ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1613/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 27 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾHOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT HUY GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP CÁC MỐI QUAN HỆ TRONGGIA ĐÌNH VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC, BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊABÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 20/02/2014của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệtĐề ánphát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng giađình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchtại Tờ trình số 232/TTr- SVHTTDL ngày 10/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề ánphát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vữngđến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (kèm theo Kế hoạch số 88/KH-SVHTTDL ngày 09/10/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchchủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện,hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- VXT;
- Lưu: VT, Ktr41/10.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰCHIỆN ĐỀ ÁN PHÁT HUY GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH VÀ HỖ TRỢXÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC, BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2020, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Namđến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtĐề án pháthuy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đìnhhạnh phúc, bền vững đến năm 2020; Thực hiện Công văn số 908/UBND-VX ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Ủy bannhân dân tỉnh Cà Mau về việc triển khai,thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướngChính phủ về việc phê duyệt Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệtrong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình, hạnh phúc bền vững, đến năm 2020,Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch thực hiệnĐề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ tronggia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020, trên địabàn tỉnh Cà Mau (sau đây gọi là Kế hoạch)với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng gia đình các dân tộc trênđịa bàn tỉnh no ấm, tiến bộ, hạnh phúc để gia đình thực sự là tế bào của xãhội, là nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡngvà giáo dục nhân cách con người.

- Giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp các mối quanhệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng giađình hạnh phúc, bền vững là một phần thực hiện các chính sách chung về gia đình, đặc biệt là triển khai thực hiệnsâu rộng và có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020,tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, nhằm xóa bỏ các tệ nạn xã hội, tạonguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Yêu cầu

- Triển khai Đề ántheo đúng nội dung được phê duyệt, đảm bảo tiến độ, đồng bộ trong quá trìnhthực hiện.

- Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữacác ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện Đề án; lồng ghép, phối hợpviệc thực hiện Đề án với các chương trình,kế hoạch có liên quan, bảo đảm tính thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả việcthực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. MỤC TIỂU

1. Mục tiêu chung

Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình (giữa vợ và chồng; giữa cha mẹvà con cái; giữa ông, bà và con cháu) và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc,bền vững trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu 1: Phát huy giá trị tốt đẹp mối quan hệgiữa vợ và chồng:

- Phấn đấu đến năm 2020 hầu hết các cuộc hôn nhânđăng ký kết hôn theo đúng quy định pháp luật; có 95% nam, nữ thanh niên trướckhi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về hôn nhân - gia đình, bình đẳnggiới và phòng, chống bạo lực gia đình ngăn chặn các tệ nạn xã hội;

- Hàng năm, trung bình giảm từ 10 - 15% hộ gia đìnhcó bạo lực giữa vợ và chồng; giảm 15% người kết hôn dưới tuổi pháp luật quyđịnh.

b) Mục tiêu 2: Phát huy giá trị tốt đẹp mối quan hệgiữa cha mẹ và con cái:

- Đến năm 2020 có 80% cha hoặc mẹ có trẻ em dưới 6tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng về nuôi dạy, chăm sóc concái; phấn đấu có 95% trở lên hộ gia đình dành thời gian chăm sóc, nuôi dạy trẻem, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đứcvà tinh thần.

- Hàng năm, trung bình giảm từ 10 - 15% hộ gia đìnhcó bạo lực với trẻ em.

c) Mục tiêu 3: Phát huy giá trị tốt đẹp mối quan hệông, bà và con cháu trưởng thành:

- Đến năm 2020 có 80% hộ gia đình có người cao tuổiđược cung cấp thông tin về chính, sách, pháp luật đối với ngươi cao tuổi; phấnđấu có từ 95% trở lên hộ gia đình thực hiện việc chăm sóc, phụng dưỡng ngườicao tuổi.

- Hàng năm, trung bình giảm từ 10 - 15% hộ gia đìnhcó hành vi bạo lực với người cao tuổi.

d) Mục tiêu 4: Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc,bền vững.

- Đến năm 2020 có 85% trở lên hộ gia đình đạt tiêuchuẩn gia đình văn hóa; phấn đấu có 95% hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo đượccung cấp thông tin về chính sách, pháp luật và phúc lợi xã hội. Các huyện,thành phố Cà Mau triển khai thí điểm mô hình liên quan tới xây dựng gia đìnhhạnh phúc, phát triển bền vững như: tư vấn hôn nhân và gia đình, cung cấp thôngtin, kiến thức và kỹ năng cho các thành viên gia đình về xây dựng gia đình hạnhphúc.

- Xây dựng và điều hành chuyên trang thông tin tuyêntruyền trên cổng thông tin điện tử tỉnh để phục vụ công tác triển khai thựchiện Đề án.

III. NỘI DUNG

1. Tăng cường công tác truyền thông vận độngnâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của gia đình và công tác gia đình

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chínhquyền, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng về tầm quan trọng, vị trí vai tròcủa gia đình, phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợxây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020.

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Đề án“Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng giađình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhậnthức của các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo,công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về quan điểm, mục tiêu,chỉ tiêu, về vai trò, vị trí, ý nghĩa của Đề án;vị trí, vai trò trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương trong việc tổ chức thực hiện Đềán.

- Nêu gương người tốt việc tốt, điển hình tiêntiến, các mô hình hoạt động có hiệu quả. Phê phán các hành vi vi phạm chínhsách gia đình, biểu hiện không đúng, không lành mạnh trong cuộc sống gia đình.

- Đẩy mạnh giáo dục, cung cấp kiến thức cho cácthành viên gia đình về chủ trương, chính sách, luật pháp liên quan đến giađình; xây dựng các sản phẩm văn hóa lành mạnh, tôn vinh các giá trị tốt đẹp củagia đình, các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực gia đình nhằm phát huy giá trịtốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình; chú trọng ngăn ngừa thông tin và sảnphẩm văn hóa độc hại; thực hiện tuyêntruyền sâu rộng chính sách gia đình và xây dựng gia đình trong nhân dân để hỗtrợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, đặc biệt ở nông thôn, vùngđồng bào dân tộc thiểu số và các địa bàn có tỉ lệ bạo lực gia đình cao.

2. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và hiệuquả quản lý Nhà nước về công tác gia đình ở các cấp

- Ủy ban nhân dân các cấp kiện toàn cán bộ chuyêntrách làm công tác gia đình, bố trí tuyển dụng công chức có năng lực làm côngtác gia đình, nâng cao chất lượng công tác theo dõi, giám sát và đánh giá.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và có chính sách phùhợp với cán bộ, cộng tác viên tham gia làm công tác về gia đình.

3. Nghiên cứu điều tra tổng thể về gia đình; xâydựng cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình thống nhất trênđịa bàn toàn tỉnh

- Điều tra tổng thể về gia đình; rà soát, đánh giáthực trạng các chỉ số, chỉ báo về gia đình.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình; phòng, chốngbạo lực gia đình phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách về lĩnhvực này.

- Triển khai bộ chỉ số giám sát, đánh giá tình hìnhthực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Xây dựng và nhân rộng một số mô hình về gia đình

Xây dựng và nhân rộng mô hình, dịch vụ về gia đình,tạo điều kiện cho mọi thành viên của các gia đình tiếp cận, tham gia vào cáchoạt động lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộcsống; thực hiện bình đẳng giới trong giađình; hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; góp phần nâng cao hiệu quả lao động,sản xuất, xây dựng gia đình ngày càng no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

IV. GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức củaxã hội, các thành viên trong gia đình về tầm quan trọng của gia đình và giá trịtốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình

- Tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng caonhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về vị trí, vai trò củagia đình trong sự nghiệp xây dựng, pháttriển đất nước; về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liênquan đến gia đình.

- Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyềnthông về xây dựng gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình;chú trọng vào đối tượng nam giới.

- Nêu gương người tốt, việc tốt; phê phán nhữngbiểu hiện không đúng trong việc xây dựnggia đình Việt Nam, những hủ tục ảnh hưởngđến cuộc sống gia đình; cảnh báo các nguy cơ và hậu quả tiêu cực về mất cânbằng giới tính khi sinh đối với gia đình và xã hội.

- Chú trọng ngăn ngừa thông tin và sản phẩm văn hóa độc hại tác động vào gia đình.

2. Tăng cường công tác quản lý, lãnh đạo và nângcao năng lực của đội ngũ cán bộ thực hiện Đề án

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủyĐảng và chính quyền đối với thực hiện các mục tiêu của Đề án.

- Kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm côngtác gia đình các cấp đáp ứng yêu cầu quảnlý, tổ chức thực hiện công tác gia đình. Ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ có đủnăng lực trong quản lý, bồi dưỡng, cung cấp nội dung về giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đời sống gia đình.

- Nâng cao năng lực củacán bộ, cơ quan có liên quan trong lồng ghép, phối hợp thực hiện các mục tiêucủa Đề án với mục tiêu của các Đề án kháctrong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

3. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục kỹ năng sống,giáo dục đời sống gia đình

- Cung cấp cho các thành viên gia đình, đặc biệt làgia đình trẻ về kỹ năng sống (kỹ năng làm cha, mẹ, chất lượng mối quan hệ giữacác thành viên trong gia đình với nhau và với cộng đồng, xây dựng gia đình làmột môi trường an toàn cho trẻ em), nội dung giáo dục đời sống gia đình.

- Nghiên cứu lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năngsống, giá trị sống vào các chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với yêu cầu của từng ngành học, cấphọc; nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về xây dựng gia đình vàphòng, chống bạo lực gia đình để bảo vệ, phát huy những giá trị tốt đẹp của giađình Việt Nam.

4. Xã hội hóa các hoạt động phát huy giá trị tốtđẹp các mối quan hệ trong gia đình

- Đề cao tính chủ động và trách nhiệm của các cấp,các ngành trong việc hỗ trợ xây dựng, phát triển gia đình, lồng ghépthực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực gia đình thuộc phạm vitrách nhiệm của ngành, đoàn thể và địa phương.

- Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng dân cư, cáctổ chức, dòng họ, cá nhân, đặc biệt là nam giới vào việc hỗ trợ hoặc tạo điềukiện, cơ hội cho các thành viên gia đình nâng cao nhận thức và thực hiện cáchoạt động liên quan.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nguồn lực nhằm pháthuy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ tronggia đình.

V. THỰC HIỆN CÁC DỰÁN CỦA ĐỀ ÁN

1. Dự án 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá trịtốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình

a) Nội dung:

- Triển khai hệ thống chỉ báo đánh giá các giá trịtốt đẹp của các mối quan hệ gia đình vàcơ chế thu thập, xử lý và sử dụng thôngtin (hoạt động này lồng ghép với việc triển khai nội dung của Đề án xây dựng cơsở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020).

- Điều tra theo định kỳ về gia đình và các giá trịtốt đẹp trong gia đình.

- Thực hiện các nghiên cứu về gia đình và biến đổigiá trị các mối quan hệ trong gia đìnhlàm cơ sở để xây dựng và hoạch định chính sách về gia đình.

b) Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

c) Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, CụcThống kê tỉnh và các Sở, ngành có liên quan tổ chức điều tra định kỳ cấp tỉnhvà thực hiện các nội dung khác dựa trên kết quả nghiên cứu của Viện Hàn lâmKhoa học và Xã hội Việt Nam những chính sách về gia đình đã được hoạch định.

Dự án 2: Truyền thông về các giá trị tốt đẹp củacác mối quan hệ trong gia đình

a) Nội dung:

- Biên soạn, xây dựng và phổ biến các sản phẩm, cáctài liệu truyền thông, truyền thông mẫu về kiến thức, kỹ năng sống và giáo dụcđời sống gia đình.

- Tổ chức các loại hình truyền thông đa dạng vàphong phú nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằmhỗ trợ các thành viên gia đình xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

- Phổ biến thông tin, kiến thức và các kết quả nghiên cứu phục vụ cho xây dựng cơ chế,chính sách liên quan đến gia đình và phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình.

b) Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoànthanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, SởTư pháp, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh và các sở, ngành có liênquan.

3. Dự án 3: Hỗ trợxây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững

a) Nội dung:

- Triển khai nhân rộng tài liệu tập huấn về giáodục trước hôn nhân, giáo dục đời sống gia đình và tư vấn về hôn nhân gia đình.

- Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũgiảng viên các cấp, cán bộ làm công tác gia đình về kiến thức, kỹ năng phát huygiá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình, cung cấp nội dung hoạt độnggiáo dục đời sống gia đình.

- Tổ chức các khóa tập huấn về giáo dục kỹ năngsống, giáo dục đời sống gia đình, sức khỏe sinh sản cho người chưa thành niên,nam nữ thanh niên trước khi kết hôn, đặc biệt quan tâm tới đối tượng người chưathành niên và nam nữ thanh niên trong các công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp.

- Xây dựng Góc tư vấn về giáo dục đời sống giađình, giáo dục trước hôn nhân, tư vấn tiền hôn nhân nhằm cung cấp nội dung giáodục đời sống gia đình, hôn nhân và gia đình; xây dựng trang thông tin điện tử(website) về giáo dục đời sống gia đình, giáo dục trước hôn nhân, tư vấn tiềnhôn nhân.

- Triển khai thí điểm mô hình xây dựng gia đìnhhạnh phúc và phát triển bền vững, đặc biệt chú trọng việc đưa nội dung giáo dụckỹ năng làm cha, mẹ, phát triển kinh tếgia đình và bảo tồn các giá trị văn hóa gia đình vào nội dung hoạt động của môhình.

b) Cơ quan thực hiện: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

c) Cơ quan phối hợp:Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn Laođộng tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách Nhà nước

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngânsách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Căn cứ nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch, các sở,ban, ngành, đoàn thể và địa phương lập dự toán chi ngân sách hàng năm, trình cơquan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Ngân sách vận động

Thông qua nguồn tài trợ, viện trợ các dự án, chươngtrình hợp tác với các tổ chức chính trị - xã hội; cá nhân và các nguồn huy độnghợp pháp khác (nếu có).

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên địabàn toàn tỉnh. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau xâydựng kế hoạch triển khai, thực hiện, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với các nội dung,chương trình liên quan do các cơ quan, tổ chức khác chủ trì thực hiện.

- Chủ trì, phối hợpvới Sở Tài chính kiểm tra tình hình sử dụngkinh phí thực hiện Kế hoạch bảo đảm đúngmục đích và chế độ quy định.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện cácmục tiêu của Kế hoạch, định kỳ tổng hợp báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán của các ngành, hàng năm cân đối,đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngânsách Nhà nước để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;ban hành văn bản hướng dẫn về lập dựtoán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựngcơ chế quản lý tài chính trong thực hiện Kếhoạch.

3. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướngdẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức tốt việc khám chữa bệnh, chăm sóc ytế, tuyên truyền giáo dục độ tuổi kết hôn, tư vấn sức khỏe sinh sản, nuôi dạytrẻ em; củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở để cung cấp tại chỗ các dịchvụ y tế, nâng cao sức khỏe cho mọi người dân.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchvà các cơ quan liên quan tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ, chămsóc và giáo dục trẻ em, Luật Người cao tuổi; thực hiện có hiệu quả các chươngtrình xóa đói giảm nghèo; hỗ trợ việc làm; đào tạo nghề cho các đối tượng phùhợp với từng vùng kinh tế. Đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các chính sách,chế độ hỗ trợ gia đình chính sách xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giađình dân tộc thiểu số để phấn đấu tự vươn lên ổn định cuộc sống.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướngdẫn các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường phổ biến, tuyên truyền chủtrương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình; dànhthời lượng, chuyên mục, chuyên trang hợp lý phản ánh về những giá trị tốt; đẹpcác mối quan hệ trong gia đình,

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xây dựng trangthông tin điện tử (website) về giáo dục giới tính, đời sống gia đình, giáo dụctrước hôn nhân, tư vấn tiền hôn nhân cho mọi đối tượng trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Giáo dục vàĐào tạo

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chỉ đạohướng dẫn, tuyên truyền giáo dục pháp luật liên quan đến gia đình; lồng ghép kiếnthức về kỹ năng sống, hôn nhân và gia đình, sức khỏe sinh sản vào chương trìnhgiáo dục, đào tạo phù hợp với các cấp học,bậc học.

7. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tăng cườngcông tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hànhpháp luật trong nhân dân; cấp phát các tờ gấp pháp luật liên quan đến vấn đềbạo lực gia đình để nâng cao hiểu biết của các tầng lớp nhân dân trên địa bàntỉnh.

8. Các sở, ngành cóliên quan

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đượcgiao, có trách nhiệm đưa các mục tiêu, nội dung có liên quan của Kế hoạch vàokế hoạch, chương trình công tác hàng năm của sở, ngành.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cà Mau và các Tổchức thành viên

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tham gia thựchiện Kế hoạch. Đẩy mạnh công tác tuyêntruyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến gia đình, tham gia giámsát việc thực hiện pháp luật, chính sách vềgia đình và phổ biến các kỹ năng sống cho từng thành viên ở cộng đồng.

10. Đề nghị HộiLiên hiệp Phụ nữ tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch và các cơ quan liên quan khuyến khích và bố trí hội viên Hội phụ nữ làmcộng tác viên phòng, chống bạo lực gia đình; thường xuyên bồi dưỡng và nâng caokiến thức về hôn nhân gia đình, sức khỏe sinh sản và giá trị hạnh phúc gia đìnhcho các hội viên.

11. Đề nghị Đoànthanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch và các cơ quan liên quan xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình thanh niêntiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình.

12. Ủy bannhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

Căn cứ Kế hoạch, xây dựng và tổ chức thực hiện Đềán phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựnggia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 của địa phương; đưa các mục tiêu, nộidung của Kế hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bốtrí kinh phí và chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thựchiện Kế hoạch.

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng chođội ngũ cán bộ làm hoặc tham gia công tác gia đình trong phạm vi quản .

Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát việcthực hiện Kế hoạch tại địa phương.

Hàng năm trước ngày 15 tháng 11 gửi báo cáo tìnhhình thực hiện Kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báocáo).

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án phát huy giátrị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc,bền vững đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Cà Mau./.