THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1611/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởngTrung ương (Tờ trình số 1565/TTr-BTĐKT ngày 15 tháng 11 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờthi đua của Chính phủ cho Trường Trung học phổ thông Chuyên Tiền Giang, tỉnhTiền Giang, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phongtrào thi đua yêu nước của tỉnh Tiền Giang năm học 2006-2007.

Điều 2. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 5 cá nhân thuộc tỉnh Tiền Giang(có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sựnghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 3. Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cáctập thể, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Tiền Giang;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ,
- Lưu: Văn thư, TCCB(3b).11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNGBẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1611/QĐ-TTg , ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Thủtướng Chính phủ)

Tập thể:

1. Trường Tiểu học Hồ Văn Nhánh,thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

2. Trường Tiểu học Tân Tây 1,huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;

3. Trường Tiểu học Mỹ Lương,huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang;

4. Trường Trung học Cơ sở PhúMỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;

Đã có thành tích trong công tácGiáo dục và Đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sựnghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Văn Điện, Tổtrưởng Tổ Sử-Địa, Trưởng Trung học phổ thông Đốc Binh Kiều, tỉnh Tiền Giang;

2. Ông Lê Văn Quang, Phó Hiệutrưởng Trường Trung học phổ thông Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

3. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Hiệutrưởng Trường Trung học phổ thông Vĩnh Bình, tỉnh Tiền Giang;

4. Ông Dương Văn Quốc, Hiệutrưởng Trường Trung học phổ thông Trương Định, tỉnh Tiền Giang;

5. Ông Nguyễn Văn Tràng, giáoviên Trường Tiểu học Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

Đã có thành tích trong công tácGiáo dục và Đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sựnghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.