ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2013/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2007/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2007CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhLuật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độtài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sửdụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 10 vềviệc điều chỉnh bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh BạcLiêu;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sungNghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việcđiều chỉnh, bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

Xét đề nghị của Giám đốc SởTài chính tại Tờ trình số 565/TTr-STC ngày 05 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sungmột số nội dung quy định tại Điểm 1.2, Khoản 1, Mục B, Phụ lục số 01 về “Danhmục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 14/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh BạcLiêu về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục, mức thu phí, lệ phí; phạm vi ápdụng; tỷ lệ trích, nộp, quản lý, sử dụng và chế độ miễn giảm tiền thu phí trênđịa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

1. Trường hợp đấu giá quyền sửdụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân:

TT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

2. Trường hợp đấu giá quyền sửdụng đất không thuộc phạm vi của Khoản 1, Điều này:

TT

Diện tích đất

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 0,5ha trở xuống

1.000.000

2

Từ trên 0,5ha đến 2ha

3.000.000

3

Từ trên 2ha đến 5ha

4.000.000

4

Từ trên 5ha

5.000.000

Trường hợp cuộc đấu giá không tổchức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại toàn bộtiền phí tham gia đấu giá đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dựkiến tổ chức phiên bán đấu giá.

Điều 2. Giao Sở Tài chínhchủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo quy định tại Điều 1,Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác về danh mục, mức thu phí, lệphí; phạm vi áp dụng; tỷ lệ trích, nộp, quản lý, sử dụng và chế độ miễn giảmtiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu không nêu tại Quyết định nàythực hiện theo Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2007 của Ủyban nhân dân tỉnh Bạc Liêu./.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến