ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2013/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN,CHỨC DANH CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày13/11/2008;

Căn cứ Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủvề chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ởxã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chínhphủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nộivụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chứcxã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 689/SNV-XDCQ ngày 03/6/2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn, chức danhcông chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởngcác sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có tráchnhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày,kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế các quy định áp dụng đối với côngchức cấp xã tại Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 của Ủy ban nhândân tỉnh Bình Dương về việc ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ chuyên tráchvà công chức xã, phường, thị trấn./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

QUY ĐỊNH

VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CÔNG CHỨCXÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của Ủy bannhân dân tỉnh Bình Dương)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này Quy định về tiêu chuẩn, chức danh công chức xã,phường, thị trấn (gọi chung là công chức cấp xã) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Quy định này áp dụng đối với công chứccấp xã được quy định tại Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đốivới cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động khôngchuyên trách cấp xã.

Điều 3. Tiêu chuẩn

Công chức cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy địnhtại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủvề công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Nghị định số112/2011/NĐ-CP ) và các tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Độ tuổi: Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên và không quá 45tuổi khi tuyển dụng lần đầu.

2. Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông.

3. Trình độ chuyên môn:

a) Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và TrưởngCông an xã: Phải có trình độ trung cấp chuyên ngành trở lên hoặc đại học chuyênngành phù hợp, phải được bồi dưỡng chương trình huấn luyện Trưởng Công an xã,Chỉ huy trưởng Quân sự và các quy định pháp luật chuyên ngành đối với các chứcdanh này.

b) Đối với Công chức Văn phòng - thống kê, Địa chính - xâydựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nôngnghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộtịch, Văn hóa - Xã hội.

- Làm việc tại 16 xã được hưởng phụ cấp khu vực do Trung ươngquy định (có phụ lục đính kèm) thì trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấpchuyên nghiệp trở lên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh được đảmnhiệm.

- Làm việc tại các xã, phường, thị trấn còn lại thì trình độchuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chứcdanh được đảm nhiệm.

4. Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độA trở lên.

5. Sau khi được tuyển dụng phải hoàn thành lớp đào tạo, bồidưỡng quản lý hành chính nhà nước và lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trịtheo chương trình đối với chức danh công chức cấp xã hiện đảm nhiệm.

Điều 4. Chức trách của công chức cấp xã

Công chức cấp xã làm công tác chuyên môn thuộc định biên chếcủa Ủy ban nhân dân cấp xã, có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấpxã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác được phân công và thựchiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Chương II

NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 5. Nhiệm vụ của công chức Tài chính - Kế toán

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiệnnhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tài chính, kếtoán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp xã trình cấp cóthẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biệnpháp khai thác nguồn thu trên địa bàn cấp xã.

b) Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính,ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sáchcấp xã và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của phápluật.

c) Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chingân sách cấp xã, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chínhkhác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tàisản,...) theo quy định của pháp luật.

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sảncông; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lýcủa Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luậtchuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Điều 6. Nhiệm vụ của công chức Tư pháp - Hộ tịch

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiệnnhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tư pháp và hộtịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật,tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dântrên địa bàn cấp xã trong việc tham gia xây dựng pháp luật.

b) Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét,quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn cấp xã.

c) Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực,chứng nhận và theo dõi về quốc tịch trên địa bàn cấp xã theo quy định của phápluật; phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quyước ở ấp, khu phố và công tác giáo dục tại địa bàn cấp xã.

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công táchòa giải ở cơ sở.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luậtchuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Điều 7. Nhiệm vụ của công chức Địa chính - xây dựng - đô thịvà môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc công chức Địa chính - nông nghiệp- xây dựng và môi trường (đối với xã)

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiệnnhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Đất đai, tàinguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nôngthôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tàiliệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môitrường và đa dạng sinh học, công tác quy hoạch, xây dựng, đô thị, giao thông,nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹthuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn cấp xã.

c) Giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩmquyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủtục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác nhận nguồn gốc,hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biếnđộng về đất đai trên địa bàn; xây dựng các hồ sơ, văn bản về đất đai và việccấp phép cải tạo, xây dựng các công trình và nhà ở trên địa bàn để Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp xã quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét,quyết định theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luậtchuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Điều 8. Nhiệm vụ của công chức Văn phòng - thống kê

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiệnnhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn phòng,thống kê, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tôngiáo, dân tộc và thanh niên trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kếhoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thườngtrực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấpxã tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạtđộng của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Tổ chức lịch tiếp dân, tiếp khách của Ủy ban nhân dân cấpxã; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”tại Ủy ban nhân dân cấp xã; nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Thườngtrực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết theo thẩm quyền;tổng hợp, theo dõi và báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhândân cấp xã và thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác xây dựng và theo dõiviệc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báocáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinhtế - xã hội trên địa bàn cấp xã; dự thảo các văn bản theo yêu cầu của Hội đồngnhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhândân cấp xã.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luậtchuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Điều 9. Nhiệm vụ của công chức Văn hóa - Xã hội

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiệnnhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thểdục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội,y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật.

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa,thể dục, thể thao, du lịch, y tế và giáo dục trên địa bàn; tổ chức thực hiệnviệc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóatrên địa bàn cấp xã.

b) Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tìnhhình kinh tế - xã hội ở địa phương.

c) Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địabàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đốitượng chính sách lao động, thương binh và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thựchiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người cócông; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiệncác hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàncấp xã.

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác và Trưởng thôn, Tổtrưởng Tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, Tổ dân phố và thực hiệncông tác giáo dục tại địa bàn cấp xã.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luậtchuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Điều 10. Nhiệm vụ của công chức là Trưởng Công an xã

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệmvụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toànxã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của phápluật về công an xã và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dânxã giao.

Điều 11. Nhiệm vụ của công chức Chỉ huy trưởng Quân sự

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiệnnhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực quốc phòng, quânsự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của phápluật về dân quân tự vệ, quốc phòng toàn dân, nghĩa vụ quân sự và các văn bản cóliên quan của cơ quan có thẩm quyền.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp xã giao.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch thựchiện Quy định tiêu chuẩn đối với công chức cấp xã.

Điều 13. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã; Giám đốc các sở, ban,ngành, Thủ trưởng các tổ chức, đoàn thể xã hội cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chứcviệc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướngmắc kịp thời báo cáo bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ)để xem xét giải quyết./.