ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1602/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 03 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

GIAOKẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ công văn số 3367BKHĐT-THngày 23/5/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công văn số 6418/BTC-ĐT ngày22/5/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai các dự án khởi công mới năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch điều chỉnh vốnđầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tại Tờ trình số 935/TTr-SKHĐT ngày 22/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch điềuchỉnh, bổ sung vốn đầu tư phát triển năm 2013 để các Sở, ngành, UBND các huyện,thị xã thực hiện, cụ thể như sau:

ĐVT:Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Đã giao tại QĐ số 1312/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh

Kế hoạch điều chỉnh 2013

Chủ đầu tư

1

Vốn chuẩn bị đầu tư

Trong đó:

1.1

Chưa có dự án

3.000

0

2

Vốn thực hiện dự án

Trong đó:

2.1

Đường xung quanh tượng đài chiến thắng Đồng Xoài, thị xã Đồng Xoài

430

3.430

UBND thị xã Đồng Xoài

Điều 2.

1. Những nội dung khác không điềuchỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày30/7/2013 của UBND tỉnh.

2. Căn cứ kế hoạch vốn điều chỉnhđược giao, chủ đầu tư nhanh chóng triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thànhnhiệm vụ giải ngân kế hoạch năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các Sở, ngành; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nướcBình Phước; Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN, VX;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm