UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2013/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 28 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHDANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơchế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục thủ tục hànhchính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thôngtin và Truyền thông, áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Danh mục từng thủ tụchành chính kèm theo).

Trong quá trình thực hiện, nếu các cơ quan nhànước có thẩm quyền ban hành thủ tục hành chính mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thaythế, bãi bỏ, hủy bỏ nội dung các thủ tục hành chính đã quy định trong Quyếtđịnh này, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm rà soát, phối hợp với SởNội vụ báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký và thay thế phần danh mục thủ tục hành chính thực hiện theocơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tạiQuyết định số: 1565/2007/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh Phú Thọ về việcthực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tạicác sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủtịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL, Cục KSTTHC);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Website Chính phủ;
- Sở Tư pháp;
- CVP, PCVPTH;
- TTCB và TH, NCTH;
- Lưu: VT, KSTTHC, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Kèm theoQuyết định số 16 / 2013/QĐ-UBND , ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dântỉnh Phú Thọ)

PHẦN I

DANH MỤC THỦTỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞTHÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

LĨNH VỰC BÁO CHÍ

1

Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo.

2

Cho phép họp báo.

3

Cấp giấy phép cung cấp thông tin thiết lập trang tin điện tử trên Internet.

4

Cấp thẻ nhà báo.

5

Cấp giấy phép sử dụng ăngten thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh.

6

Cấp giấy phép trưng bày tủ thông tin, biển hiệu.

LĨNH VỰC XUẤT BẢN

7

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước).

8

Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

9

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức tại địa phương.

10

Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã.

11

Cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải xuất bản phẩm đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương.

12

Cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, báo chí, tem chống giả cho cơ sở in ở địa phương.

13

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương.

14

Cấp phép hoạt động in.

15

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương.

16

Phê duyệt nội dung sản phẩm nghe nhìn (ghi trên mọi chất liệu) không phải là tác phẩm điện ảnh làm căn cứ nhập khẩu.

17

Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

18

Cấp giấy phép bưu chính (nội tỉnh).

19

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

20

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.

21

Cấp lại giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính hết hạn.

22

Cấp lại giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

(Ấn địnhtrong Danh mục này 22 thủ tục hành chính)