UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________

_______________________

Số: 1604/2004 /QĐ-UB

Hà Nam, ngày 26 tháng 11 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HÀ NAM

V/v Quy định chế độ, chính sách, tiêu chuẩn cán bộ khuyến nông cơ sở

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ ban hành Quy định về công tác khuyến nông;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về chế độ, chính sách, tiêu chuẩn cán bộ khuyến nông cơ sở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2005.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp &Phát triển Nông thôn, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

- Như điều 2;

CHỦ TỊCH

- Bộ NN&PTNT (để báo cáo);

( Đã ký)

- TTTU, TT HĐND, UBND tỉnh (để b/c)

- Lưu: VT, NC.

Đinh Văn Cương

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________

_____________________

QUY ĐỊNH

Về chế độ, chính sách, tiêu chuẩn cán bộ khuyến nông cơ sở

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1604/2004 /QĐ-UB

 ngày 26/11/2004 của UBND tỉnh Hà Nam)

______________

Điều 1. Quy định về Khuyến nông cơ sở:

1. Khuyến nông cơ sở trong quy định này là cán bộ khuyến nông trực tiếp làm việc ở xã. Mỗi xã có 01 cán bộ khuyến nông làm nhiệm vụ trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và bảo vệ thực vật.

2. Cán bộ khuyên nông cơ sở chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Nam và chịu sự quản lý về hành chính của UBND cấp xã.

Điều 2. Tiêu chuẩn cán bộ khuyến nông cơ sở:

Cán bộ khuyến nông cơ sở được hợp đồng dài hạn. Người được thực hiện chế độ hợp đồng lao động dài hạn phải có đủ các điều kiện sau:

1. Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp các trường nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

2. Độ tuổi từ: Từ 20 đến 35 tuổi.

3. Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đực tốt, có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu, có đơn xin hợp đồng, có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc được giao.

4. Không có tiền án, tiền sự và không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 3. Chế độ của cán bộ khuyến nông cơ sở:

1. Cán bộ khuyến nông cơ sở được ký hợp đồng dài hạn (sau khi trải qua thời gian thử việc) với mức độ phụ cấp.

- Người tốt nghiệp Đại học được phụ cấp: 450.000đồng/tháng

- Người tốt nghiệp Cao đẳng được hưởng phụ cấp: 350.000đồng/tháng

- Người tốt nghiệp Trung cấp được phụ cấp: 250.000đồng/tháng

2. Thời gian thử việc được quy định.

- Người có trình độ Đại học: 1 năm.

- Người có trình độ cao đẳng, trung cấp: 6 tháng.

Trong thời gian thử việc được hưởng 85% phụ cấp theo trình độ chuyên môn.

3. Cán bộ khuyến nông cơ sở được tham gia đóng BHXH, BHYT (người sử dụng lao động chịu trách nhiệm đóng 15%)

4. Kinh phí cho cán bộ khuyến nông cơ sở do ngân sách tỉnh chi trả theo kế hoạch hàng năm.

Điều 4. Quy trình tuyển chọn cán bộ khuyến nông cơ sở.

1. Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp với UBND huyện, thị xã tuyển chọn cán bộ khuyến nông cơ sở.

2. Sở Nội vụ thẩm định về tiêu chuẩn số lượng và có văn bản thỏa thuận về hợp đồng cán bộ khuyến nông cơ sở.

3. Trung tâm khuyến nông tỉnh ký hợp đồng thử việc với cán bộ khuyến nông cơ sở. Sau thời gian thử việc nếu đạt yêu cầu cán bộ khuyến nông cơ sở được Trung tâm khuyến nông tỉnh ký hợp đồng dài hạn.

4. Cán bộ khuyến nông cơ sở có thể được điều động trong phạm vi toàn tỉnh. Việc điều động do Sở Nông nghiệp & PTNT quyết định.

5. Việc ký kết, thực hiện, thay đổi, chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp giữa các bên thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH

( Đã ký)

Đinh Văn Cương