BỘ CÔNG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Giáo dục và Đào tạo


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000,

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Giáo dục và Đào tạo gồm những tin trong phạm vi sau:

1. Tài liệu về các cuộc đàm phán, nội dung ký kết với nước ngoài và các tổ chức quốc tế về lĩnh vực giáo dục và đào tạo chưa công bố,

2. Tin, tài liệu của các tổ chức, cá nhân nước ngoài và các tổ chức quốc tế chuyển giao cho ngành Giáo dục và Đào tạo mà các bên thỏa thuận chưa công bố,

3. Số liệu, tài liệu đấu thầu, xét thầu các dự án của Nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện đang trong quá trình xem xét chưa công bố;

4. Phương án sắp xếp thí sinh trong phòng thi, mã số phách bài thi chưa công bố;

5. Số lượng và danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học được tuyển đi đào tạo sĩ quan dự bị hàng năm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

6. Tin, tài liệu về quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo từ cấp vụ và tương đương trở lên trong ngành Giáo dục và Đào tạo chưa công bố,

7. Hồ sơ nhân sự cán bộ lãnh đạo từ cấp vụ và tương đương trở lên trong ngành Giáo dục và Đào tạo chưa công bố;

8. Tài liệu, kết quả các vụ việc thanh tra, kiểm tra trong ngành Giáo dục và Đào tạo chưa công bố;

9. Tài liệu về thiết kế hệ thống máy tính của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các quy định, quy ước về bảo đảm an toàn mạng máy tính của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an chịu trách nhiệm kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Các Bộ; cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Lê Hồng Anh