HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Số: 16-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỢP NHẤT XÃ BẰNG KHẨU VÀ XÃ BẰNG ĐỨC THUỘC HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH CAO BẰNGTHÀNH MỘT XÃ LẤY TÊN LÀ XÃ BẰNG VÂN.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến phápnăm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái và tỉnh Cao Bằng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việchợp nhất xã Bằng Khẩu và xã Bằng Đức thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Cao Bằng thànhmột xã lấy tên là xã Bằng Vân.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhtỉnh Bắc Thái và tỉnh Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân