THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1603/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Tờtrình số 5886/TTr-TVT ngày 25/07/2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trungương (Tờ trình số 1542/TTr-BTĐKT ngày 14/11/2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 03 cá nhân thuộc Tập đoàn Côngnghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trongcông tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Tổng Giám đốc Tậpđoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam , Trưởng ban Ban Thi đua - Khen TrưởngTrung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNGBẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1603/QĐ-TTg , ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chínhphủ)

1. Công ty Cổ phần Đại lý Hànghải-TKV, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;

Đã có nhiều thành tích trongcông tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xãhội và bảo vệ Tổ quốc;

2. Ông Nguyễn Quang Tuyên, Giámđốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Cẩm Phả, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoángsản Việt Nam;

3. Ông Vũ Quang Điền, Giám đốcCông ty Cổ phần Đại lý Hàng hải-TKV, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản ViệtNam;

4. Ông Vũ Thành Lâm, Giám đốcCông ty Than Thống Nhất, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;

Đã có nhiều thành tích trongcông tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xãhội và bảo vệ Tổ quốc./.