BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

Số: 160-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN KINHTẾ TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Điều lệ Đảng;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấphành Trung ương Đảng khóa XI;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trungương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương,

BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Kinh tế Trung ương trựcthuộc Ban Chấp hành Trung ương.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máycủa Ban Kinh tế Trung ương thực hiện theo Quyết định của Bộ Chính trị.

Ban Kinh tế Trung ương có con dấu và tài khoảnriêng. Trụ sở làm việc của Ban Kinh tế Trung ương đặt tại Hà Nội.

Điều 3. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phốihợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan xây dựng Đề ánchuyển giao tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức Vụ kinh tế và Vụ Xã hộicủa Văn phòng Trung ương Đảng về Ban Kinh tế Trung ương, báo cáo Ban Bí thư.

Điều 4. Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tếTrung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
TỔNG BÍ THƯ
Nguyễn Phú Trọng