ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1604/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 20 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ỦY QUYỀN BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI CÁC TÀI SẢN LÀ TÀUTHUYỀN, XE Ô TÔ, XE GẮN MÁY, SÚNG SĂN, SÚNG THỂ THAO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệphí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về việcsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ vềlệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính hướngdẫn về lệ phí trước bạ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 180/TTr-STC ngày 14 tháng7 năm 2010 về việc ủy quyền ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các tàisản là tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy, súng săn, súng thể thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giámđốc Sở Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các tài sản làtàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy, súng săn, súng thể thao.

Điều 2. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủtrưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ủy quyền ban hành Bảng giátính lệ phí trước bạ đối với các loại tài sản: tàu, thuyền, ô tô, xe máy, súngsăn, súng thể thao./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Nam