BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1601/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTHEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐNƯỚC NGOÀI CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch củaBộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định 1685/QĐ-BTP ngày17/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vịthuộc Bộ Tư pháp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-BTP ngày 23/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốctịch, chứng thực, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõithi hành pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Sở Tư phápchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


- Như Điu 3 (đ thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);

KT. BỘ TRƯỞNGNguyễn Khánh Ngọc

KẾ HOẠCH

THEODÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚCNGOÀI CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2016 1601/QĐ-BTPngày 01 tháng 8 năm2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện

b) Phát hiện những bất cập, khó khăn,vng mắc phát sinhtrong thực tiễn, kịp thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Luật hộtịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nộidung theo dõi thi hành pháp luật đã được quy định tại Nghịđịnh số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hànhpháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chitiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Quy chế phốihợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong công tác theodõi tình hình thi hành pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 1865/QĐ-BTP ngày 17/7/2014 của Bộ tr

b) Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặtchẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các tổ chức, cá nhân có liên quan trongviệc theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

c) Xác định cụ thể nội dung côngviệc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc triển khaithực hiện công việc được giao trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phạm vi lĩnh vực theo dõi

Theo dõi tình hình thi hành pháp luậtvề đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài, bao gồm:

- Đăng ký khai sinh có yếu tố nướcngoài;

- Đăng ký kết hôn có yếu tố nướcngoài;

- Đăng ký giám hộ có yếu tố nướcngoài;

- Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tốnước ngoài;

- Đăng ký thay đổi, cải chính hộtịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch có yếu tố nước ngoài;

- Đăng ký khai tử có yếu tố nướcngoài;

- Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch củacông dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

2. Các hoạt động theo dõi tìnhhình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài

2.1. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng kýhộ tịch có yếu tố nước ngoài

a) Nội dung hoạt động:

- Thu thập thông tin về tình hình thihành Luật hộ tịch thông qua báo cáo tình hình thi hành Luật hộ tịch của các SởTư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, báo cáo tình hình đăng ký hộtịch và số liệu đăng ký hộ tịch (trong đó có đăng ký hộ tịch có yếu tố nướcngoài) trong 06 tháng đầu năm 2016.

- Thu thập thông tin qua việc kiểmtra trực tiếp tại một số địa phương có số lượng lớn trường hợp đăng ký hộ tịchcó yếu tố nước ngoài về tình hình thi hành Luật hộ tịch và các văn bản quy địnhchi tiết thi hành.

- Thu thập thông tin được đăng tảitrên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cánhân phản ánh, cung cấp có liên quan đến việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nướcngoài.

b) Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốctịch, chứng thực

c) Đơn vị phốihợp: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (CụcQLXLVPHC&TDTHPL), Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Thời gian thực hiện: từ tháng 7đến hết tháng 12 năm 2016

2.2. Kiểm tra tình hình thihành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài

a) Địa bàn kiểm tra: Lựa chọn 02 tỉnh(mỗi tỉnh chọn 03 huyện) có số lượng lớn trường hợp đăng ký hộ tịch có yếu tốnước ngoài để tiến hành kiểm

b) Nội dung kiểm tra:

- Tình hình ban hành và triển khaithực hiện

- Công tác chỉ đạo, quản lý hộ tịchcủa tỉnh/Sở Tư pháp (hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khókhăn, vướng mắc từ cơ sở trong quá trình đăng ký hộ tịchtại địa phương).

- Tình hình bảo đảm các điều kiện chothi hành pháp luật:

+ Tình hình tổ chức tập huấn, bồidưỡng nghiệp vụ hộ tịch kịp thời, đầy đủ cho công chức làm công tác hộ tịchtrên địa bàn tỉnh;

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luậthộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ làm công tác hộ tịch cấphuyện và cấp xã (tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp, hiệu quả...);

+ Nguồn nhân lực cho thi hành Luật hộtịch và các văn bản hướng dẫn thi hành: Tình hình bố trí đội ngũ công chức làmcông tác hộ tịch tại các Phòng Tư pháp cấp huyện trên địa bàn tỉnh (số l

+ Việc đầu tư cơ sở vật chất, trangthiết bị phục vụ hoạt động đăng ký hộ tịch có yếu tố nướcngoài: điện thoại, máy vi tính, mạng Internet, máy photocopy, máy in, máy scan,tủ để tài liệu...

+ Tình hình ứng dụng công ng

+ Ngân sách địa phương bố trí chocông tác đăng ký hộ tịch (bao gồm cả lương cho công chứclàm công tác hộ tịch, cơ sở vật chất phục vụ việc đăng kývà quản lý hộ tịch...).

- Tình hình tuân thủ pháp luật:

+ Tình hình tuân thủ pháp luật của cơquan đăng ký hộ tịch và người có thẩm quyền:

■ Tuân thủ các quy định pháp luật hộtịch về trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch có yếu tố nướcngoài (có bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, chính xác, thống nhất?);

■ Tuân thủ các quy định pháp luật hộtịch trong công tác quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài trên địa bàn địaphương (tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch; bố trícông chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hộtịch; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm pháp luậtvề hộ tịch; chế độ thông tin, báo cáo...)?

■ Tuân thủ các quy định pháp luật hộtịch trong việc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

+ Mức độ tuân thủ pháp luật của cơquan, tổ chức, cá nhân khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch có yếu tố n

■ Tuân thủ pháp luật trong việc thựchiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch;

■ Tuân thủ pháp luật về trách nhiệm,thời hạn, thành phần hồ sơ, quy trình nộp hồ sơ...

c) Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốctịch, chứng thực

d) Đơn vị phối hợp: Cục QLXLVPHC&TDTHPL

đ) Thời gian dự kiến: tháng 9 năm 2016

e) Sản phẩm đầu ra: Thông báo kếtluận kiểm tra.

2.3. Khảo sát, tọa đàm về tìnhhình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài 1

a) Địa điểm tổ chức: dự kiến tổ chứctại 01 tỉnh miền Tây Nam Bộ

b) Nội dung Tọa đàm: Tình hình thihành pháp luật về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

- Các Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp cấphuyện chuẩn bị báo cáo tham luận về tình hình thi hành pháp luật về đăng ký hộtịch có yếu tố nước ngoài trên địa bàn địa phương mình và trình bày tại Tọa đàm.

- Các đại biểu trao đổi, thảo luận.

- Ban tổ chức trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đăng ký hộ tịch có yếu tốnước ngoài.

c) Thành phần tham dự

- Ban tổ chức: đại diện lãnh đạo CụcHộ tịch, quốc tịch, chứng thực; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý hộ tịch;đại diện lãnh đạo Phòng theo dõi thi hành pháp luật, Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

- Đại biểu địa phương: mời đại diệnmột số Sở Tư pháp, đại diện một số Phòng Tư pháp cấp huyện trên địa bàn cáctỉnh có số lượng lớn trường hợp đăng ký hộ tịch có yếu tốnước ngoài hoặc có nhiều khó khăn, vướng mắc; thành phần mỗi tỉnh gồm:

+ 01 lãnh đạo Sở Tư pháp;

+ 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên PhòngHành chính tư pháp;

+ 03 Trưởng phòng Tư pháp cấp huyệntrên địa bàn tỉnh.

d) Thời gian dự kiến: 02 ngày trongtháng 10/2016.

đ) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quảtọa đàm.

2.4. Xử lý kết quả theo dõitình hình thi hành pháp luật

a) Nội dung hoạtđộng

- Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xemxét, kịp thời xử lý hạn chế, bất cập, vướng mắc đối với lĩnh vực đăng ký hộtịch có yếu tố nước ngoài được phát hiện trong quá trình thu thập thông tin,kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.

- Công bố công khai kết quả theo dõitình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nướcngoài sau khi có sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ.

b) Thời gian thực hiện: gửi Báo cáotrước ngày 15/12/2016

c) Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốctịch, chứng thực

d) Đơn vị phối hợp: Cục QLXLVPHC&TDTHPL

c) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quảtheo dõi tình hình thi hành pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thựccó trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Cục QLXLVPHC&TDTHPLtổ chức thực hiện

b) õi tình hình thi hành thuộc phạm viđược giao quản lý;

c)

d) Xây dựng Báo cáo theo dõi tìnhhình thi hành pháp luật về lĩnh vực được giao quản lý nhà nước, gửi CụcQLXLVPHC&TDTHPL để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

2. Cục QLXLVPHC&TDTHPL có tráchnhiệm:

a) Giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp theodõi, kiểm tra, đôn đốc các

b)

3. Kinh phí triển khai hoạt động đượcbảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động theo dõi tình hình thihành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài.1 Sẽ triển khai hoạt động này nếu bố trí hoặchuy động được thêm kinh phí