BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

------------------------

Số: 1601/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Hà nội, ngày 20 tháng 07 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ xây dựng, lắp đặt phao neo cho tàu thuyền neo đậu

----------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ văn bản số 6314/BTC-HCSN ngày 17/5/2011 của Bộ Tài chính về phân bổ dự toán ngân sách năm 2011;

Xét văn bản số 2613/UBND-ĐTMT ngày 03/6/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đảm bảo an toàn giao thông thủy nội địa trên đoạn sông Sài Gòn khu vực cầu đường sắt Bình Lợi;

Xét văn bản số 693/CĐTNĐ-QLHT ngày 10/6/2011 và văn bản số 713/CĐTNĐ-QLHT ngày 15/6/2011 của Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam về đảm bảo an toàn giao thông khu vực cầu đường sắt Bình Lợi;

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ GTVT,

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Đoạn Quản lý Đường thuỷ nội địa số 10 làm chủ đầu tư xây dựng, lắp đặt 05 phao neo + báo hiệu cho tàu thuyền neo đậu để đảm bảo giao thông và trú tránh bão, lũ trên sông Sài Gòn khu vực cầu đường sắt Bình Lợi.

Giao Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu và tổ chức thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Ban chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ GTVT, Vụ Kết cấu hạ tầng phối hợp Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên xong trước ngày 30/10/2011.

Nguồn vốn: Sử dụng nguồn dự phòng bão lũ của Bộ GTVT năm 2011 để thực hiện với tổng kinh phí không vượt quá 5,0 tỷ đồng.

Điều 3. Các ông Trưởng ban chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa VN và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Bộ Tài chính;

- Ủy ban ND TP Hồ Chí Minh (để phối hợp);

- Tổng công ty Đường sắt VN;

- Lưu VT, BCĐ PCLB&TKCN ( 8b).

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trương Tấn Viên

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?