ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thành lập Trung tâm Văn hóa – Thông tin tỉnh Lào Cai

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đng nhân dân và y ban nhân dân được Quốc Hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 28/1998/TTLT-VHTT-TDTT-TCCP ngày 13/01/998 của Bộ Văn hóa thông tin - Ủy ban thể dục thể thao Trung ương và Ban Tổ chức cán hộ Chính phủ; Hướng dn tổ chức văn hóa, thông tin, thể thao địa phương;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao tnh, tại văn bản số 02/TT-VH, ngày 11/02/1998 đề nghị bổ sung tổ chức bộ máy của sở;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh Lào Cai. (Trung tâm Văn hóa - Thông tin được thành lập trên cơ sở tiếp nhận bộ phận Văn hóa - Thông tin được chia tách ra từ Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao tỉnh).

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin là một đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao tỉnh; chịu sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao tỉnh, có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, theo quy định hiện hành.

- Trụ sở đặt tại: Đường Hoàng Liên - Thị xã Lào Cai - tỉnh Lào Cai.

(Khu tập kết của Sở Văn hóa TT - TT tỉnh).

Điều 2.Trung tâm Văn hóa - Thông tin có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

A. Chức năng: Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh có chức năng: Giúp Giám đốc Sở Văn hóa TT - TT quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp công tác cho các Trung tâm Văn hóa TT - TT các huyện, thị xã, các câu lạc bộ và phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng trong tỉnh; tổ chức triển khai các hoạt động Văn hóa thông tin theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, phục vụ tốt cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tỉnh, từng bước nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng cuộc sống mới, con người mới XHCN.

B. Nhiệm vụ, quyền hạn: Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn chính sau:

1. Xây dựng kế hoạch, nội dung và chương trình hoạt động của Trung tâm trong từng thời kỳ (tháng, quý, năm) và tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch khi được Sở Văn hóa - TT - TT phê duyệt.

2. Hướng dẫn các Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, các câu lạc bộ xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động Văn hóa - Thông tin theo chỉ đạo của ngành và của tỉnh.

3. Chủ động hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan; hướng dẫn các cơ sỏ, các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh xây dựng được phong trào hoạt động văn hoá lành mạnh; đề xuất kịp thời những biện pháp uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, đẩy mạnh bài trừ các tệ nạn xã hội ở địa phương.

4. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ công chức văn hóa thông tin trong toàn tỉnh; tổ chức các lớp bồi dưỡng năng khiếu cho các đối tượng xã hội, phát hiện đào tạo tài năng trẻ.

5. Tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa - thông tin đại chúng tại chỗ hoặc lưu động, như: Chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, thông tin tuyên truyền, liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật, triển lãm, dạ hội, vũ hội ... phục vụ nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

6. Tổ chức các hoạt động Văn hóa - Thông tin theo đội, nhóm, câu lạc bộ sở thích.

7. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng trong phạm vi toàn tỉnh; tổ chức tham gia liên hoan, hội diễn văn hoá thông tin do TW triệu tập hoặc do các tỉnh bạn mời.

8. Tổ chức sưu tầm, khai thác vốn văn hóa, văn nghệ của các dân tộc trong tỉnh, xây dựng các mẫu hình hoạt động văn hóa, thông tin để phổ biến chung trong tỉnh.

9. Phối hợp với các cơ quan chức năng biên soạn tài liệu, ấn phẩm, khẩu hiệu tuyền truyền cổ động phục vụ cho những ngày lễ, các cuộc vận động lớn, phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh. Biên soạn và ấn hành các chương trình; giáo trình, tài liệu huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, các tài liệu nghiên cứu tham khảo; cung cấp nội dung, chương trình kịch bản sinh hoạt cho các Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, các câu lạc bộ trong tỉnh.

10. Quản lý công chức, viên chức, tài sản, công quỹ được giao theo đúng chế độ Nhà nước quy định.

11. Ngoài nhiệm vụ chính trên Trung tâm Văn hóa - Thông tin được phép tổ chức hoạt động dịch vụ văn hóa theo đúng chế độ, pháp luật Nhà nước quy định, nhằm tăng kinh phí cho hoạt động nghiệp vụ.

Điều 3. Bộ máy tổ chức và biên chế của Trung tâm Văn hóa - Thông tin:

- Lãnh đạo Trung tâm gồm có: Giám đốc và có từ 1 - 2 Phó giám đốc giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể.

- Các phòng chuyên môn giúp việc gồm có:

+ Phòng Thông tin - Triển lãm;

+ Phòng Văn hóa - Văn nghệ quần chúng;

+ Phòng Hành chính quản trị;

+ Đội Thông tin tuyên truyền lưu động.

- Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp, do UBND tỉnh phân bổ chi tiêu hàng năm, theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

Trong năm 1998 biên chế của Trung tâm thực hiện theo chỉ tiêu biên chế được chia ra từ Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao tỉnh.

- Việc bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng, Phó phòng và việc bố trí công chức, viên chức cho Trung tâm thực hiện theo đúng phân công, phân cấp về công tác tổ chức và cán bộ của tỉnh và quy chế của Nhà nước đã quy định.

Điều 4. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin – Thể thao tỉnh, Thủ trưởng các ngành có liên quan trong tỉnh, Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thông tin tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/1998.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng