ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/2014/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÁC DỰÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 475/2013/QĐ-UBND NGÀY 13/9/2013 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơbản ngày 19/6/ 2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị địnhsố 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điềuNghị định số 12/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chấtlượng công trình;

Căn cứ Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựngcông trình;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 của Ủy ban dân tộc, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Xâydựng hướng dẫn thực hiện chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗtrợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã antoàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầutư tại Tờ trình số 56/TTr-SKHĐT ngày 21/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi một số điều của Quy địnhmột số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địabàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 475/2013/QĐ-UBND ngày13/9/2013 của UBND tỉnh:

1. Sửa đổi điểm e khoản 2 Điều 3 như sau:

“e) Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽthi công, các thiết kế khác triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán đối vớicác loại công trình công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu xâydựng, công trình hạ tầng kỹ thuật do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư vàcác công trình từ cấp III trở lên cùng loại do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xãquyết định đầu tư (kể cả các dự án đầu tư và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xâydựng công trình, trừ các công trình quy định tại khoản 5 điều 6 Quy định này).”

2. Sửa đổi điểm d khoản 5 Điều 3 như sau:

“ d) Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽthi công, các thiết kế khác triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán đối vớicác loại công trình xây dựng chuyên ngành do mình quản lý (theo phân công tráchnhiệm quản lý nhà nước quy định tại Khoản 4 Điều 41 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP )do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư và các công trình từ cấp III trở lêncùng loại do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư (trừ các côngtrình quy định tại khoản 5 điều 6 Quy định này);”

3. Sửa đổi khoản 5 Điều 6 như sau:

“5. Tổ chức thực hiện thẩm tra hồ sơ thiết kếbản vẽ thi công và dự toán đối với các công trình cấp III có tổng mức đầu tư dưới5 (năm) tỷ đồng và các công trình cấp IV thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND cấphuyện, cấp xã quyết định đầu tư.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, thủ trưởng các cơ quanliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn