ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1600/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 03 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THIẾTKẾ MẪU (BƯỚC THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG-DỰ TOÁN) NHÀ LỚP HỌC QUY MÔ 01 LỚP TRƯỜNGMẦM NON PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAIĐOẠN 2013-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thôngqua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Văn bản số 3262/UBND-TH ngày12/8/2014 của UBND Tỉnh về việc triển khai thực hiện ý kiến kết luận của chủtọa kỳ họp và ý kiến phát biểu của Chủ tịch UBND Tỉnh tại kỳ họp thứ 10 HĐND Tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng (tại Tờtrình số 58/TTr-SXD ngày 17/9/2014),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế mẫu (bước thiếtkế bản vẽ thi công-dự toán) nhà lớp học quy mô 01 lớp Trường mầm non phục vụChương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020trên địa bàn Tỉnh, với các nội dung chính như sau:

1. Tên mẫu thiết kế mẫu: Nhà lớp học quy mô 01lớp Trường mầm non.

2. Giải pháp thiết kế chủ yếu:

a) Kiến trúc:

- Các thông số kỹ thuật chính: Nhà cấp III,cao một tầng, diện tích xây dựng = 121m2; mái bằng BTCT bên trên lợp tônmàu chống thấm, cách nhiệt và tạo dáng; chiều cao nền 0,6m, chiều caotầng 3,6m.

- Giải pháp hoàn thiện: Nền lát gạch Ceramic40x40cm loại có vân chống trượt, tam cấp trát đá mài; cửa đi, cửa sổ khungsắt kính, cửa khung nhôm kính khu vệ sinh; tường, cột, dầm, trần trongnhà sơn nước (không bả) tường, cột, dầm, trần, ngoài nhà sơn nướcchống thấm (không bả); Khu vệ sinh: Tường ốp gạch Ceramic 25x40cm, nềnlát gạch Ceramic 25x25cm có vân chống trượt.

b) Giải pháp nền móng và kết cấu:

- Nền móng công trình được thiết kế với cường độ đấtnền giả định R = 1,0 kg/cm2.

- Khung BTCT chịu lực, móng đơn BTCT dưới cột, móngtường bao xây đá chẻ, tường xây gạch, vữa xây trát tường mác 50, vữa trát cáccấu kiện BTCT mác 75, các cấu kiện bằng BTCT được thiết kế bằng bê tông đá 1x2có cấp độ bền chịu nén B20.

c) Giải pháp hệ thống kỹ thuật trong côngtrình:

- Giải pháp chiếu sáng: Phòng được thiết kế với diệntích cửa đảm bảo chiếu sáng tự nhiên theo tiêu chuẩn quy định. Chiếu sáng nhântạo được sử dụng đèn huỳnh quang loại tiết kiệm năng lượng và có hiệu suất.Dây dẫn điện được thiết kế đi ngầm.

- Giải pháp cấp nước và vệ sinh môi trường: Nguồnnước cấp cho khu vệ sinh dự kiến lấy từ hệ thống cấp nước chung cấplên bể nước mái để cấp nước cho công trình. Nước thải, chất thải từ khuvệ sinh được xử lý bằng bể tự hoại phù hợp với yêu cầu vệ sinh môi trường.

- Hệ thống chống sét: Công trình được thiết kếchống sét với điện trở nối đất ≤ 10 ôm.

3. Dự toán:

- Khối lượng công tác xây lắp: Theo dự toán được SởXây dựng lập kèm theo.

- Dự toán chi phí xây dựng: Được lập theo quy địnhhiện hành tại thời điểm lập, giá vật tư lấy theo công bố giá tháng08/2014 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng;

- Dự toán xây dựng công trình khi đầu tư xâydựng:

+ Chi phí xây dựng: Được lập lại trên cơ sở khốilượng dự toán theo thiết kế mẫu và các chế độ chính sách tại thời điểm đầu tưxây dựng công trình.

+ Các khoản mục chi phí thiết bị; bồi thường,hỗ trợ và tái định cư (đối với trường hợp chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật);quản lý dự án; tư vấn đầu tư xây dựng công trình, chi phí khác vàchi phí dự phòng: Được lập theo quy định hiện hành tại thời điểm lập dựtoán để đầu tư xây dựng công trình. Riêng chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹthuật được xác định bằng 40% định mức chi phí theo quy định hiện hành(không bao gồm hệ số điều chỉnh giảm theo quy định của định mức chiphí đối với trường hợp sử dụng thiết kế mẫu).

4. Phạm vi áp dụng:

Thiết kế mẫu (bước thiết kế bản vẽ thi công - dựtoán) nêu trên được áp dụng cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốcgia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020 và các dự án được lồngghép với các chương trình, dự án khác. Khuyến khích áp dụng đối với các dự ánđầu tư xây dựng bằng nguồn vốn do các cá nhân, tổ chức tự nguyện đóng góp.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBNDTỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên vàMôi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thônmới Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nướcTỉnh và các cơ quan có liên quan trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Trúc