, Điều 27 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm2012 của Chính phủ.

Điều 6. Trách nhiệm của Cơ quanchuyên môn tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh giải quyết tranhchấp, khiếu nại về đt đai

1. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấphuyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình do pháp luật quy định,tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết:

a) Các vụ việc tranh chấp đất đaithuộc thm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

b) Các vụ việc khiếu nại về đất đaithuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

2. Sở Xây dựng:

a) Các vụ việc liên quan đến nhà, đấtở tại thị trấn, thành phố Cà Mau thuộc thẩm quyền giải quyết lần đầu của Chủtịch UBND tỉnh.

b) Các vụ việc được UBND tỉnh giao.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Các vụ việc khiếu nại, tranh chấpvề đất đai (trừ quy định tại Khoản 2 Điều này) thuộc thẩm quyền giải quyết lầnđầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Các vụ việc khiếu nại về đất đaiđã được Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết nhưng còn khiếu nại.

c) Các vụ việc khiếu nại về giải tỏa, bồi thường bị khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBNDtỉnh.

4. Thanh tra tỉnh:

a) Các vụ việc đã có quyết định giảiquyết tranh chấp, khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh nhưng còn khiếu nại và đượcChủ tịch UBND tỉnh giao.

b) Các vụ việc khác liên quan đến đấtđai, nhà ở được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

5. Trách nhiệm của Thủ trưởng Cơ quanchuyên môn và cán bộ được giao thẩm tra, xác minh nội dung tranh chấp, khiếunại:

a) Thủ trưởng Cơ quan được giao thẩmtra, xác minh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cùng cấp về tính pháp lý,khách quan tại báo cáo, kiến nghị giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

b) Cán bộ được phân công thẩm tra,xác minh chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ trưởng cơ quan phân công.

Điều 7. Trình tự, thủ tục giảiquyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai

Đối với việc giải quyết khiếu nại lầnđầu thực hiện xác minh nội dung khiếu nại, tổ chức đối thoại và ban hành quyếtđịnh giải quyết khiếu nại, tuân thủ thi hạn giải quyếtkhiếu nại được quy định tại Điều 28, 29, 30, 31 và 32 LuậtKhiếu nại năm 2011. Đối với việc khiếu nại lần hai thực hiện theo thời hạn giảiquyết khiếu nại, xác minh nội dung khiếu nại, tổ chức đối thoại và ban hànhquyết định giải quyết theo quy định tại các Điều 36, 37, 38, 39, 40 và 41 LuậtKhiếu nại năm 2011.

Đối với việc giải quyết tranh chấplần đầu và lần hai thực hiện theo quy định của Điều 159, 160, 161 của Nghị địnhsố 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ.

Điều 8. Công tác phối hợp để giảiquyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai

1. Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo bộphận chuyên môn phối hợp với Mặt trận Tquốc và các tổchức đoàn thể cấp xã hòa giải các tranh chấp về đất đai.

2. Tiếp dân cấp tỉnh, cấp huyện phốihợp với cơ quan chuyên môn được giao trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND cùng cấp giảiquyết khiếu nại để:

a) Nắm vụ việc đã được cơ quan chuyênmôn đã xác minh xong và đủ điều kiện báo cáo giải quyết.

b) Xin ý kiến Chủ tịch UBND cùng cấptổ chức họp Hội đồng tư vấn khi cần thiết. Cơ quan chuyên môn được giao nhiệmvụ xác minh nội dung khiếu nại phải báo cáo kết quả xác minh và đề xuất, kiếnnghị biện pháp giải quyết đến Hội đồng tư vấn để tham mưu, giúp Chủ tịch UBNDcùng cấp giải quyết theo thẩm quyền.

3. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn cóliên quan của tỉnh phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch UBND cấp huyện trong việcgiải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai.

Điều 9. Lưu hồ sơ giải quyết tranhchấp, khiếu nại

1. Sau khi có quyết định giải quyếtkhiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh, cấp huyện thì vụ việc phải lập thành hồ sơtheo quy định tại Điều 34 Luật Khiếu nại năm 2011.

a) Đối với quyết định giải quyếtkhiếu nại lần đầu thì hồ sơ lưu giữ tại Văn phòng UBND cấp huyện theo quy địnhpháp luật;

b) Đối với quyết định giải quyếtkhiếu nại lần hai thì hồ sơ lưu giữ tại cơ quan thụ lý hồ sơ theo quy định tạiĐiều 43 Luật Khiếu nại năm 2011.

2. Quyết định giải quyết khiếu nạilần đầu còn khiếu nại và khi Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có yêu cầu chuyển hồsơ thì UBND cấp huyện chuyển giao hồ sơ đó theo quy định.

Chương 3.

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Điều 10. Trách nhiệm của Thủtrưởng cơ quan chuyên môn và tổ chức, cá nhân đượcgiao công bố quyết định giải quyết

1. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngàyký quyết định giải quyết, Cơ quan và tổ chức được giao trách nhiệm công bốquyết định giải quyết đến các bên tranh chấp, khiếu nại, người bị khiếu nại vàcơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

a) Thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấptỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND cấp huyệntổ chức công bố quyết định giải quyết lần đầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấphuyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên quan và UBND cấp xã tổ chứccông bố quyết định giải quyết do cấp mình ban hành và quyết định giải quyếttranh chấp, khiếu nại lần hai của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Địa điểm công bố quyết định giảiquyết tranh chấp, khiếu nại tại địa phương nơi có đất tranh chấp, khiếu nại.

3. Cán bộ đượcgiao chủ trì công bố quyết định có nhiệm vụ đọc toàn văn nội dung của quyết định giải quyết. Đồng thời quyết định giải quyết được giao cho ngườikhiếu nại, người bị khiếu nại, các bên tranh chấp và người có nghĩa vụ, quyềnlợi liên quan (trường hợp các bên không nhận quyết định thì phải nêu rõ lý do).Việc công bố quyết định giải quyết phải được lập thành biên bản có đủ chữ kýhoặc điểm chỉ theo thành phần tham dự (đúng đối tượng).

Trường hp cơquan, tổ chức, người khiếu nại, người bị khiếu nại và người có nghĩa vụ, quyềnlợi liên quan không đồng ý ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản thì cán bộ ghibiên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản có sự chứng kiến của thành phần tham dự.

Điều 11. Niêm yết quyết định giảiquyết tại Cơ quan Tiếp dân

1. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngàynhận được Quyết định giải quyết thì Cơ quan Tiếp dân tỉnh niêm yết công khaiquyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND tỉnh; Cơ quan Tiếpdân cấp huyện niêm yết công khai quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu củaChủ tịch UBND cấp huyện và quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịchUBND tỉnh.

2. Thời gian niêm yết 30 ngày, kể tngày nhận được quyết định giải quyết.

3. Thời điểm bắt đầu và kết thúc niêmyết phải vào sổ theo dõi.

Điều 12. Thực hiện quyết định giảiquyết có hiệu lực pháp luật

1. Quyết định giải quyết khiếu nạilần đầu có hiệu lực pháp luật sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành mà các bên khôngkhiếu nại lần hai. Đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có hiệu lựcpháp luật sau 30 ngày kể từ ngày ban hành.

2. Trường hợp người khiếu nại khôngđồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hay lần hai thì có quyềnkhởi kiện theo quy định của Luật Tố tụng hành chính ngày 24 tháng 11 năm 2010.

3. Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chứcthi hành quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật. Theo dõi, đôn đốc cán bộ,công chức được giao thực hiện việc thi hành quyết định. Trong trường hợp cầnthiết áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định để đảm bảo quyết định giảiquyết có hiệu lực pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh; báo cáo Chủ tịch UBNDtỉnh xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thi hành quyết định giảiquyết có hiệu lực pháp luật.

Điều 13. Xử lý trường hợp lấn,chiếm sau khi quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật

1. Sau khi tổ chức thi hành quyếtđịnh đã có hiệu lực pháp luật, trường hợp có hành vi lấn, chiếm đất đai thì xửphạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành trong lĩnh vực đất đai.

2. Chủ tịch UBND cấp xã có tráchnhiệm lập biên bản đi với hành vi lấn, chiếm đất đai và xửlý theo quy định của pháp luật và báo cáo kịp thời bằng văn bản cho cấp có thẩmquyền xử lý.

Điều 14. Khen thưởng

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thànhtích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và thực hiện tốt Quy định nàysẽ được xem xét, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Xử lý vi phạm

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhữnghành vi trì hoãn, chậm trễ, làm sai lệch hồ sơ, can thiệp trái pháp luật hoặclẫn tránh trách nhiệm đối với việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đaithì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định củapháp luật, trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Thanh tra tỉnh chịu tráchnhiệm chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn,đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

2. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng,năm, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện,thành phố Cà Mau báo cáo tình hình thực hiện giải quyết tranh chấp, khiếu nạivề đất đai, thi hành các quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật gửi vềThanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Trong quá trìnhthực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mc, đề nghị các tổchức, cá nhân phản ảnh kịp thời về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBNDtỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.