ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1607/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 04 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

SỬAĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 2 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 248/QĐ-UBND NGÀY 06/02/2009 CỦAUBND TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấptỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 27/5/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chứcvà hoạt động của Sở Y tế tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 06/02/2009 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Trung tâm Y tế thịxã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tếtại Tờ trình số 118/TTr-SYT ngày 20/08/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 1251/TTr-SNV ngày 26/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sungKhoản 2 Điều 2 của Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 06/02/2009 của UBND tỉnh vềviệc thành lập Trung tâm Y tế thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước như sau:

"2. Trung tâm thực hiệnchức năng khám, chữa bệnh cho nhân dân, y tế dự phòng và quản lý các Trạm Y tếxã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Trạm Y tế cấp xã), Phòng khám Đa khoatrên địa bàn thị xã."

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế,Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xãĐồng Xoài khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ chăm sóc sức khỏe nhândân trên địa bàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài,Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Đồng Xoài, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ (02 bản);
- LĐVP: Phòng NC-NgV, VX;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm