ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, tỉnh Sóc Trăng.
–––––––––––––––––––––––

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP , ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD , ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 991/QĐHC-CTUBND , ngày 11/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình và Quyết định số 992/QĐHC-CTUBND , ngày 11/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành đơn giá khảo sát xây dựng, tỉnh Sóc Trăng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở xây dựng, tỉnh Sóc Trăng

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình, phần xây dựng và phần lắp đặt (ban hành kèm theo Quyết định số 991/QĐHC-CTUBND) với các hệ số điều chỉnh như sau:

a) Trường hợp dự toán được lập với mức lương tối thiểu là 350.000 đồng/tháng thì hệ số điều chỉnh là:

- Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công Knc = 1,54;

- Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công Kmtc = 1,13.

b) Trường hợp dự toán được lập với mức lương tối thiểu là 450.000 đồng/tháng thì hệ số điều chỉnh là:

- Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công Knc = 1,2;

- Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công Kmtc = 1,08.

2. Điều chỉnh đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng (ban hành kèm theo Quyết định số 992/QĐHC-CTUBND) với hệ số Kks như sau:

a) Trường hợp dự toán được lập với mức lương tối thiểu là 350.000 đồng/tháng thì hệ số điều chỉnh là: Kks = 1,4.

b) Trường hợp dự toán được lập với mức lương tối thiểu là 450.000 đồng/tháng thì hệ số điều chỉnh là:Kks = 1,11.

3. Điều chỉnh chi phí quy hoạch đô thị:

Điều chỉnh dự toán chi phí trước thuế cho công tác quy hoạch xây dựng đô thị được xác định trên cơ sở định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD , ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhân với hệ số điều chỉnh Kqhxd = 1,25.

4. Điều chỉnh dự toán chi phí nhân công trong dự toán thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng:

Chi phí nhân công trong dự toán thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng xác định theo định mức, đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2001/QĐ-BXD , ngày 20/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhân với hệ số điều chỉnh Knctn = 2,83.

Điều 2.

1.Việc điều chỉnh dự toán nêu tại Điều 1 được áp dụng cho những khối lượng thực hiện kể từ ngày 01/01/2008 đối với những công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP , ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

2. Đối với những dự án chuyển tiếp, việc áp dụng hệ số điều chỉnh nêu tại Điều 1, Quyết định này được thực hiện như sau:

- Những dự án đầu tư xây dựng đang lập hoặc đã lập nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt thì tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh với các hệ số điều chỉnh nêu trên.

- Công trình xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng đang tổ chức thực hiện lập thiết kế kỹ thuật (hoặc thiết kế bản vẽ thi công) - tổng dự toán, dự toán thì dự toán xây dựng công trình và các khoản mục chi phí khác trong tổng dự toán công trình được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh nêu trên.

- Những công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán, dự toán nhưng chưa tổ chức đấu thầu thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh lại dự toán, giá gói thầu theo các hệ số điều chỉnh nêu trên.

- Những công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán, dự toán, đang tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc đã hoàn tất đấu thầu thì thực hiện theo kết quả đấu thầu, chỉ định thầu được duyệt. Trường hợp việc tổ chức đấu thầu gặp vướng mắc như đấu thầu không thành thì chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư điều chỉnh lại dự toán, giá gói thầu theo các hệ số điều chỉnh nêu trên.

- Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện từ 01/01/2008 đối với các công trình đang thi công dở dang thực hiện theo hợp đồng và các điều kiện đã thỏa thuận ký kết trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng các bên đã thỏa thuận không điều chỉnh trong suốt quá trình thực hiện, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

3. Các chủ đầu tư tổ chức thực hiện việc điều chỉnh dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình thuộc các trường hợp nêu tại khoản 2, Điều này theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp dự toán, tổng dự toán điều chỉnh vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải trình người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

4. Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các quy định điều chỉnh dự toán theo hướng dẫn tại quyết định này.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Xây dựng theo dõi việc triển khai thực hiện quyết định này, tổ chức hướng dẫn các đơn vị xử lý các trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo với Bộ Xây dựng hoặc UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng Sở ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Duy Tân