ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/2015/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 07 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAOĐỘNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thờigiờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05 tháng 9năm 2014 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trongxây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 773/TTr-SXD ngày 21 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp quản lýNhà nước đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựngtrên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.

Điều 2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểmtra và tổ chức thực hiện Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này. Tổng hợpnhững vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện để báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quanthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

QUY CHẾ

PHỐIHỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰCXÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2015của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về mối quan hệ phối hợp giữa SởXây dựng với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phốtrong việc quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựngtrên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Những nội dung không quy định tại Quy chế này, đượcáp dụng theo quy định hiện hành của Luật Xây dựng và các quy định khác có liên quanvề xây dựng, lao động, phòng, chống cháy nổ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ban, ngành.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Nội dung phối hợp phải phù hợp với chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn của các cơ quan phối hợp nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực quảnlý Nhà nước đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng.

2. Cơ quan phối hợp phải đảm bảo yêu cầu chuyên môn,chất lượng và thời hạn phối hợp; đồng thời, trong quá trình phối hợp thực hiệnnhiệm vụ không làm giảm vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi cơ quan vàkhông cản trở công việc của nhau.

3. Việc phối hợp phải dựa trên các quy định hiện hànhcủa pháp luật nhằm đảm bảo sự thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủđầu tư và nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình, đảm bảo quyềnlợi cho người lao động làm việc trên công trường xây dựng.

Điều 4. Hình thức phối hợp

1. Tùy theo tính chất, nội dung, yêu cầu của công tácan toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng, cơ quan, đơn vị chủ trì quyếtđịnh lựa chọn áp dụng các hình thức phối hợp sau đây:

a) Lấy ý kiến bằng văn bản;

b) Tổ chức đoàn công tác để thanh tra, kiểm tra.

2. Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngàykết thúc hoạt động phối hợp, cơ quan, đơn vị chủ trì phải thông báo bằng vănbản về kết quả phối hợp cho các cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1: PHỐI HỢP QUẢN LÝ VỀ ANTOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Xâydựng

1. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra công tác an toàn kỹ thuậtxây dựng đối với các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; có biện phápxử lý nghiêm, kịp thời và đúng pháp luật các tổ chức cá nhân vi phạm các quyđịnh của pháp luật về an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàntỉnh theo thẩm quyền.

2. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hộithực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiệncác quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng.

3. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hộivà các cơ quan có chức năng hướng dẫn, kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao độngtrong thi công xây dựng.

4. Hàng năm, chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan cóliên quan xây dựng kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh laođộng trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đối với những công trình xây dựng nằm trong Khu Côngnghiệp thì phải gửi kế hoạch cho Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh để thốngnhất nội dung thanh tra, kiểm tra và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh cửđại diện, với tư cách là thành viên tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện antoàn lao động, vệ sinh lao động của các chủ đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựngcông trình;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định đối vớimáy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lýcủa ngành xây dựng.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫnvà quản lý việc tổ chức huấn luyện về an toàn lao động và vệ sinh lao động tạidoanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

3. Phối hợp với các cơ quan khác có liên quan trongviệc tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhànước về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp có hoạt động liên quanđến xây dựng và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng.

4. Chủ trì, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để tiếnhành điều tra kịp thời, xác định chính xác nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạnlao động có thiệt hại về người tại công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh.

5. Thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng, một năm về tìnhhình an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng tại các công trình xâydựng trên địa bàn tỉnh gửi về Sở Xây dựng.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, thanhtra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về vệ sinh lao động ở các doanhnghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp sản xuất kinhdoanh trong các lĩnh vực: điện, xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản, sảnxuất vật liệu xây dựng,… có nhiều nguy cơ bệnh nghề nghiệp.

2. Tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền giáo dục,tập huấn về vệ sinh lao động; hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người lao động, phòngchống bệnh nghề nghiệp, các biện pháp sơ, cấp cứu ban đầu các tai nạn lao độngvà các tai biến khác.

3. Chỉ đạo các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện việcđo, kiểm tra, giám sát môi trường lao động, điều kiện lao động có nguy cơ gâybệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động; lập hồ sơ vệ sinh lao động, đề xuất cácgiải pháp cải thiện điều kiện, môi trường lao động (vi khí hậu, bụi, hơi khíđộc, ồn, rung, bức xạ nhiệt, ánh sáng,…); tổ chức khám sức khỏe tuyển dụng, khámsức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, khám giám định bệnh nghề nghiệp và lậphồ sơ quản lý sức khỏe người lao động.

4. Kiểm tra các công trình vệ sinh hố tiêu, tiểu,… tạicông trình xây dựng theo tiêu chuẩn vệ sinh lao động.

5. Thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng, một năm về tìnhhình vệ sinh lao động trong thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trênđịa bàn tỉnh gửi về Sở Xây dựng.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Côngthương

1. Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có chức nănglập kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật vềan toàn, vệ sinh lao động đối với các công trình xây dựng thuộc lĩnh vực của ngànhcông thương trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác an toàn laođộng, vệ sinh lao động trong các cơ sở thuộc ngành và lĩnh vực quản lý; tổ chứctuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trongthi công xây dựng công trình đối với những dự án, công trình xây dựng thuộclĩnh vực của ngành công thương.

3. Phối hợp với các cơ quan có chức năng hướng dẫn,kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thicông xây dựng đối với các công trường xây dựng thuộc lĩnh vực của ngành côngthương; an toàn điện; hóa chất, xăng dầu và các lĩnh vực khác theo phân cấpquản lý.

4. Thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng, một năm về tìnhhình an toàn lao động trong thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trênđịa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực công thương gửi về Sở Xây dựng.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn

1. Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có chức nănglập kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật vềan toàn, vệ sinh lao động đối với các công trình xây dựng thuộc lĩnh vực của ngànhnông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác an toàn laođộng, vệ sinh lao động trong các cơ sở thuộc ngành và lĩnh vực quản lý; tổ chứctuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trongthi công xây dựng công trình đối với những dự án, công trình xây dựng thuộcngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

3. Phối hợp với các cơ quan có chức năng hướng dẫn,kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thicông xây dựng đối với các công trường xây dựng thuộc ngành nông nghiệp và pháttriển nông thôn, trong đó lưu ý đến những công trường ở gần bờ biển, sông, suốiphải có phương án phòng chống lũ, lụt, sạt lỡ đất và các lĩnh vực khác theophân cấp quản lý.

4. Thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng, một năm về tìnhhình an toàn lao động trong thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trênđịa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn gửi về Sở Xâydựng.

Điều 10. Trách nhiệm của SởGiao thông vận tải

1. Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có chứcnăng lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luậtvề an toàn, vệ sinh lao động đối với các công trình xây dựng thuộc lĩnh vực củangành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác an toàn laođộng, vệ sinh lao động trong các cơ sở thuộc ngành và lĩnh vực quản lý; tổ chứctuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trongthi công xây dựng công trình đối với những dự án, công trình xây dựng thuộclĩnh vực của ngành giao thông vận tải.

3. Phối hợp với các cơ quan có chức năng hướng dẫn,kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thicông xây dựng đối với các công trường xây dựng thuộc lĩnh vực của ngành giaothông vận tải; trong đó, lưu ý những công trường xây dựng đi qua khu dân cư,đèo, dốc, sông, suối có nguy cơ gây mất an toàn và các lĩnh vực khác theo phâncấp quản lý.

4. Thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng, một năm về tìnhhình an toàn lao động trong thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trênđịa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực giao thông vận tải gửi về Sở Xây dựng.

Điều 11. Trách nhiệm của BanQuản lý các Khu Công nghiệp tỉnh

1. Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có chức năngthanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động đối với các công trình xây dựngnằm trong Khu Công nghiệp.

2. Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có chức năngtuyên tuyền, phổ biến, hướng dẫn cho người lao động, nhà đầu tư và nhà thầuhoạt động xây dựng các văn bản pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; nâng caonhận thức cho người lao động, nhà đầu tư, nhà thầu hoạt động xây dựng trong KhuCông nghiệp.

3. Phối hợp với các cơ quan có chức năng hướng dẫn,kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng côngtrình đối với các công trường xây dựng nằm trong Khu Công nghiệp.

4. Thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng, một năm về tìnhhình an toàn lao động trong thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trongKhu Công nghiệp gửi về Sở Xây dựng.

Điều 12. Trách nhiệm của Côngan tỉnh

1. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháythẩm duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy các dự án, công trình đầu tư xây dựngcó yêu cầu về thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật vềphòng cháy, chữa cháy.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quancó chức năng tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy,chữa cháy, phòng chống cháy nổ của các chủ đầu tư và doanh nghiệp hoạt độngtrong lĩnh vực xây dựng.

Điều 13. Trách nhiệm của Ủyban nhân dân cấp huyện

1. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an toàn,vệ sinh lao động trong xây dựng trên địa bàn quản lý.

2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, truyền thông, nângcao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động đối với các tổ chức, cá nhân và ngườilao động hoạt động trong lĩnh vực xây dựng ở địa phương.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quancó chức năng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp, cơ sở laođộng thực hiện công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xâydựng nằm trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác an toànlao động trong thi công xây dựng công trình đối với các công trường xây dựngnằm trên địa bàn quản lý; chịu trách nhiệm tổ chức phát động hưởng ứng tuần lễAn toàn lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm theo quy định của Chính phủ.

4. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả triển khaivà tình hình đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ hàng nămtrên địa bàn cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng, một năm về tìnhhình an toàn lao động trong thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trênđịa bàn quản lý gửi về Sở Xây dựng.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Thôngtin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận,Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Tăng cường thông tin, tuyên truyền phản ánh về côngtác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ của các doanh nghiệp,đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Điều 15. Trách nhiệm của cácsở, ban, ngành khác

1. Theo chức năng quản lý ngành được phân công, có tráchnhiệm phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có chức năng trong công tác quảnlý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàntỉnh.

2. Các tổ chức, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnhphối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, hướng dẫn, kiểmtra, giám sát nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người laođộng về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp đang xây dựng trên địabàn tỉnh.

3. Phối hợp với các cơ quan có chức năng hướng dẫn,kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháynổ đối với các công trình xây dựng do đơn vị mình quản lý.

Mục 2: TỔ CHỨC TIẾP NHẬN, KIỂMTRA VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH

Điều 16. Phản ánh thông tin

Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện các hànhvi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng tạicác công trường đang xây dựng trên địa bàn tỉnh đều có quyền phản ánh thông tinđến Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan về antoàn, vệ sinh lao động được quy định tại Điều 17 của Quy chế này để được xác minh,xử lý theo quy định.

Điều 17. Trách nhiệm tiếp nhậnthông tin phản ánh

1. Các Cơ quan Nhà nước có trách nhiệm tiếp nhậnthông tin:

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Sở Xây dựng;

c) Các sở, ban, ngành khác có liên quan.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn lập các sổ, biểu mẫu ghi chép trong quá trìnhtiếp nhận, xử lý thông tin; kiểm tra, xử lý công trình vi phạm để thống nhấtthực hiện.

Điều 18. Trách nhiệm xử lýthông tin phản ánh

1. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, những cơ quan quyđịnh tại Điều 17 của Quy chế này, có trách nhiệm kịp thời phân công cán bộ, côngchức, viên chức, thanh tra viên thuộc quyền được giao nhiệm vụ quản lý công tácan toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng để kiểm tra, xác minh, xử lývà báo cáo kết quả kịp thời theo quy định.

2. Trong trường hợp thông tin về một công trình vi phạman toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng được phản ánh đến nhiều cơquan khác nhau thì thông tin phản ánh đó phải được chuyển tiếp đến người có tráchnhiệm xử lý công trình xây dựng vi phạm an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnhvực thi công xây dựng theo quy định tại Điều 17 của Quy chế này. Việc chuyểntiếp thông tin phải được cập nhật vào sổ tiếp nhận thông tin và phải được báovề thông qua một đầu mối cuối là Sở Xây dựng để theo dõi, xử lý theo quy định.

Điều 19. Trách nhiệm kiểm tra,phát hiện và xử lý công trình xây dựng vi phạm an toàn, vệ sinh lao động và bảovệ môi trường trong lĩnh vực thi công xây dựng

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm quảnlý Nhà nước an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng công trình trênđịa bàn tỉnh; xử lý trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cánbộ dưới quyền được giao nhiệm vụ quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong xâydựng để xảy ra vi phạm.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệmquản lý an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quản lý;đôn đốc, kiểm tra cán bộ dưới quyền được giao nhiệm vụ quản lý an toàn, vệ sinhlao động trong xây dựng để xảy ra vi phạm.

3. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan giúp Ủy bannhân dân tỉnh lập kế hoạch thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luậtvề an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh và xử lýcác vi phạm pháp luật theo quy định hiện hành. Sau mỗi đợt thanh tra, kiểm tracó kết quả xử lý vi phạm gửi các cơ quan có liên quan để theo dõi, giám sát đônđốc thực hiện.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệmchủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan cóliên quan xử lý các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh viphạm về an toàn, vệ sinh lao động, người lao động, thiết bị, máy móc phục vụthi công chưa kiểm định.

5. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh có trách nhiệmphối hợp với Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dâncấp huyện nơi có Khu Công nghiệp và các cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lýcác tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực thicông xây dựng đối với các dự án, công trình nằm trong Khu Công nghiệp.

6. Các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng có tráchnhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, thanh tra, kiểmtra và báo cáo kịp thời hoặc có biện pháp xử lý kịp thời những vi phạm an toàn,vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng theo Quy chế này cũng như quy địnhcủa QCVN 18: 2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng vàcác quy định khác về xây dựng, lao động, phòng, chống cháy nổ.

7. Các sở, ban, ngành khác và chủ đầu tư công trìnhxây dựng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm kiểm tra và giám sát trong quá trình thicông xây dựng công trình, bao gồm kiểm tra biện pháp đảm bảo an toàn cho người,máy móc, thiết bị và công trình của nhà thầu thi công xây dựng công trình.Quyết định hoặc kiến nghị tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đối với nhà thầu thicông khi xét thấy kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn theo thẩmquyền.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Thanh tra, kiểm tra

Các cơ quan Nhà nước có chức năng về thanh tra, kiểmtra hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao độngtrong lĩnh vực xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng trong việc xâydựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Điều 21. Xử lý vi phạm

Các cơ quan, đơn vị vi phạm Quy chế này, tùy theo mứcđộ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, địaphương tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp, theodõi, đôn đốc, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp vớiSở Xây dựng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; phối hợp, hướng dẫn việc thanhtra, kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động của các chủ đầu tư, doanhnghiệp hoạt động xây dựng và công trường đang xây dựng trên địa bàn tỉnh thựchiện Quy chế này.

4. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh phối hợp vớiSở Xây dựng xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các chủđầu tư, doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp thực hiện Quy chế này.

5. Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có phátsinh, khó khăn, vướng mắc; các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Xây dựngđể tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sungcho phù hợp.

6. Quy chế này sẽ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thếkhi có văn bản mới của cơ quan Nhà nước điều chỉnh về lĩnh vực này./.