ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 16/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ CHỨC TRÁCH, TỔ CHỨC BIÊN CHẾ VÀ CHẾ ĐỘĐÃI NGỘ CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHƯỜNG, XÃ ĐỘI VÀ DÂN QUÂN TỰ VỆ TẬP TRUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30tháng 6 năm 1983 ;
- Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TƯ ngày 28-3-1985 của Thành ủy và Quyết định số 123/QĐ-UB ngày 29-6-1985 của UBND Thành phố về việc cải tiến cơ chế quản lý và kiện toàntổ chức cấp phường; để phát huy đầy đủ vai trò, chức trách nhiệm vụ của cán bộphường, xã đội, động viên khuyến khích cán bộ, nhân viên phường, xã đội hoànthành nhiệm vụ công tác quân sự địa phương ;
- Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và Trưởng Ban Tổ chức chánhquyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèmtheo Quyết định này bản quy định về phân công nhiệm vụ chức trách, tổ chức biênchế và chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên phường, xã đội và dân quân tự vệtập trung.

Bản quy định này có giá trị thihành kể từ ngày ban hành. Bãi bỏ những điều quy định trước đây trái với bản quyđịnh.

Điều 2: Giao cho Bộ Chỉhuy quân sự thành phố, sau khi bàn bạc thống nhất với Ban Tổ chức chánh quyềnthành phố, hướng dẫn cụ thể và quản lý việc thi hành quy định.

Điều 3: Các đ/c Chánh Vănphòng UBND thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Trưởng BanTổ chức chánh quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Thủ trưởng các sở, ban,ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các phường xã có trách nhiệm thi hànhquyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Phan Văn Khải

BẢN QUY ĐỊNH

VỀNHIỆM VỤ, CHỨC TRÁCH, TỔ CHỨC BIÊN CHẾ VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊNPHƯỜNG, XÃ ĐỘI VÀ DÂN QUÂN TỰ VỆ TẬP TRUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UB ngày 13-01-1986 của UBND Thành phốHồ Chí Minh)

Sau khi xem xét bản tường trìnhcủa Bộ Chỉ huy quân sự thành phố về công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệnăm 1985 và phương hướng xây dựng dân quân tự vệ năm 1986, thấy cần bảo đảmtính cơ động, tính sẵn sàng chiến đấu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thờibình và khi có chiến tranh xảy ra.

Để quản lý chặt về số lượng vàchất lượng dân quân tự vệ và quân dự bị ở cơ sở, bảo đảm cho công tác huấnluyện quân sự lực lượng vũ trang địa phương đáp ứng được yêu cầu sẳn sàng chiếnđấu.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh quy định về vị trí chức trách, tổ chức biên chế và chế độ đãi ngộ cho cánbộ, nhân viên phường, xã đội và dân quân tự vệ tập trung quận huyện như sau:

I. VỊ TRÍ CỦA BAN CHỈ HUYQUÂN SỰ PHƯỜNG, XÃ

- Ban chỉ huy quân sự phường, xãlà cơ quan quân sự của Đảng, chánh quyền, chịu sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng vàsự quản lý chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường, xã, có trách nhiệm triển khaithực hiện công tác quân sự của Đảng, chánh quyền ở địa phương.

- Phường, xã đội trưởng là thànhviên của UBND phường, xã chịu trách nhiệm về công tác quân sự, trực tiếp chỉhuy lực lượng dân quân tự vệ là công cụ chuyên chính của chánh quyền nhân dâncơ sở, thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động ở địa phương.

- Ban chỉ huy quân sự phường, xãlà bộ máy quân sự ở cơ sở nằm trong hệ thống tổ chức của cơ quan quân sự địaphuơng, chịu sự chỉ huy chỉ đạo của Ban chỉ huy quân sự quận, huyện có tráchnhiệm chấp hành triệt để các chỉ thị, mệnh lệnh của cơ quan quân sự địa phươngcấp trên về mặt quân sự.

II. CHỨC TRÁCH CỦA BAN CHỈHUY QUÂN SỰ PHƯỜNG, XÃ:

Căn cứ vào 4 nhiệm vụ cơ bản củacông tác quân sự địa phương – 8 nhiệm vụ thường xuyên thực hiện ở cơ sở và 3chức năng cơ bản của cơ quan quân sự địa phương. Ban chỉ huy quân sự phường, xãcó 10 chức trách chung như sau:

1. Thường xuyên tuyên truyềngiáo dục trong nhân dân về đường lối quân sự và nhiệm vụ công tác quân sự địaphương của Đảng nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi ngườicông dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam Xã hội Chủnghĩa.

2. Xây dựng lực lượng dân quântự vệ rộng khắp, mạnh mẽ, vững chắc đúng với vị trí chiến lược của lực lượng vũtrang nhân dân. Thường xuyên củng cố vững về chính trị, tư tưởng, chặt về tổchức, giỏi về kỹ - chiến thuật, sẳn sàng chiến đấu bảo vệ địa phương, bảo vệ Tổquốc.

3. Tiến hành công tác đăng ký vàquản lý quân dự bị, làm tốt công tác tuyển quân trong thời bình, nhanh chóngđộng viên trong thời chiến, sẳn sàng bổ sung xây dựng quân thường trực.

4. Xây dựng phương án phòng thủtác chiến, chỉ huy lực lượng dân quân tự vệ sẳn sàng chiến đấu, tổ chức tuầntra cảnh giác bảo vệ mục tiêu địa phương, bảo vệ sản xuất, bảo vệ tính mạng vàtài sản của nhân dân.

5. Phối hợp với Công an nhândân, các đoàn thể và các lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị, trật tự xãhội ở cơ sở vững chắc.

6. Chỉ huy, chỉ đạo lực lượngdân quân tự vệ nòng cốt xung kích lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, xây dựngcác công trình công cộng ở địa phương, góp phần xây dựng hậu phương, củng cốquốc phòng.

7. Thường xuyên giáo dục chínhtrị trong lực lượng dân quân tự vệ quán triệt nhiệm vụ chính trị địa phương,nhiệm vụ dân quân tự vệ, nâng cao cảnh giác cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luậtsẳn sàng làm tốt nhiệm vụ trên giao, coi trọng công tác Đảng, Đoàn và các hìnhthức chính trị trong lực lượng dân quân tự vệ.

8. Thường xuyên huấn luyện quânsự nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật – chiến thuật trong lực lượng dân quân tựvệ, huấn luyện quân sự phổ cập trong nhân dân, trong các trường học phổ thông,phát động phong trào rèn luyện thể thao quốc phòng trong thanh niên, nhằm xâydựng từng bước quân sự hóa toàn dân.

9. Thường xuyên giáo dục dânquân tự vệ gương mẫu và động viên nhân dân chấp hành mọi chủ trương, chính sáchcủa Đảng, luật pháp của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cơ quan quân sự địaphuơng cấp trên.

III. CHỨC TRÁCH TỪNG NGƯỜI

Ban chỉ huy quân sự phường, xãcùng chịu trách nhiệm chung về tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự địaphương ở cơ sở. Phân công từng mặt công tác quân sự chính trị là để có ngườichuyên trách, song đều có liên quan chịu trách nhiệm chung.

a) Chức trách Phường, Xã độitrưởng:

1. Chịu trách nhiệm làm tham mưucho cấp ủy, dự thảo kế hoạch và các văn kiện khác về côgn tác quân sự của Đảngở địa phương.

2. Tổ chức hợp đồng với các ban,ngành, đoàn thể triển khai nghị quyết quân sự của Đảng bộ địa phương thực hiệnra nhân dân.

3. Xây dựng lực lượng dân quântự vệ và tổ chức, trang bị và quản lý quân số trang bị tăng giảm hàng ngày,hàng tháng.

4. Xây dựng phương án bố phòng,tác chiến tại chỗ, bố trí lực lượng dân quan tự vệ tuần tran canh gácn bảo vệmục tiêu, sẳn sàng chiến đấu.

5. Chỉ huy lực lượng dân quân tựvệ phối hợp với Công an và các lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị vàtrật tự xã hội địa phương.

6. Tổ chức xây dựng mạng lướiquân báo nhân dân, cơ sở mật phục vụ yêu cầu đánh địch, trị an.

b) Chức trách của Phường, Xã Độiphó (1)

Tiến hành đăng ký và quản lýquân dự bị. Làm tốt công tác đăng ký tuyển quân hàng năm.

c) Chức trách của Phường, Xã Độiphó (2)

1. Thường xuyên huấn luyện quânsự nâng cao trình độ kỹ - chiến thuật trong lực lượng dân quân tự vệ.

2. Thường xuyên chăm lo bồidưỡng trình độ, năng lực tổ chức, chỉ huy quản lý cho cán bộ dân quân tự vệ.

d) Chức trách của Phường, Xã Độiphó (3)

Chỉ huy, chỉ đạo lực lượng dânquân tự vệ làm nòng cốt xung kích lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, xây dựngcác công trình công cộng địa phương, lập kế hoạch hậu cần sơ tán tạm lánh khicó chiến tranh.

e) Chức trách của Chính trị viênPhường, Xã Đội:

1. Chịu trách nhiệm tổ chức thựchiện sự lãnh đạo của Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, giúp cấp ủy chỉ đạocông tác chính trị đối với công tác quân sự địa phương.

2. Phối hợp với ban, ngành, đoànthể tuyên truyền giáo dục quần chúng về nghĩa vụ Tổ quốc, tinh thần cảnh giáccách mạng, trách nhiệm đối với lực luợng dân quân tự vệ, ý thức xây dựng hậuphương củng cố quốc phòng cơ sở.

3. Bảo đảm xây dựng lực lượngdân quân tự vệ đúng quan điểm giai cấp, đúng tiêu chuẩn chính trị, đứng đườnglối xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng.

4. Thường xuyên giáo dục dânquân tự vệ quán triệt nhiệm vụ chính trị địa phương, nhiệm vụ dân quân tự vệ, ýthức tổ chức kỷ luật, sẳn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ.

5. Có kế hoạch công tác chínhtrị, tư tưởng trong chiến đấu, huấn luyện, sản xuất, công tác của lực lượng dânquân tự vệ và quân dự bị.

6. Nắm vững tình hình chính trị,tư tưởng, sản xuất đời sống của cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ và có biện pháplãnh đạo cụ thể.

7. Đôn đốc, giúp cấp ủy và chánhquyền thực hiện tốt các chính sách hậu phương đối với bộ đội chủ lực và lựclượng vũ trang địa phương.

8. Thường xuyên chăm lo công tácĐảng, công tác Đoàn, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong lực lượng dânquân tự vệ.

9. Thường xuyên giáo dục dânquân tự vệ gương mẫu và động viên nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sáchcủa Đảng, luật pháp của Nhà nước, chỉ thị của cơ quan quân sự địa phương cấptrên.

10.Thường xuyên chăm lo bồidưỡng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức tác phong vàthông thạo về nhiệm vụ 3 chức trách, nhất là công tác chính trị ở cấp mình.

IV. TỔ CHỨC BAN CHỈ HUY QUÂNSỰ PHƯỜNG, XÃ

Đáp ứng với yêu cầu xây dựng đơnvị cơ sở vững mạnh toàn diện, bộ máy quân sự cơ sở phải thường xuyên được kiệntoàn, củng cố đủ số lượng, có chất lượng, đủ sức đảm đương nhiệm vụ. Do đó, yêucầu bố trí tổ chức Ban Chỉ huy quân sự phường, xã vừa đáp ứng nhiệm vụ trướcmắt và bảo đảm yêu cầu tổ chức cơ bản phù hợp tình hình đặc điểm của địa phương.

Bố trí Ban chỉ huy quân sựphường, xã:

1. Phường, Xã đội trưởng kiêm Ủyviên quân sự UBND phường, xã.

2. Chính trị viên phường, xã độido Bí thư phường, xã ủy kiêm nhiệm.

3. Phường, Xã đội phó phụ tráchđộng viên, tuyển quân.

4. Phường, Xã đội phó phụ tráchhuấn luyện.

5. Phường, Xã đội phó phụ tráchhậu cần.

Ngoài số người trong Ban chỉ huyra, mỗi phường, xã đội cần có 1 đồng chí trợ lý thống kê chuyên trách.

Số cán bộ phường, xã đội và trợlý thống kê chuyên trách phải ổn định công tác 3 – 4 năm.

V. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ, CHÍNH SÁCHĐỐI VỚI CÁN BỘ NHÂN VIÊN PHƯỜNG, XÃ:

A) Để ổn định và chuyên môn hóacông tác cho số cán bộ chuyên trách, nòng cốt trong công tác quân sự địa phươngở mỗi phường, xã được vận dụng chọn 4 cán bộ phường, xã đội và 1 trợ lý thốngkê đủ tiêu chuẩn để công nhận biện chế Nhà nước. Người được công nhận biên chếNhà nước phải có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất, đạo đức, trình độ, khảnăng, sức khỏe. Số cán bộ này đều phải qua trường đào tạo nghiệp vụ, chuyênmôn. Áp dụng đầy đủ các chính sách, chế độ quy định cho cán bộ, công nhân biênchế Nhà nước đối với số cán bộ này.

Mức tiền lương và phụ cấp theolương như sau:

1. Phường, Xã đội trưởng đượchưởng như Phó Chủ tịch.

2. Phuờng, Xã đội phó được hưởngnhư trưởng các đoàn thể, Mặt trận, thấp hơn phường, xã đội trưởng 1 bậc.

3. Trợ lý thống kê được hưởngnhư các cán bộ, nhân viên chuyên trách phường, xã.

B) Lực luơng dân quân tự vệ tậptrung:

Để bảo đảm cho việc sẳn sàngchiến đấu và duy trì công tác an ninh – quốc phòng, UBND thành phố chuẩn y đềnghị của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố được phép duy trì lực lượng dân quân tựvệ tập trung cần thiết như như sau:

1. Mỗi quận, huyện được tổ chức1 trung đội 20 (hai chục) người, riêng Nhà Bè được 40 (bốn chục), Duyên Hải 60(sáu chục) người do ngân sách cấp huyện, quận đài thọ.

2. Bộ chỉ huy quân sự thành phốđược tổ chức mạng quân báo thành phố đài thọ

Dân quân tự vệ tập trung ở quận,huyện và mạng luới quân báo nhân dân ở Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, được hưởngmức lương như nhân viên chuyên trách của Phường, xã và được áp dụng đầy đủ cácchính sách, chế độ hiện hành.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phốihợp với Ban Tổ chức chánh quyền thành phố ra văn bản hướng dẫn các ngành, các cấp,các cơ quan quân sự địa phương triển khai thực hiện cụ thể bản quy định này, đềxuất việc sửa đổi, bổ sung cho thích hợp tình hình thực tiễn, giúp UBND thànhphố theo dõi triển khai thực hiện và uốn nắn kịp thời những lệch lạc.

ỦYBAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH