ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 161/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 02 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦAUBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của

Chính phủ về kiểm soát thủtục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thông quaphương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Xét đề nghị của Chánh Vănphòng UBND tỉnh Phú Yên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tụchành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địabàn tỉnh Phú Yên. (Danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành; Chủ tịch UBND cấphuyện, Chủ tịch UBND cấp xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

(Banhành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

PHẦNI. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤPXÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

TT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Tôn giáo

1

Đăng ký hoạt động tôn giáo

2

Đăng ký người vào tu

3

Xin phép cải tạo, sửa chữa lại cơ sở tôn giáo (sửa chữa nhỏ)

4

Thông báo tổ chức quyên góp

5

Đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành điểm nhóm

PHẦNII. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦACẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

1. Thủ tục Đăng ký hoạt độngtôn giáo

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩnbị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: - Nộp hồ sơ tại bộ phậnmột cửa của UBND cấp xã, phường, thị trấn.

- Kiểm tra tính pháp lý, nộidung hồ sơ.

- Hồ sơ hợp lệ tiến hành lấy ýkiến các ngành liên quan, chính quyền địa phương.

- Hồ sơ không hợp lệ: Hướng dẫncác thủ tục để tổ chức, cá nhân làm lại. Bước 3: - Trả kết quả theo đúng hướngdẫn.

- Thời gian làm việc: Sáng: từ7h đến 11h. Chiều: 13h30 đến 16h30 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết).

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại bộ phận một cửacủa UBND cấp xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký;

- Giáo lý, giáo luật;

- Bản tóm tắt nội dung giáo lý,giáo luật;

- Danh sách dự kiến những ngườiđứng đầu tổ chức. (bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 30ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: cá nhân và tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh:UBND cấp xã, phường, thị trấn.

b) Cơ quan hoặc người có thẩmquyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiệnTTHC: bộ phận một cửa của UBND cấp xã, phường, thị trấn.

d) Cơ quan phối hợp: không

- Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: chấp thuận.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo.

- Yêu cầu, điều kiện thựchiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004 PL-UBTVQH11, ngày18/6/2004, có hiệu lực ngày 15/11/2004; Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày01/3/2005, của Chính phủ, ngày có hiệu lực 15/3/2004.

2. Thủ tục Đăng ký người vàotu

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩnbị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2: - Nộp hồ sơ tại bộphận một cửa của UBND cấp xã, phường, thị trấn.

- Kiểm tra tính pháp lý, nộidung hồ sơ.

- Hồ sơ hợp lệ tiến hành lấy ýkiến các ngành liên quan, chính quyền địa phương.

- Hồ sơ không hợp lệ: Hướng dẫncác thủ tục để tổ chức, cá nhân làm lại.

- Trả kết quả theo đúng hướngdẫn.

- Thời gian làm việc: Sáng: từ7h đến 11h. Chiều: 13h30 đến 16h30 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết).

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại bộ phận một cửacủa UBND cấp xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Danh sách người vào tu.

- Sơ yếu lý lịch của người vàotu.

- Ý kiến bằng văn bản của cha mẹhoặc người giám hộ (với người chưa thành niên vào tu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 07ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: tổ chức tôn giáo.

- Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh: UBND cấp xã, phường, thị trấn.

b) Cơ quan hoặc người có thẩmquyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiệnTTHC: bộ phận một cửa của UBND cấp xã, phường, thị trấn.

d) Cơ quan phối hợp: không.

- Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: chấp thuận.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:không.

- Yêu cầu, điều kiện thựchiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004 PL-UBTVQH11, ngày18/6/2004, có hiệu lực ngày 15/11/2004; Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày01/3/2005, của Chính phủ, ngày có hiệu lực 15/3/2005.

3. Thủ tục Xin phép cải tạo,sửa chữa lại cơ sở tôn giáo (sửa chữa nhỏ)

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩnbị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2: - Nộp hồ sơ tại bộphận một cửa của UBND cấp xã, phường, thị trấn.

- Kiểm tra tính pháp lý, nộidung hồ sơ.

- Hồ sơ hợp lệ tiến hành lấy ýkiến các ngành liên quan, chính quyền địa phương.

- Hồ sơ không hợp lệ: Hướng dẫncác thủ tục để tổ chức, cá nhân làm lại.

* Bước 3: - Trả kết quả theođúng hướng dẫn.

- Thời gian làm việc: Sáng: từ7h đến 11h. Chiều: 13h30 đến 16h30 ( trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết).

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại bộ phận một cửacủa UBND cấp xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản xin cải tạo sửa chữa.b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 03ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức tôn giáo.

- Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh: UBND cấp xã, phường, thị trấn

b) Cơ quan hoặc người có thẩmquyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiệnTTHC: UBND cấp xã, phường, thị trấn.

d) Cơ quan phối hợp: không.

- Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Văn bản chấp thuận.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thựchiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004 PL-UBTVQH11, ngày18/6/2004, có hiệu lực ngày 15/11/2004; Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày01/3/2005, của Chính phủ, ngày có hiệu lực 15/3/2005.

4. Thủ tục Thông báo tổ chứcquyên góp

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩnbị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2: - Nộp hồ sơ tại bộphận một cửa của UBND cấp xã, phường, thị trấn.

- Kiểm tra tính pháp lý, nộidung hồ sơ.

- Hồ sơ hợp lệ tiến hành lấy ýkiến các ngành liên quan, chính quyền địa phương.

- Hồ sơ không hợp lệ: Hướng dẫncác thủ tục để tổ chức, cá nhân làm lại.

* Bước 3: - Trả kết quả theođúng hướng dẫn.

- Thời gian làm việc: Sáng: từ7h đến 11h. Chiều: 13h30 đến 16h30 ( trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết).

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại bộ phận một cửacủa UBND cấp xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản thông báo (kèm theovăn bản về việc tổ chức và các giấy tờ có liên quan).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 01ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức tôn giáo.

- Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh: UBND cấp xã, phường, thị trấn.

b) Cơ quan hoặc người có thẩmquyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiệnTTHC: UBND cấp xã, phường, thị trấn.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Bảng thông báo tổ chức quyên góp.

- Yêu cầu, điều kiện thựchiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004 PL-UBTVQH11, ngày18/6/2004, có hiệu lực ngày 15/11/2004; Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày01/3/2005, của Chính phủ, ngày có hiệu lực 15/3/2005.

5. Thủ tục Đăng ký sinh hoạtđạo Tin Lành điểm nhóm

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩnbị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phậnmột cửa của UBND cấp xã, phường, thị trấn.

- Kiểm tra tính pháp lý, nộidung hồ sơ.

- Hồ sơ hợp lệ tiến hành lấy ýkiến các ngành liên quan, chính quyền địa phương.

- Hồ sơ không hợp lệ: Hướng dẫncác thủ tục để tổ chức, cá nhân làm lại.

* Bước 3: - Trả kết quả theođúng hướng dẫn.

- Thời gian làm việc: Sáng: từ7h đến 11h. Chiều: 13h30 đến 16h30 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết).

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại bộ phận một cửacủa UBND cấp xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký sinh hoạt điểmnhóm.

- Danh sách tín hữu sinh hoạttại điểm nhóm.

- Bản cam kết cho mươn địa điểmsinh hoạt. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 05ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức tôn giáo.

- Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh: UBND xã, phường, thị trấn.

b) Cơ quan hoặc người có thẩmquyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiệnTTHC: UBND xã, phường, thị trấn.

d) Cơ quan phối hợp: không.

- Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành theo điểm nhóm.

- Yêu cầu, điều kiện thựchiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chínhphủ./.