ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1601/Q Đ-UBND

n La, ngày 31 tháng 7 năm 2013

QUYẾTĐỊNH

VỀVIỆC GIẢI THỂ BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TỈNH

CH TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNHSƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 23 tháng 11 năm 2012 ;

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụTỉnh ủy tại thông báo số 567-TB/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác tổ chứcvà cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 297/TTr-SNV ngày 26 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban Chỉ đạo Phòng, chốngtham nhũngtỉnh được thành lập theo Quyếtđịnh số 497/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và Vănphòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng,chống tham nhũng tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính vàcác ngành có liên quan xử lý các vấn đề về tài chính, thu hồi con dấu và cácvấn đề khác có liên quan đến việc giải thể Ban Chỉ đạo Phòngchống tham nhũngtheo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác sở: Nội vụ; Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D15b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh