THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1611/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁNCỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm2005;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công tycổ phần;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhànước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 -2015”;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Côngty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam với những nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính:

- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Hàng không Việt Nam- CTCP

- Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần.

- Tên giao dịch: Tổng công ty Hàng không Việt Nam

- Tên tiếng Anh: VIETNAM AIRLINESJSC.

- Tên viết tắt: VIETNAM AIRLINES

- Trụ sở chính: 200 Nguyễn Sơn, BồĐề, quận Long Biên, Hà Nội.

- Điện thoại: (84 4) 38272289 Fax:(84 4) 382722375

2. Tổng công ty Hàng không ViệtNam - CTCP sau cổ phần hóa có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mởtài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theoĐiều lệ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP, phù hợp với Luật Doanhnghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam -CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Hàng khôngViệt Nam trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiệnTổng công ty Hàng không Việt Nam đang thực hiện và các hoạt động kinh doanhkhác theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức cổ phần hóa: Giữnguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăngvốn điều lệ.

4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phầnphát hành lần đầu:

a) Vốn điều lệ: 14.101.840.000.000đồng (mười bốn nghìn, một trăm lẻ một tỷ, tám trăm bốn mươi triệu đồng).

b) Cơ cấu cổ phần phát hành lầnđầu:

Tổng số cổ phần: 1.410.184.000 cổphần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần nhà nước: 1.057.638.000cổ phần, chiếm 75% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người laođộng trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 11.320.600 cổ phần, chiếm 0,803% vốnđiều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người laođộng trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định số59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 9.474.500 cổ phần, chiếm 0,672% vốnđiều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chứccông đoàn: 705.092 cổ phần chiếm 0,05 % vốn điều lệ;

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiếnlược: 282.036.800 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai:49.009.008 cổ phần, chiếm 3,475% vốn điều lệ.

5. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộtrưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phầnlần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để bán cổ phần, chỉ đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức, triểnkhai bán cổ phần ra công chúng. Khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổphiếu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Cơ quan đại diện chủ sở hữuphần vốn nhà nước tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP là Bộ Giao thôngvận tải.

7. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộtrưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiếnlược bảo đảm đúng theo quy địnhtại Nghịđịnh số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanhnghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và quy định pháp luật liên quan.

8. Tổng công ty Hàng không ViệtNam-CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất, chuyển đổi quyềnsử dụng đất theo quy định của pháp luậtvề quản lý và sử dụng đất.

9. Phương án sắp xếp lao động:Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 10.180 người vàtoàn bộ số lao động này tiếp tục làm việc tại Công ty cổ phần.

10. Chi phí cổ phần hóa: Giao BộGiao thông vận tải phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tổng công ty Hàngkhông Việt Nam quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiếtđể thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam theo quyđịnh của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Giao thông vận tải:

- Quyết định các nội dung quy địnhtại Khoản 5, Khoản 7 và Khoản 10 Điều 1 Quyết định này.

- Chỉ đạo tiếp tục xử lý những tồntại về tài chính, công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, thực hiệnchuyển Tổng công ty Hàng không Việt Nam thành công ty cổ phần theo đúng quyđịnh của pháp luật.

- Chỉ đạo, chọn thời điểm thíchhợp để giảm tỷ lệ phần vốn nhà nước còn nắm giữ không thấp hơn 65% vốn điều lệ.

- Cử người đại diện chủ sở hữuphần vốn nhà nước tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

2. Bộ Tài chính: Hướng dẫn Tổngcông ty Hàng không Việt Nam - CTCP việc xử lý những tồn tại về tài chính; việcquản lý và sử dụng số tiền thu từ cổ phần hóa để tăng phần vốn nhà nước tạiTổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP khi doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạovà hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Hàng không Việt Nam -CTCP.

4. Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam chịu tráchnhiệm quản lý Tổng công ty Hàng không Việt Nam cho đến khi bàn giao toàn bộ tàisản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổngcông ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

5. Tổng công ty Hàng không ViệtNam - CTCP được thực hiện các cơ chế chính sách về vay vốn có bảo lãnh theoNghị quyết số 83/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và quyết định củaThủ tướng Chính phủ tại cácvănbản số 1567/TTg-CN ngày 18 tháng 10 năm 2007, số 1567/TTg-KTN ngày 22 tháng 9 năm 2008về kế hoạch dự án phát triển đội tàu bay.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vậntải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ,Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thànhviên Tổng công ty Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh