ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1611/2010/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 07 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC CHI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CỦATRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủyban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm2007 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn địnhmức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học vàcông nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-HVHC ngày 03 tháng 02 năm2010 của Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành cácquy chế, quy định quản lý đào tạo ở các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1796 /TTr-STC ngày24 tháng 8 năm 2010 và Báo cáo kết quả thẩm định số 737/BC-STP ngày 13 tháng 8năm 2010 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mức chi hoạt động khoa họccủa Trường Chính trị tỉnh.

Nguồn kinh phí thực hiện: trong dự toán được giao hng năm của Trường Chính trị tỉnh.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lựcsau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 7571/QĐ ngày26 tháng 12 năm 2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mứcchi hoạt động khoa học của Trường Chính trị tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Khoa họcvà Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnhvà thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng

MỨC CHI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1611/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Mức chi hoạt động khoa học của Trường Chính trị tỉnh

I

Chi cho Hội đồng xét duyệt, tuyển chọn đề cương; nghiệm thu chính thức đề tài, dự án

1

Chủ tịch Hội đồng

đồng/buổi

150.000

2

Thành viên, thư ký Hội đồng

đồng/người/buổi

100.000

3

Bài nhận xét phản biện (không quá 3 bài/đề tài)

đồng/bài

250.000

4

Bài nhận xét của ủy viên (không quá 5 bài/đề tài)

đồng/bài

100.000

II

Hội thảo khoa học (hội thảo phục vụ đề tài và hội thảo chuyên đề cấp trường)

1

Chủ trì hội thảo

đồng/buổi

150.000

2

Thư ký hội thảo

đồng/buổi

60.000

3

Thành viên tham dự

đồng/buổi

40.000

4

Người báo cáo tham luận (trả tiền bài viết)

đồng/bài

200.000

III

Thù lao chủ nhiệm đề tài (số tháng hưởng theo đề cương được duyệt)

đồng/tháng

200.000

IV

Chi phí phục vụ công tác nghiên cứu:

1

Lập mẫu phiếu điều tra, khảo sát (từ30 chỉ tiêu trở lên, được duyệt)

đồng/phiếu mẫu

150.000

2

Chi cho người cung cấp thông tin

đồng/phiếu

20.000

3

Báo cáo tổng kết (kể cả báo cáo tóm tắt)

đồng/đề tài, đề án

5.000.000

Ghi chú:các nội dung chi khác liên quan đến nghiên cứuđề tài thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.