CHÍNH PHỦ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTĐỀ ÁN CƠ CẤU LẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN2001-2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9năm 1992;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vàLuật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ về tổ chức vàhoạt động của Ngân hàng Thương mại ngày 12 tháng 9 năm 2000;

Xét ý kiến đề nghị của Thống đốc Ngân hàngNhà nước Việt Nam tại tờ trình số 1242/NHNN-CLPT ngày 16 tháng 10 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Phê duyệt Đề án cơ cấu lại Ngânhàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2001-2010, theo đề nghịtại tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 1242/NHNN-CLPT ngày 16 tháng 10 năm 2001của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kèm theo Quyết định này; riêng việc cơ cấu lạinợ và tăng vốn điều lệ thực hiện trên cơ sở Đề án xử lý nợ tồn đọng của cácngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng và chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại Quyết định số 149/2001/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2001, vềviệc phê duyệt Đề án xử lý nợ tồn đọng của các ngân hàng thương mại.

Điều 2. Ngân hàng Phát triển nhà đồngbằng sông Cửu Long có trách nhiệm cụ thể hoá đề án, chương trình, kế hoạchtriển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Ngân hàng theo Quyết định này. Thườngxuyên báo cáo ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tiến độ thực hiện và các vấn đềvướng mắc phát sinh để kịp thời xử lý.

Điều 3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ViệtNam có trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đônđốc Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long thực hiện nghiêm túc theonội dung Đề án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ViệtNam, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Ngânhàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long có trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng