THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1612/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày16 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trìnhsố 1559/TTr-BTĐKT ngày 15 tháng 11 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 8 cá nhân thuộc tỉnh Phú Yên (códanh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệpxây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Phú Yên, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tậpthể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Phú Yên;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1612/QĐ-TTg ngày 26 tháng11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

Tập thể

1. Trường Tiểuhọc Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, đã có thành tích trong côngtác từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựngChủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cá nhân

1. Bà Trần ThịKim Tuyết, Trưởng phòng Giáo dục Mần non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên;

2. Bà NguyễnThị Trữ, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp và Hướng nghiệp Phú Yên, SởLao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên;

3. Ông TrầnNgọc Hiệp, Phó Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên và Chuyên nghiệp, Sở Giáo dụcvà Đào tạo tỉnh Phú Yên;

4. Ông TrầnKhắc Lễ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên;

5. Ông DươngVăn Sáng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa,tỉnh Phú Yên;

6. Ông Võ Ngọc,Chuyên viên tiểu học, Phòng Giáo dục huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên;

7. Bà Lê ThịHưởng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnhPhú Yên;

8. Ông NguyễnTuấn Huân, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên;

Đã có thànhtích trong công tác từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sựnghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.