ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 02 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành Quy chế đấu giá quyềnsử dụng đất để giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2011 ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, côngkhai thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh BìnhĐịnh;

Xét đề nghị của Giám đốcTrung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại Tờ trình số 02/TTr-TTPTQĐ ngày 17/01/2012và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theoQuyết định này 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (Phụ lục) thuộc thẩmquyền giải quyết của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã được công bố tạiQuyết định số 676/QĐ-UBND ngày 17/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Thủ trưởng cácsở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơquan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

PHỤ LỤC

THỦTỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TRUNG TÂM PHÁTTRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-CTUBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 củaChủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Đấu giá quyền sử dụng đất

1

Đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất

PhầnII. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

* Thủ tục: Đăng ký đấu giáquyền sử dụng đất

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhucầu đấu giá quyền sử dụng đất đến tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để đượccấp phát Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất; Người đấu giá ghi tất cả cácthông tin cần thiết có liên quan vào đơn và bỏ vào thùng phiếu Đăng ký đấu giáquyền sử dụng đất ở (thùng phiếu kín được niêm phong) đặt công khai tại Vănphòng Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định;

Thời gian tiếp nhận và trả hồsơ: trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộptiền đặt cọc (10%) giá khởi điểm của lô đất, thửa đất, khu đất và lệ phí đấugiá theo quy định hiện hành của UBND tỉnh;

Bước 3: Tổ chức đấu giá theothời gian quy định (7h30 phút thứ 7 hàng tuần);

Bước 4: Trình UBND tỉnh phêduyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở;

Bước 5: Sau khi có Quyết địnhphê duyệt kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh, tiến hành chuyển hồ sơ (thôngtin) của khách hàng cho Chi cục thuế thành phố Quy Nhơn để ra thông báo nộptiền sử dụng đất cho khách hàng theo quy định;

Bước 6: Sau khi khách hàng nộpxong tiền sử dụng đất, tiến hành chuyển hồ sơ cho UBND thành phố Quy Nhơn cấpquyết định giao đất, sau khi có Quyết định giao đất tiến hành bàn giao đấtngoài thực địa cho khách hàng.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký đấu giá quyền sửdụng đất ở;

- Giấy CMND (phôtô);

- Phiếu nộp tiền đặt cọc và lệphí đấu giá.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

(Kèm theo Đơn đăng ký đấu giáquyền sử dụng đất ở; phiếu nộp tiền đặt cọc và lệ phí đấu giá)

* Thời gian giải quyết:

- Thời gian tiếp nhận đơn: từ8h00 đến 16h00 thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần;

- Thời gian giải quyết đơn: 7h30ngày thứ 7 hàng tuần.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổchức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất cóthu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai có nhucầu để thực hiện các dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quanNhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan hoặc người có thẩmquyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chủ tịch Hội đồng bán đấu giáquyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt của tỉnh - Phó Giám đốc Sở Tàichính;

- Cơ quan trực tiếp thực hiệnTTHC: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Hội đồng bánđấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt của tỉnh, UBND TP Quy Nhơn,Chi cục thuế TP Quy Nhơn, Kho bạc Nhà nước TP Quy Nhơn.

* Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở của UBNDtỉnh Bình Định và Quyết định giao đất cho khách hàng trúng đấu giá quyền sửdụng đất của UBND TP Quy Nhơn.

* Lệ phí: Lệ phí đấu giá quyềnsử dụng đất ở.

STT

Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

- Từ 200.000.000 đồng trở xuống

100.000

2

- Từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng

200.000

3

- Trên 500.000.000 đồng

500.000

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký đấu giá quyền sửdụng đất ở;

- Phiếu nộp tiền đặt cọc và lệphí đấu giá.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiệnTTHC:

Các đối tượng thực hiện TTHC đượcđăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

a. Có đơn đăng ký tham gia đấugiá.

Tổ chức hoặc cá nhân tham gia đấugiá phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Tổ chức bán đấu giá pháthành.

b. Đủ năng lực về hành vi dân sựvà quyền đại diện tham gia đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giáphải có đủ năng lực về hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Đối với cá nhân tham gia đấugiá phải là người đứng tên trong “Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất”, nếu ngườikhác tham gia đấu giá thay thì phải có ủy quyền của người đăng ký tham gia đấugiá. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản có cơ quan công chứng hoặcỦy ban nhân dân cấp có thẩm quyền chứng thực theo quy định.

- Riêng người đại diện cho mộttổ chức, đơn vị đăng ký và tham giá đấu giá phải là thủ trưởng của tổ chức, đơnvị đó hoặc là người có đủ năng lực hành vi dân sự được Thủ trưởng tổ chức, đơnvị ủy quyền tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải thực hiện bằng văn bản có kýtên và đóng dấu của tổ chức, đơn vị.

c. Đủ năng lực tài chính và kỹthuật.

Đối với đấu giá quyền sử dụng đấtđể thực hiện dự án đầu tư, ngoài các điều kiện quy định tại điểm a, b của khoản1 Điều này thì tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân đăng ký tham giá đấu giá phải có đủđiều kiện về năng lực tài chính và kỹ thuật để thực hiện dự án đầu tư theo quy địnhcủa pháp luật.

d. Điều kiện về mối quan hệ:

- Những người có quan hệ là vợchồng, cha con, mẹ con, anh chị em ruột và những người có tên trong cùng một hộkhẩu gia đình không được đăng ký tham gia đấu giá trong cùng một lô đất, thửa đấthoặc khu đất.

- Các đơn vị là thành viên của mộtCông ty, Tổng công ty; Tổng công ty và Công ty thành viên; Công ty và đơn vị thànhviên; các thành viên trong một liên doanh; liên doanh và các đơn vị thành viêntrong liên doanh và các đơn vị trong cùng một tổ chức khác không được đăng kýtham gia đấu giá cùng một lô đất, thửa đất, khu đất.

* Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

- Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ Về bán đấu giá tài sản.

- Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

- Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất,cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổsung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

Quynhơn, ngày …… tháng …… năm ……

ĐƠNĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

Kínhgửi: Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt của tỉnh

Được biết Hội đồng đấu giá quyềnsử dụng đất trong trường hợp đặc biệt của tỉnh tổ chức đấu giá các lô đất tạicác khu quy hoạch dân cư cho các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhucầu về xây dựng nhà ở được làm đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất ở. Sau

khi xem xét Bản đồ quy hoạch khudân cư công bố tại Văn phòng Trung tâm Phát triển quỹ

đất tỉnh, đọc và hiểu rõ các quyđịnh về đấu giá tài sản, quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất. Xin tự nguyện đăngký đấu giá quyền sử dụng đất ở 01 lô đất số: …….……, thuộc khu quy hoạch dân cư……………….…đường……...……………..,phường…………,TP Quy

Nhơn để xây dựng nhà ở.

1. Đơn vị, tổ chức, hộ gia đình,cá nhân đăng ký tham gia đấu giá QSD đất ở:

- Tên đơn vị, tổ chức, hộ gia đình,cá nhân đăng ký: …….……………………….

- Người đại diện theo pháp luật(nếu là đơn vị, tổ chức):.……………...…………

Chức vụ:………………………………………...….……., năm sinh: …….…….

- Số CMND: …………….., ngày cấp:…………….., nơi cấp: …...…………..….

- Địa chỉ thường trú (địa chỉ cơquan nếu là đơn vị, tổ chức): …….……………

- Điện thoại: ……………………………….,Fax: …….……...………………….

- Họ và tên (Chồng, vợ hoặcngười có liên quan): …..………… Năm sinh: ...……...

- Số CMND: …………….., ngày cấp:…………….., nơi cấp: …………….…….

- Địa chỉ thường trú:………………………………….. ………………….………

- Điện thoại:……………………………….…………………………….………...

2. Chúng tôi cam kết:

- Tuân thủ đúng theo các quy địnhvề bán đấu giá tài sản, quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất, chấp hành xâydựng nhà ở theo đúng quy hoạch được duyệt và các quy định liên quan khác củaNhà nước nếu trúng đấu giá.

- Xin đăng ký đấu giá quyền sửdụng đất ở theo hình thức công khai tại phiên đấu giá ngày …… tháng …… năm … …,tổ chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Ghi chú: Khách hàng nộp đơn kèm theo bản sao CMND

ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

(Ký và ghi rõ họ tên-nếu là đơn vị, tổ chức thì ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

PHIẾU ĐẶT TIỀN CỌC & LỆ PHÍ ĐẤU GIÁ

Đợt: Năm 2012

Họ và tên: ……………………………………...

Địa chỉ: ………………………………………….

Số CMND: ………………………………………

Ngày cấp: ….……………………………………

Tiền đặt cọc 10%: ………………………………

Lệ phí đấu giá: ..…………………………………

(Mỗi phiếu chỉ ghi nộp tiền đặt cọc & lệ phí đấu giá cho 01 lô)