ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1609/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 04 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAIĐOẠN 2013-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Că cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đ án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức";

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Ban Chỉ đạođẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trình số 1258/TTr-SNV ngày 26/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, côngchức tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015.

Điều 2. Giámđốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việcthực hiện Quyết định này.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức,Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vịcó liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:- Bộ Nội vụ; (để b/c)
-
TTTU; (để b/c)
-TT. HĐND t
nh; (để b/c)
-
CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, P.NC-NgV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Trăm

KẾ HOẠCH

ĐẨYMẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHC TỈNH BÌNH PHƯỚCGIAI ĐOẠN 2013-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định s1609QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Bình Phước)

I. MỤC TIÊU,QUAN ĐIM

1. Mc tiêu

a) Mục tiêu chung: Tập trung xây dựng nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động,minh bạch, hiệu quả”.

b) Mụctiêu cụ th đến năm 2015:

- Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cáchuyện, thị xã hoàn thành việc xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấucông chức theo ngạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện tiêuchuẩn các chức danh công chức theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

- Nâng cao chất lượng tuyển dụng côngchức; thi nâng ngạch công chức, 70% các cơ quan ứng dụngcông nghệ tin học vào thi tuyển, thi nâng ngạch công chức.

- Thực hiện việc thi tuyển các chứcvụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở xuống ở các cơ quan hành chính cấp tỉnh,cấp huyện, thị xã khi có quy định của Bộ, ngành Trung ương.

- Đổi mới công tác đánh giá công chứctheo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả thực hiện nhiệmvụ, công vụ.

- Xây dựng và thực hiện cơ chế đàothải, giải quyết cho thôi việc và miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệmvụ, vi phạm kỷ luật,...

- Thực hiện chính sách thu hút, pháthiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

- Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý vàchế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn và nhữngngười hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn.

2. Quanđiểm

- Quán triệt chủ trương, đường lốicủa Đảng về tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức. Thống nhất về nhậnthức, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và then chốt của cải cách nềnhành chính hiện nay;

- Đy mạnh cảicách chế độ công vụ, công chức phải gắn với quá trình thực hiện Chương trìnhtổng thể cải cách hành chính nhà nướcgiai đoạn 2011 - 2020, phù hợp với đi mới hệ thống chínhtrị, đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phn xây dựng một nền hành chính thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệulực, hiệu quả và phục vụ nhân dân;

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức phải có lộ trình, bước đi thích hợp và phải phùhợp với đặc điểm của hệ thống chính trị nướcta.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

1. Tổ chức thực hiện việc xác định vịtrí việc làm, cơ cấu ngạch công chức tại các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cáchuyện, thị xã:

- Thường xuyên tuyên truyền, thốngnhất về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện nhiệm vụ xác định vị tríviệc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức.

- Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ xácđịnh vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức vàtriển khai thực hiện.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nhiệmvụ xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổchức của tỉnh.

- Tiến hành sửa đổi, bổ sung hoànthiện tiêu chuẩn các chức danh công chức theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trungương.

2. Đổi mới và nâng cao chất lượng thituyển, thi nâng ngạch công chức:

- Xây dựng ngân hàng các câu hỏi vàđáp án thi tuyển công chức đối với từng môn thi theo hướng gắn với yêu cầu vềtrình độ và năng lực của cơ quan, tổ chức, đơn vị cần tuyển dụng.

- Đầu tư, ứng dụng công nghệ thôngtin để tổ chức thi tuyển và thi nâng ngạch công chức, đảm bảo nguyên tắc kháchquan, công bằng, chất lượng, thực tài.

- Thực hiện tốt các quy định, quy chếvề tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh.

3. Đổi mới phương thức tuyển chọnlãnh đạo cấp sở, cấp phòng. Thực hiện các quy định về chế độ tập sự lãnh đạo,quản lý:

- Thực hiện tuyển chọn lãnh đạo cấpsở, cấp huyện theo hướng chú trọng nguyên tắc thực tài, đề cao trách nhiệm củangười đứng đầu, đổi mới phương thức và nội dung lấy phiếu tín nhiệm.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Đềán thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý trong các cơ quanhành chính thuộc tỉnh khi có quy định của Bộ ngành Trung ương và chủ trương củaBan Thường vụ Tỉnh ủy.

- Bổ sung, hoàn thiện các quy định vềđiều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lýtheo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

- Thực hiện chế độ tập sự, thực tậpcông chức lãnh đạo quản lý gắn với điều động, luân chuyển để đào tạo rèn luyệncông chức.

- Thực hiện chế độ, chính sách thuhút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

- Triển khai thực hiện quy định vềgiới thiệu người có tài năng để tuyển dụng, bổ nhiệm vào các vị trí trong hoạtđộng công vụ.

4. Đưa chế độ báo cáo thống kê vàonền nếp, xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức:

- Triển khai thực hiện rộng rãi vàđưa vào sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

- Ban hành và thực hiện việc quản lýthống nhất các thông tin của hồ sơ cán bộ, công chức trong toàn tỉnh và hệthống các biểu mẫu, báo cáo, thống kê.

- Lưu giữ đầy đủ và thường xuyên cậpnhật các thông tin hồ sơ đội ngũ cán bộ, công chức; hình thành hệ thống thôngtin quản lý cán bộ, công chức trên phạm vi toàn tỉnh.

5. Thực hiện đổi mới công tác đánhgiá công chức hàng năm theo vị trí việc làm; việc đánh giá phải căn cứ vào tiêuchuẩn chức danh công chức, kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ củacông chức ở từng vị trí việc làm; chú trọng thành tích, kết quả công tác củacông chức; coi đó là thước đo để đánh giá phẩm chất, trình độ, năng lực củacông chức. Kết quả đánh giá công chức làm cơ sở thực hiệncơ chế đào thải, giải quyết cho thôi việc và miễn nhiệm công chức không hoànthành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật.

6. Nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạtđộng công vụ, duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm tronghoạt động công vụ.

- Thực hiện, chế độ trách nhiệm gắnvới chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với công chức trong hoạt động công vụ.

- Thực hiện chế độ miễn nhiệm, từchức đối với công chức lãnh đạo, quản lý theo quy định.

- Củng cố đội ngũ công chức thanh tracông vụ đủ số lượng và đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

7. Xây dựng và triển khai thực hiệnĐề án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính trên địa bàntỉnh Bình Phước đến năm 2020. Đxuất giải pháp hỗ trợthực hiện ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tin học vào các hoạt động thực thi công vụvà quản lý cán bộ, công chức như: thực hiện nhiệm vụ, tổ chức tuyển dụng, thinâng ngạch, thống kê tổng hợp, quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức....

8. Tổ chức triển khai thực hiện tốtquy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạtđộng không chuyên trách ở cấp xã:

- Rà soát, đề nghị Chính phủ sửa đổi,bổ sung các quy định về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đốivới cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

- Sửa đổi, bổ sung các quy định vềchế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xãtheo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chínhphủ.

- Nghiên cứu, đề xuất phương án bổsung chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức về công tác tại cácxã có địa bàn khó khăn.

- Nghiên cứu, đề xuất phương án xâydựng và ban hành các quy định về việc khon kinh phí đốivới các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phổ theo nguyên tắc: Ngườikiêm nhiều chức danh thì hưởng phụ cấp cao hơn, tránh tăng thêm số lượngcán bộ không chuyên trách.

9. Thực hiện chính sách tinh giảnbiên chế gắn với công tác đánh giá để nâng cao chất lượngđội ngũ cán bộ, công chức.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Thờigian thực hiện

Từ ngày Quyết định này có hiệu lựcthi hành đến tháng 10/2015.

2. Trách nhiệm thựchiện: (có bảng phân công nhiệm vụ kèm theo)

a) S Nội vụ (Thường trực Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cảicách chế độ công vụ, công chức tỉnh):

- Tổ chức, kiểm tra, theo dõi, đônđốc và hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thịxã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về cải cách chế độ công vụ, côngchức trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được giao quản lý.

- Lập dự toán kinh phí hàng năm đểphục vụ cho hoạt động cải cách công vụ, công chức gửi Sở Tài chính, Sở Kếhoạch & Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành, UBND các huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan tổng hợp, đánh giákết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương (Bộ Nộivụ), Thủ tướng Chính phủ.

b) SởTài chính và Sở Kế hoạch & Đầu tư

- Sở Tài chính chủ động hướng dẫn bốtrí sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách của tỉnh để thực hiện Kế hoạch này.

- Sở Kế hoạch & Đầu tư rà soát,khai thác các nguồn lực khác từ các Dự án (nếu có) để bố trí bsung cho quá trình thực hiện Kế hoạch này.

c) Vănphòng UBND tỉnh và Sở Tư pháp

Phối hợp với Sở Nội vụ đôn đốc, giámsát và hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý công vụ, công chức; tổ chức tuyêntruyền pháp luật về công vụ, công chức nhằm đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức trên địa bàn tỉnh.

d) SThông tin và Truyền thông, Sở Khoa học & Công nghệ

- Sở Thông tin & Truyền thông chủtrì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tăng cường triểnkhai ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị để tin học hóa cáccông việc quản lý công vụ, công chức.

- Sở Khoa học & Công nghệ nghiêncứu, thẩm định và phát triển các đề tài khoa học ứng dụng thực tiễn quản lýcông vụ, công chức.

e) Cácsở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

- Thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cảicách chế độ công vụ, công chức của cơ quan, địa phương để chỉ đạo và phối hợpthực hiện các nhiệm vụ theo nội dung kế hoạch này. Ban Chỉ đạo làm việc theochế độ kiêm nhiệm, không tổ chức bộ máy và biên chế riêng.

- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kếhoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện ở cơ quan,đơn vị mình.

- Tổng kết, đánh giá kết quả thựchiện, tổng hợp và báo cáo về Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, côngchức tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30/11 hàng năm.

3. Nguồnkinh phí thực hiện

- Kính phí thực hiện các nhiệm vụ củaKế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước vàcác nguồn lực khác (nếu có) theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành vàChủ tịch UBND các huyện, thị xã bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kếhoạch cơ quan, địa phương mình trong dự toán ngân sách được giao hàng năm.

- Trong quá trình thực hiện Kế hoạchnày, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành vàUBND các huyện, thị xã phản ánh về Ban Chỉ đạo (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét, kịp thời giải quyết./.

BẢNGPHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CẢI CÁCH CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN2013-2015

(Banhành kèm theo Kế hoạch số 1609/KH-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2013 của UBNDtỉnh)

STT

Nội dung

Cơ quan trc tiếp thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Tổ chức thực hiện việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã:

UBND tnh, Sở Nội vụ hướng dẫn

- Thường xuyên tuyên truyền, thống nhất về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện nhiệm vụ xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức.

Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Từ tháng 8/2013-10/2015

- Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức và triển khai thực hiện.

Sở Nội vụ

Từ tháng 8/2013-10/2015

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nhiệm vụ xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức của tỉnh.

Sở Nội vụ

Từ tháng 8/2013-10/2015

- Tiến hành sửa đổi, bổ sung hoàn thiện tiêu chuẩn các chức danh công chức theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

Sở Nội vụ

Triển khai thực hiện ngay sau khi có quy định của Bộ, ngành Trung ương

2

Đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức:

UBND tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn

- Xây dựng ngân hàng các câu hỏi và đáp án thi tuyển công chức đối với từng môn thi theo hướng gắn với yêu cầu về trình độ và năng lực của cơ quan, tổ chức, đơn vị cần tuyển dụng.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Hoàn thành trong năm 2013

- Đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức thi tuyển và thi nâng ngạch công chức, đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, chất lượng, thực tài.

Sở Nội vụ

Sở KH& ĐT, Sở Tài chính, Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Khoa học & Công nghệ

Hoàn thành trong năm 2014

- Thực hiện tốt các quy định, quy chế về tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh.

SNội vụ

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Từ tháng 8/2013

3

Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp Sở, cp phòng. Thực hiện các quy định về chế độ tập sự lãnh đạo, quản lý:

UBND tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn

- Thực hiện tuyển chọn lãnh đạo cấp sở, cấp huyện theo hướng chú trọng nguyên tắc thực tài, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương thức và nội dung lấy phiếu tín nhiệm.

Sở Nội vụ

Từ tháng 8/2013

- Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo qun lý trong các cơ quan hành chính thuộc tnh.

Sở Nội vụ

Triển khai thực hiện ngay sau khi có quy định của Bộ, ngành Trung ương

- Bổ sung, hoàn thiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

Sở Nội vụ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Triển khai thực hiện ngay sau khi có quy định của Bộ, ngành Trung ương

- Thực hiện chế độ tập sự, thực tập công chức lãnh đạo quản lý gắn với điều động, luân chuyn để đào tạo công chức.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Triển khai thực hiện ngay sau khi có quy định của Bộ, ngành Trung ương

- Thực hiện chế độ, chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ. Khảo sát, tổng hợp nhu cầu thu hút người tài năng của các sở, ngành, huyện thị xã để tham mưu UBND tỉnh quy định.

Sở Nội vụ

Ban Tchức Tỉnh ủy

Từ tháng 8/2013

- Điều chỉnh bổ sung một số điều, khoản quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để phù hợp yêu cầu thực tế của tỉnh.

Sở Nội vụ

Ban Tổ chức Tnh ủy

Từ tháng 8/2013

- Triển khai thực hiện quy định về giới thiệu người có tài năng để tuyển dụng, bổ nhiệm vào các vị trí trong hoạt động công vụ.

Sở Nội vụ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Triển khai thực hiện ngay sau khi có quy định của Bộ, ngành Trung ương

4

Đưa chế độ báo cáo thống kê vào nền nếp. Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức:

UBND tnh, Sở Nội vụ hướng dẫn

- Triển khai thực hiện rộng rãi và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

Sở Nội vụ

Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Khoa học & Công nghệ

Hoàn thành trong năm 2014

- Ban hành và thực hiện việc quản lý thống nhất các thông tin của hsơ cán bộ, công chức trong toàn tỉnh và hệ thống các biểu mẫu, báo cáo thống kê.

SNội vụ

Hoàn thành trong năm 2014

- Lưu giữ đầy đủ và thường xuyên cập nhật các thông tin hồ sơ đội ngũ cán bộ, công chức; hình thành hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức trên phạm vi toàn tỉnh.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Từ tháng 01/2014

5

Thực hiện đi mới công tác đánh giá công chức hàng năm theo vị trí việc làm. Việc đánh giá phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh công chức, kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức ở từng vị trí việc làm. Chú trọng thành tích, kết quả công tác của công chức; coi đó là thước đo để đánh giá phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức. Kết quđánh giá công chức làm cơ sở thực hiện cơ chế đào thải, giải quyết cho thôi việc và miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ lut.

UBND tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Hoàn thành trong năm 2014

6

Nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ, duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ.

UBND tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn

Triển khai thực hiện từ năm 2013

- Thực hiện chế độ trách nhiệm gắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với công chức trong hoạt động công vụ.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Hoàn thành trong năm 2014

- Thực hiện chế độ miễn nhiệm, tổ chức đối với công chức lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Hoàn thành trong năm 2014

- Củng cố đội ngũ công chức thanh tra công vụ đsố lượng và đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Từ tháng 1/2014

7

Xây dựng và triển khai thực hiện Đán ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020. Đề xuất giải pháp hỗ trợ thực hiện ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các hoạt động thực thi công vụ và quản lý cán bộ, công chức

Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Khoa học & Công nghệ

Sở Nội vụ

Từ tháng 8/2013

8

Tổ chức triển khai thực hiện tốt quy định về chế độ,chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

UBND tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn

- Rà soát, đnghị Chính phủ sửa đổi bổ sung các quy định về chức danh, slượng và chế độ, chính sách đivới cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã,

Hoàn thành trong năm 2014

- Sửa đi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 củaChính phủ.

Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã

Hoàn thành trong năm 2014

- Nghiên cứu, đề xuất phương án bổ sung chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức về công tác tại các xã có đa bàn khó khăn.

Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã

Sở Tài chính

Hoàn thành trong năm 2014

- Nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng và ban hành các quy định về việc khoán kinh phí đối với các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo nguyên tắc: Người kiêm nhiều chức danh thì hưởng phụ cấp cao hơn, tránh tăng thêm số lượng cán bộ không chuyên trách.

Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã

Sở Tài chính

Hoàn thành trong năm 2014

9

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với công tác đánh giá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Triển khai thực hiện ngay sau khi có quy định mới của Bộ, ngành Trung ương