ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2015/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 16 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2014/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠITÀI NGUYÊN ĐỂ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcsố 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên; Nghị định số 203/2013/NĐ-CPngày 28 tháng 11 năm 2013 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyềnkhai thác khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số43/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh quy định giá các loại tài nguyênđể tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tạiTờ trình số 1785/TTr-STC ngày 01 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm2014 của UBND tỉnh quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyêntrên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cụ thể như sau:

1. Bổ sung giá tính thuế tàinguyên đối với cát thải sau khi khai thác Titan là: 30.000 đồng/m3.

2. Điều chỉnh giá tính thuế tàinguyên đối với cát trắng dùng trong sản xuất công nghiệp là: 250.000 đồng/m3.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các ngành và các tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính