Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNGĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1603/2001/QĐ-NHNN
NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH
TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ NGƯỜIĐIỀU HÀNH QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN"

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngânhàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật các tổ chức tíndụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Luật Hợp tác xãngày 20/03/1996;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quảnlý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

-Căn cứ Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/08/2001 của Chính phủ về tổ chức vàhoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân;

-Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhnày "Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểmsoát và người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng VụCác tổ chức tín dụng hợp tác, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngânhàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịchHội đồng quản trị, Tổng giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, Chủ tịch Hộiđồng quản trị, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.


QUY ĐỊNH

TIÊUCHUẨN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ TÍNDỤNG NHÂN DÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số1603/2001/QĐ-NHNN ngày 28/12/ 2001
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với thành viên Hội đồng quảntrị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành của Quỹ tín dụng nhân dân cơsở, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (sau đây gọi chung là Quỹ tín dụng nhândân).

2. Việc bầu cử, bổ nhiệm, chuẩn y các đối tượng quy định tạikhoản 1 điều này phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn tại Quy định này và các quyđịnh khác của pháp luật.

CHƯƠNG II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Tiêu chuẩn về uy tín, đạo đứcnghề nghiệp

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát,người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân phải là người có uy tín, có phẩm chấttrung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật tốt; không có biểu hiệnvề hành vi tham ô, tham nhũng, tiêu cực; không thuộc các đối tượng quy định tạiĐiều 40 Luật các tổ chức tín dụng.

Điều 3. Tiêu chuẩn về năng lực quản lývà hiểu biết về hoạt động ngân hàng của thành viên Hội đồng quản trị

1. Đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở:

a) Thành viên Hội đồng quản trị phải có thời gian công táctrong lĩnh vực ngân hàng (lĩnh vực ngân hàng trong quy định này bao gồm: Quỹtín dụng nhân dân, Ngân hàng hợp tác, Hợp tác xã tín dụng, Các tổ chức tín dụngkhác, Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng phát triển, Ngân hàng chính sách và Ngân hàngNhà nước) từ 1 năm trở lên hoặc đã qua khoá đào tạo nghiệp vụ về Quỹ tín dụngnhân dân.

b) Riêng Chủ tịch Hội đồng quản trị phải đáp ứng đồng thờicác tiêu chuẩn sau:

- Thời gian công tác trong lĩnh vực ngân hàng từ 1 năm trởlên;

- Đã qua khoá đào tạo nghiệp vụ về Quỹ tín dụng nhân dân;

- Đã từng giữ chức vụ quản lý hoặc điều hành tại một đơn vịthuộc lĩnh vực ngân hàng hoặc một tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội trong thờigian từ 1 năm trở lên.

2. Đối với Quỹ tín dụng nhân dânTrung ương:

a) Thành viên Hội đồng quản trịphải đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn sau:

- Thời gian công tác trong lĩnh vựcngân hàng từ 2 năm trở lên;

- Đã từng giữ chức vụ quản lý hoặcđiều hành tại một đơn vị thuộc lĩnh vực ngân hàng trong thời gian từ 1 năm trởlên.

b) Riêng Chủ tịch Hội đồng quản trịphải đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn sau:

- Thời gian công tác trong lĩnh vựcngân hàng từ 5 năm trở lên;

- Đã từng giữ chức vụ quản lý hoặcđiều hành tại một đơn vị thuộc lĩnh vực ngân hàng trong thời gian từ 2 năm trởlên.

Điều 4. Tiêu chuẩn về trình độ chuyênmôn của thành viên Ban kiểm soát

1. Đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơsở:

a) Các thành viên trong Ban kiểmsoát phải có thời gian công tác trong lĩnh vực ngân hàng từ 1 năm trở lên hoặcđã qua khoá đào tạo nghiệp vụ về Quỹ tín dụng nhân dân.

b) Riêng Trưởng Ban kiểm soát vàkiểm soát viên chuyên trách phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn:

- Có bằng tốt nghiệp từ trung cấptrở lên về một trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc tươngđương;

- Đã qua lớp đào tạo nghiệp vụ Quỹtín dụng nhân dân.

2. Đối với Quỹ tín dụng nhân dânTrung ương:

a) Các thành viên trong Ban kiểmsoát Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương phải đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩnsau:

- Thời gian công tác trong lĩnh vựcngân hàng từ 1 năm trở lên;

- Có bằng tốt nghiệp từ trung cấptrở lên về một trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc tươngđương;

- Đã qua lớp đào tạo nghiệp vụ Quỹtín dụng nhân dân.

b) Riêng Trưởng Ban kiểm soát vàkiểm soát viên chuyên trách phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn:

- Có bằng tốt nghiệp từ đại học trởlên về một trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính hoặc ngân hàng;

- Thời gian công tác ở một trongcác lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng từ 5 năm trở lên.

Điều 5. Tiêu chuẩn về trình độ chuyênmôn, năng lực điều hành của người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân

1. Đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơsở:

a) Có bằng tốt nghiệp từ trung cấptrở lên về một trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính hoặc ngân hàng;

b) Có thời gian công tác trong lĩnhvực tài chính, ngân hàng từ 2 năm trở lên;

c) Đã từng tham gia quản lý hoặcđiều hành tại một đơn vị thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc một tổ chứckinh tế, chính trị, xã hội;

d) Đã qua lớp đào tạo nghiệp vụ Quỹtín dụng nhân dân.

2. Đối với Quỹ tín dụng nhân dânTrung ương:

a) Có bằng tốt nghiệp từ đại họctrở lên về một trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính hoặc ngân hàng;

b) Có thời gian công tác trong lĩnhvực tài chính, ngân hàng từ 5 năm trở lên;

c) Đã từng giữ các chức vụ về quảnlý hoặc điều hành trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng trong thời gian từ 3 nămtrở lên;

d) Đã qua lớp đào tạo nghiệp vụ Quỹtín dụng nhân dân.

CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Kể từ ngày Quyết định này cóhiệu lực, các Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện bầu cử, bổ nhiệm mới thành viênHội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, người điều hành phải đáp ứng tiêuchuẩn quy định.

2. Đối với các đối tượng hiện đangtham gia quản trị, kiểm soát, điều hành tại Quỹ tín dụng nhân dân chưa đáp ứngcác tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định thì chậm nhất đến31/12/2004 phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định.

3. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nướctỉnh, thành phố trước khi chuẩn y các chức danh thành viên Hội đồng quản trị,thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phải tham khảo ýkiến của cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đóngtrụ sở.

Điều 7. Trường hợp thành viên Hội đồngquản trị, thành viên Ban kiểm soát, người điều hành đã được Quỹ tín dụng nhândân cử đi đào tạo, có nhu cầu chuyển công tác khác theo nguyện vọng của cá nhânthì phải có trách nhiệm bồi hoàn phần chi phí đào tạo đã được đài thọ.

Điều 8. Việc sửa đổi, bổ sung các Điều,Khoản trong Quy định này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.