Uû ban nh©n d©n

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1609/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 04 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN QUYHOẠCH MẠNG LƯỚI TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2006 -2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhândân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 củaChính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giớithiệu việc làm;

Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số19/2005/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 4342/LĐTBXH-LĐVL ngày 04/12/2006của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đầu tư nâng cao năng lực hoạtđộng cho các Trung tâm giới thiệu việc làm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh vàXã hội tại Tờ trình số 126/TTr-LĐTBXH ngày 29/8/2007; của Giám đốc Sở Kế hoạchvà Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 380/BC-SKHĐT ngày 18/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dựán quy hoạch mạng lưới Trung tâm giới thiệu việc làm (GTVL) tỉnh Yên Bái giaiđoạn 2006- 2015, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển

a) Quan điểm về phát triển mạng lưới Trung tâm GTVL:

- Cấp tỉnh gồm có 05 trung tâm, đó là: Trung tâm GTVLtỉnh Yên Bái, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tâm GTVLPhụ nữ trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái; Trung tâm GTVL nông dân,trực thuộc Hội Nông dân tỉnh; Trung tâm GTVL thanh niên, trực thuộc Tỉnh đoànThanh niên; Trung tâm GTVL Liên minh hợp tác xã (HTX), trực thuộc Liên minh HTXtỉnh Yên Bái.

- Các huyện, thị xã, thành phố: Không thành lập Trungtâm GTVL riêng mà đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, cán bộ cho bộ phậnGTVL thuộc Trung tâm dạy nghề ở các huyện,thị xã, thành phố. Trung tâm GTVL tỉnh Yên Bái, trực thuộc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội sẽ mở 09 văn phòng ở các huyện, thị xã, thành phố, các văn phòngnày là vệ tinh và tạo ra mạng lưới trung tâm GTVL của tỉnh và gắn kết với cácTrung tâm dạy nghề thực hiện công tác GTVL.

- Doanh nghiệp GTVL: Khuyến khích thành lập các doanhnghiệp có đủ điều kiện hoạt động lĩnh vực GTVL tại các huyện, thị xã, thành phốnhằm xã hội hoá công tác tư vấn GTVL ở địa phương theo chủ trương của Nhà nước.

b) Định hướng phát triển các Trung tâm GTVL:

- Trung tâm GTVL tỉnh Yên Bái:

+ Nhiệm vụ, mục tiêu:

Hoạt động tư vấn việc làm, nghề và GTVL: Mỗi năm tư vấn nghề và việclàm cho 3.000 lượt người lao động (cả giai đoạn 30.000 người); giới thiệu việclàm cho 400 người (cả giai đoạn 4.000 người); cung ứng 1.000 lao động cho cácdoanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong đó có 200 lao động đi xuất khẩu (cảgiai đoạn 10.000 người, trong đó có 2.000 lao động đi xuất khẩu).

Hoạt động dạy nghề: Mỗi năm tổ chức dạy nghề ngắn hạncho 300 lao động (cả giai đoạn dạy nghề cho 3.000 lao động). Hàng năm, phối hợp với các chủdự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xác định nhu cầu lao động cần thiết để có kếhoạch đào tạo và cung ứng lao động kỹ thuật theo dự án hoặc hợp đồng với cácdoanh nghiệp gửi đào tạo để cung cấp đủ số lượng công nhân kỹ thuật cho cácdoanh nghiệp và khu công nghiệp.

Hoạt động thị trường lao động: Kiện toàn và nâng cấpvăn phòng giớithiệu việc làm để cung cấp thông tin về thị trường lao động, hỗ trợ và giúpnhân dân có đủ thông tin về những doanh nghiệp, người sử dụng lao động có nhucầu tuyển lao động các nghề vào làm việc; cung cấp thông tin cho các chủ sửdụng lao động về nguồn nhân lực và khả năng cung ứng nguồn nhân lực của Trungtâm. Mở sàn giao dịch cung cấp thông tin thị trường lao động, giới thiệu việclàm và tuyển lao động định kỳ hàng tháng, mở trang tin giới thiệu việc làm trênBáo Yên Bái điện tử số ra hàng ngày để phục vụ các chủ sử dụng lao động, ngườilao động và các tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin thị trường laođộng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh: Trung tâm tận dụng cơ sở vật chấtvà thiết bị dạy nghề sẵn có để tổ chức sản xuất, kinh doanh những mặt hàng, sảnphẩm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, tăng sản phẩm cho xã hội trên cơ sởchấp hành và thực hiện đầy đủ các chính sách pháp luật của nhà nước.

+ Phương hướng đầu tư nâng cấp hiện đại hoá Trungtâm:

Về tuyển dụng và sử dụng đội ngũ cán bộ: Trung tâm sẽtuyển dụng, bổ sung nguồn cán bộ có trình độ chuyên môn, có năng lực hoạt độnggiới thiệu việc làm, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hiện đại hoá Trung tâm theotiêu chuẩn quy định của nhà nước; từng bước đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cánbộ hiện có để bố trí vào dây chuyền hoạt động.

Về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất: Do địa điểm hiệntại của Trung tâm được cấp hiện nay hẹp, không bố trí đủ các hạng mục côngtrình theo kế hoạch như: Nhà ký túc xá, nhà ăn và phòng thực hành; trong giaiđoạn 2006 - 2010, trung tâm sẽ đầu tư để mở rộng mặt bằng và nâng cấp khu vănphòng trung tâm, mua sắm trang thiết bị, đồng thời cải tạo khu nhà tại đườngĐiện Biên để mở sàn giao dịch việc làm.

Thành lập 09 văn phòng Trung tâm GTVL tại các huyện,thị xã, thành phố làm vệ tinh của Trung tâm. Đầu tư mua sắm trang thiết bị tạođiều kiện cho nhân dân, người lao động được tiếp cận, sử dụng các thông tin vềviệc làm và đào tạo nguồn nhân lực.

- Trung tâm GTVL Phụ nữ:

+ Nhiệm vụ, mục tiêu:

Hoạt động tư vấn nghề và GTVL: Tư vấn nghề nghiệp và việc làmcho từ 700 - 900 người/năm. GTVL cho 500 lao động/năm.

Hoạt động dạy nghề: Phối hợp liên kết dạy nghề, đào tạo nghềphổ thông, sơ cấp nghề cho từ 400 - 600 người/năm; tập huấn chuyển giao khoahọc kỹ thuật cho 1.000 - 1.500 người/năm.

Hoạt động thị trường lao động: Xây dựng hệ thống thông tin thịtrường lao động và trang tin người tìm việc, việc tìm người;

Hoạt động sản xuất kinh doanh: Trung tâm tận dụng cơ sở vật chấtvà thiết bị dạy nghề sẵn có để tổ chức sản xuất, kinh doanh những mặt hàng, sảnphẩm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, tăng sản phẩm cho xã hội trên cơ sởchấp hành và thực hiện đầy đủ các chính sách pháp luật của nhà nước.

+ Phương hướng đầu tư nâng cấp hiện đại hoá Trungtâm:

Về tuyển dụng và sử dụng đội ngũ cán bộ: Trung tâmtiếp tục tuyển dụng và bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn vàolàm tại Trung tâm và đào tạo lại một số cán bộ chưa đủ năng lực, trình độ, chưađáp ứng yêu cầu của trung tâm theo tiêu chuẩn quy định của nhà nước.

Về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị: Trungtâm tiếp tục sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề hiện có đểhoạt động tư vấn nghề nghiệp, GTVL và dạy nghề. Đầu tư văn phòng GTVL đủ tiêuchuẩn để phục vụ công tác tư vấn GTVL và cung cấp thông tin thị trường lao độngđáp ứng nhu cầu của nhân dân và người lao động đặc biệt là lực lượng lao độngnữ. Hiện đại hoá công tác tư vấn nghề, GTVL và cung cấp thông tin thị trườnglao động nhằm là chỗ dựa tin cậy cho giới nữ trong cung cấp thông tin về thịtrường lao động, tư vấn. GTVL và hỗ trợ các hội phụ nữ của tỉnh và các huyện,thị xã, thành phố trong thực hiện công tác hội.

- Trung tâm GTVL Thanh niên

+ Nhiệm vụ, mục tiêu

Hoạt động tư vấn nghề và GTVL: Tư vấn nghề nghiệp và việc làm chotừ 800 người/năm (cả giai đoạn là 8.000 người); GTVL cho 500 lao động/năm (cảgiai đoạn 5.000 người).

Hoạt động dạy nghề: Phối hợp liênkết dạy nghề, đào tạo nghề ngắn hạn cho là lực lượng thanh niên từ 500người/năm (cả giai đoạn 5.000 người); tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuậtcho 1.200 người/năm (cả giai đoạn 12.000 người).

Hoạt động thị trường lao động: Xây dựng được hệ thống thông tin thịtrường lao động và trang tin người tìm việc, việc tìm người của thanh niên.

+ Phương hướng và nhu cầu đầu tư Trung tâm

Về đội ngũ cán bộ:Trung tâm tiếp tục tuyển dụng và bốtrí cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và làm tại Trung tâm và đào tạo,đào tạo lại một số cán bộ chưa đủ năng lực, trình độ, chưa đáp ứng yêu cầu củatrung tâm theo tiêu chuẩn quy định của nhà nước.

Về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị: Tiếptục sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của Trung tâm văn hoá thanh niên vàthiết bị dạy nghề hiện có được Tỉnh đoàn hỗ trợ để hoạt động tư vấn nghềnghiệp, việc làm, GTVL và dạy nghề cho thanh niên. Đầu tư thiết bị cho vănphòng GTVL đủ tiêu chuẩn để phục vụ công tác tư vấn GTVL và cung cấp thông tinthị trường lao động đáp ứng nhu cầu của nhân dân và người lao động. Hiện đạihoá công tác tư vấn nghề, giới thiệu việc làm và cung cấp thông tin thị trườnglao động cho thanh niên và người lao động.

- Trung tâm GTVL Liên minh HTX:

+ Nhiệm vụ, mục tiêu:

Nhiệm vụ:Tư vấn dịch vụ hỗ trợ cho các HTX, các doanhnghiệp vừa và nhỏ phát triển sản xuất kinh doanh; tổ chức đào tạo bồi dưỡng cánbộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ nâng cao tay nghề xã viên và người lao động chocác HTX, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; GTVL và cung ứng lao động cho xãviên và người lao động.

Mục tiêu: Hàng năm tư vấn cho 25 đến 30 HTX việc lậpdự án phát triển sản xuất kinh doanh chuyển giao khoa học kỹ thuật; dịch vụtiếp thị quảng cáo chào hàng, giới thiệu sản phẩm cho 50 HTX trong và ngoàitỉnh; tổ chức, tư vấn triển lãm hội chợ cho các HTX và doanh nghiệp thành viên;tư vấn nghề và việc làm cho 300 người lao động/năm (cả giai đoạn 3.000 người);GTVL và cung ứng lao động cho 120 người/năm (cả giai đoạn 1.200 người).

+ Phương hướng và nhu cầu đầu tư Trung tâm:

Về đội ngũ cán bộ:Tiếp tục tuyển dụng và bố trí cán bộcó đủ năng lực, trình độ chuyên môn và làm tại Trung tâm và đào tạo, đào tạolại một số cán bộ chưa đủ năng lực, trình độ, chưa đáp ứng yêu cầu của trungtâm theo tiêu chuẩn quy định của nhà nước. Giai đoạn 2006 - 2015,Trungtâm duy trì 1 phòng GTVL tại trung tâm hỗ trợ các thành viên HTX.

Về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị:Giai đoạn 2006 - 2015, Liên minh HTX đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắmthiết bị cho văn phòng GTVL có quy mô vừa để thực hiện nhiệm vụ tư vấn nghềnghiệp, việc làm và GTVL cho hệ thống các HTX và doanh nghịêp thành viên cũngnhư người lao động trong xã hội.

- Trung tâm GTVL Nông dân:

+ Nhiệm vụ, mục tiêu:

Nhiệm vụ:Tư vấn dịch vụ hỗ trợ cho nông dân về kiếnthức phát triển sản xuất kinh doanh và sản xuất hàng hoá nông sản; tổ chức đàotạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ cho cán bộ Hội nông dân cáchuyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn; GTVL và cung ứng lao độngnông dân và người lao động; xây dựng và triển khai các mô hình trình diễn vềkinh nghiệm kiến thức sản xuất nông lâm nghiệp cho nông dân.

Mục tiêu: Hàng năm tư vấn cho 9 hội nông dân cấphuyện và 180 chi hội nông dân xã, phường, thị trấn với trên 83.000 hội viênkiến thức lập dự án phát triển sản xuất kinh doanh chuyển giao khoa học kỹthuật; dịch vụ tiếp thị quảng cáo chào hàng, giới thiệu sản phẩm cho các hội vàchi hội nông dân trong và ngoài tỉnh; tổ chức, tư vấn triển lãm hội chợ hàngnăm cho các doanh nghiệp thành viên; tư vấn nghề và việc làm cho lao động làhội viên Hội nông 2.000 người dân/năm (cả giai đoạn 20.000 người); GTVL và cungứng lao động cho 300 người/năm (cả giai đoạn 3.000 người).

+ Phương hướng và nhu cầu đầu tư Trung tâm

Về đội ngũ cán bộ: Tiếp tục tuyển dụng và bố trí cán bộcó đủ năng lực, trình độ chuyên môn và làm tại Trung tâm và đào tạo, đào tạolại một số cán bộ chưa đủ năng lực, trình độ, chưa đáp ứng yêu cầu của trungtâm theo tiêu chuẩn quy định của nhà nước.

Về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị:Đầu tư sửa chữa, mua sắm thiết bị cho Trung tâm sau khi tiếp nhận khu văn phòngcủa Hội Nông dân tỉnh (chuyển đến địa điểm mới) để tổ chức hoạt động Tư vấndịch vụ hỗ trợ cho nông dân, tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộnghiệp vụ cho cán bộ Hội nông dân các huyện, thị xã, thành phố và các xã,phường, thị trấn; GTVL và cung ứng lao động nông dân và người lao động; xâydựng và triển khai các mô hình trình diễn về kinh nghiệm, kiến thức sản xuấtnông lâm nghiệp cho nông dân;

2. Các giải pháp thực hiện quy hoạch

a) Xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản hướngdẫn thực hiện cho các Trung tâm, bao gồm:

- Nội quy, quy chế hoạt động của các Trung tâm;

- Hướng dẫn cơ chế đầu tư, nâng cấp Trung tâm;

- Các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách hoạtđộng tài chính đối với Trung tâm;

- Các chính sách khen thưởng và xử lý các vi phạmtrong lĩnh vực hoạt động tư vấn, GTVL và dạy nghề.

b) Giải pháp về tăng cường quản lý nhà nước đối vớihoạt động của các Trung tâm GTVL và doanh nghiệp GTVL:

- Quản lý việc thành lập, giảithể các Trung tâm GTVL và doanh nghiệp GTVL;

- Quản lý hoạt động của các Trung tâm GTVL và doanhnghiệp GTVL;

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về hoạt động củacác Trung tâm GTVL và doanh nghiệp GTVL;

c) Nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác GTVL:

- Tuyển chọn và bố trí cán bộ có đủ điều kiện và nănglực hoạt động GTVL, được đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và trung học chuyênnghiệp và có bằng cấp thuộc các chuyên ngành kinh tế, pháp luật, ngoại ngữ, tinhọc và quản lý. Từng bước tiêu chuẩn hoá cán bộ theo đúng quy định của nhànước.

- Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ hiện có củacác Trung tâm về kiến thức hoạt động GTVL.

d) Giải pháp đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho cácTrung tâm:

- Nội dung đầu tư:

+ Định hướng đầu tư: Đầu tư theo hướng tập trung,tránh dàn trải. Đảm bảo phân bổ nguồn đầu tư theo hướng đúng nhiệm vụ hoạt độngchính của Trung tâm là: Tư vấn, giới thiệu cung ứng việc làm, dạy nghề và thôngtin thị trường lao động.

+ Nội dung đầu tư: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất(nhà xưởng, trụ sở làm việc) của Trung tâm để các Trung tâm có đủ điều kiệnhoạt động; đầu tư trang thiết bị phục vụ cho hoạt động GTVL của các trung tâm.

- Tổng vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2006 - 2015: 11.516 triệuđồng, trong đó:

 + Trung tâm GTVL tỉnh Yên Bái: 6.876 triệu đồng

 + Trung tâm GTVL phụ nữ: 160 triệu đồng

 + Trung tâm GTVL thanh niên: 160 triệu đồng

 + Trung tâm GTVL Liên minh HTX: 2.160 triệu đồng

 + Trung tâm GTVL Nông dân: 2.160 triệu đồng

- Về nguồn vốn đầu tư: Tăng cường nguồn lực từngân sách nhà nước, tiếp tục khai thác nguồn lực đã đầu tư cho các Trung tâmnhư nguồn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết việc làm; nguồn từ ngânsách địa phương và nguồn vốn khác để phát triển hệ thống Trung tâm, trong đó:

+ Vốn Ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư xây dựng mởrộng cơ sở vật chất của Trung tâm GTVL tỉnh; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất choTrung tâm GTVL Nông dân và Trung tâm GTVL Liên minh HTX.

+ Ngân sách Trung ương bố trí trong Chương trình mụctiêu quốc gia đầu tư sàn giao dịch việc làm, thông tin thị trường lao động choTrung tâm GTVL tỉnh; trang bị thiết bị cho văn phòng GTVL của các Trung tâm(điểm giao dịch vệ tinh); xây dựng và vận hành hệ thống mạng thông tin thị trườnglao động, website, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các Trung tâm GTVL.

+ Các nguồn vốn huy động khác.

- Cơ cấu vốn đầu tư:

+ Vốn Ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy độngkhác: 8.262 triệu đồng (chiếm 71,7% tổng vốn).

+ Vốn Trung ương bố trí trong Chương trình mục tiêuquốc gia: 3.254 triệu đồng (chiếm 28,3% tổng vốn).

(Chi tiết các nguồn vốn, nội dung đầu tư và phân kỳđầu tư theo các phụ lục:1, 2, 3, 4 kèm theo).

đ) Giải pháp về tổ chức thực hiện:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan quảnlý nhà nước về hoạt động của các Trung tâm GTVL và thực hiện chế độ báo cáothống kê theo quy định của nhà nước. Có trách nhiệm báo cáo và đề nghị Bộ Laođộng -Thương binh và Xã hội đưa quy hoạch mạng lưới hệ thống Trung tâm GTVL củatỉnh trong hệ thống Trung tâm GTVL quốc gia.

- Các cơ quan chủ quản các Trung tâm GTVL có tráchnhiệm tổ chức thực hiện các dự án được duyệt.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyênMôi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm giải quyết, tham mưu trình UBNDtỉnh giải quyết những vấn đề có liên quan đến hoạt động của các Trung tâm GTVLvề cấp đất đai, cân đối bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiếtbị, đào tạo bồi dưỡng cán bộ...

Điều 2. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội căn cứ vào nộidung được duyệt tại Điều 1 có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ban,ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triểnkhai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: SởLao động -Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xâydựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Yên Bái; Chủ tịch Uỷ bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Trung tâm GTVL và các cơquan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- TT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX, XD, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Hạnh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1609/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt dự án quy hoạch mạng lưới trung tâm giới thiệu việc làm giai đoạn 2006 - 2015 do tỉnh Yên Bái ban hành