ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16 / 2014/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHẾĐỘ CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶTTRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúcmừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày15/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 10, về việc “Quy địnhchế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh SócTrăng” theo Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chínhphủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnhSóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đốitượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trênđịa bàn tỉnh Sóc Trăng, như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định về chế độchi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trậnTổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các cá nhân đến thăm và làmviệc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện hoặc được Ủy ban Mặt trậnTổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện đến thăm hỏi, chúc mừng, gồm:

- Các vị lão thành cách mạng,chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũtrang;

- Các chức sắc, chức việc tôngiáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, các nhân sỹ,trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổquốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Người Việt Nam ở nước ngoài tiêubiểu có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệTổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Các đồng chí lãnh đạo, nguyênlãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

b) Các đoàn đại biểu đến thăm vàlàm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện gồm:

- Các đoàn đại diện lão thành cáchmạng, chiến sĩ cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang;

- Các đoàn đại diện các dân tộcthiểu số, các tổ chức tôn giáo có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xâydựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Các đoàn đại diện người Việt Namở nước ngoài có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xâydựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhânkhác có liên quan.

Điều 2. Nội dung và mức chi

1. Chi tiếp xã giao:

Mức chi đón tiếp các đoàn đại biểuvà các cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấphuyện: Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu tiếpkhách trong nước.

2. Chi tặng quà lưu niệm, chúcmừng:

a) Chi tặng quà lưu niệm nhân dịpđón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với cơ quan Ủy ban Mặttrận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện:

- Cấp tỉnh: 400.000 đồng/đại biểu.

- Cấp huyện: 200.000 đồng/đại biểu.

b) Chi tặng quà chúc mừng ngày tếtNguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từngdân tộc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cáchmạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các chứcsắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểutrong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng,bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc: 400.000 đồng/người/lần (kểcả cấp tỉnh và cấp huyện).

Việc tặng quà chúc mừng ngày tếtNguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng không quá 02 lần/1 năm. Ủy ban Mặt trậnTổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện tự quyết định việc chọn ngày lễ để tặng quà chúcmừng cho phù hợp với đặc thù của từng đối tượng.

3. Chi thăm hỏi ốm đau, chi phúngviếng, chi hỗ trợ gia đình gặp khó khăn đối với các vị lão thành cách mạng,chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũtrang, các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người cóuy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trongcông cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

a) Chi thăm hỏi khi bị ốm đau:

- Cấp tỉnh: 1.200.000đồng/người/năm.

- Cấp huyện: 700.000đồng/người/năm.

b) Chi phúng viếng khi qua đời:

- Cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/người.

- Cấp huyện: 500.000 đồng/người.

c) Chi hỗ trợ gia đình gặp khókhăn (thiên tai, hỏa hoạn):

- Cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/giađình/năm.

- Cấp huyện: 500.000 đồng/giađình/năm.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

Ngân sách địa phương bố trí kinhphí hỗ trợ cho hoạt động đặc thù và cân đối trong dự toán ngân sách hàng nămcủa cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện theo phân cấp quyđịnh tại Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyếtđịnh số 40/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quy địnhchế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặttrận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước,Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổquốc các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan,tỉnh Sóc Trăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5,
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- VP. ĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VX, TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu