ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Số: 1613/QĐ .UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối

với lĩnh vực xăng dầu và chợ năm 2006 - 2010

_____________________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2003;

Xét tờ trình số: 322.TTr/STMDL.QLDL ngày 7 tháng 8 năm 2006 của Giám đốc sở Thương mại - Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch số: 323/KH-STMDL ngày 7/8/2006 của Giám đốc sở Thương mại - Du lịch về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ngành năm 2006 - 2010 đối với lĩnh vực xăng dầu và chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc sở Thương mại - Du lịch triển khai cho các địa phương nắm và thực hiện.

Điêu 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Thương mại - Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành quyết định nầy.

Quyết định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Diệp