ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC PHỤ THU GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH MỘT SỐ LUỒNG TUYẾN TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN - NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 củaUBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành phương án bình ổn giá cả hàng hóa, dịch vụ trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân và quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 176/TTr-STC ngày 20 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức phụ thu cước giá vé và thời gian thu cước vận tải hành khách một số luồng tuyến trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 cụ thể:

1. Mức phụ thu cước giá vé:

a) Các tuyến đi liên tỉnh từ Bình Đnh trở ra phía miền Trung, miền Bắc: Phụ thu tối đa không quá 60% cước giá vé đã giảm do giảm chi phí xăng, dầu theo quy định.

b) Các tuyến đi liên tỉnh còn lại: Phụ thu tối đa không quá 40% cước giá vé đã giảm do giảm chi phí xăng, dầu theo quy định.

- Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô chỉ được tăng mức phụ thu cước giá vé tối đa theo tỷ lệ như trên và không được phép tăng thêm dưới bất kỳ hình thức nào.

- Mức phụ thu cước giá vé nêu trên chỉ được phụ thu một chiều đi hoặc đến.

2. Thời gian phụ thu:

a) Các tuyến đi liên tỉnh từ Bình Định trở ra miền Trung, miền Bắc; các tỉnh Tây Nguyên và Cần Thơ:

- Đối với các đầu bến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Áp dụng phụ thu từ ngày 20 đến ngày 29 tháng chạp năm Ất Mùi (tức ngày 29/01 đến 07/02/2016);

- Đối với các đầu bến trên địa bàn các tỉnh phía Bắc và miền Trung (từ Bình Định trở ra) các tỉnh Tây Nguyên, Cần Thơ: Áp dụng phụ thu từ ngày mồng 2 đến ngày 11 tháng giêng năm Bính Thân (tức ngày 09/02/2016 đến ngày 18/02/2016).

b) Các tuyến đi liên tỉnh còn lại:

- Đối với các đầu bến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hoặc ngược lại: Áp dụng phụ thu từ ngày 25 đến ngày 29 tháng chạp năm Ất Mùi (tức ngày 03/02/2016 đến 07/02/2016).

- Đối với các đầu bến trên địa bàn các tỉnh khác đi đến tỉnh Lâm Đồng hoặc ngược lại: Áp dụng phụ thu từ ngày mồng 04 đến mồng 10 tháng giêng năm Bính Thân (tức ngày 11/02/2016 đến ngày 17/02/2016).

3. Đối tưng áp dụng: Các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện mức phụ thu tại địa phương nơi đơn vị đăng ký kinh doanh vận tải; đã thực hiện kê khai lại giá lại quy định của Sở Tài chính;

Điều 2. Giao:

1. Báo Lâm Đồng, Đài phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, Đài Phát thanh truyền hình các huyện, thành phố thông báo Quyết định này để các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh vận tải hành khách và nhân dân biết; thời gian thông báo kể từ ngày 26/01/2016 đến ngày 31/01/2016;

2. Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện phụ thu cước giá vé xe khách của các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong dịp Tết Nguyên đán và thông báo đến Sở Tài chính các tỉnh biết; đặc bit là kiểm tra, giám sát việc giảm giá vé do giảm chi phí xăng, dầu theo quy định của Chính ph.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Đài phát thanh Truyền hình Lâm Đồng; Tổng biên tập Báo Lâm Đồng; Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.


Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, GT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Văn Yên