BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VÀO CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-BTC ngày 21/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 2095/QĐ-BTC ngày 30/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kết quả thi tuyển, xét tuyển dụng công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011;

>> Xem thêm:  Đăng ký thương hiệu độc quyền, đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tuyển dụng 11 ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo vào làm việc tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương kể từ ngày 15/9/2011.
Điều 2.Các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo phải thực hiện chế độ tập sự (trừ trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự theo Điều 12, Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ) và được hưởng lương theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ kể từ ngày được tuyển dụng.
Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 kể trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCCB (07b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

DANH SÁCH
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VÀO CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 1615/QĐ-TCHQ ngày 06/9/2011 của Tổng cục Hải quan)

Stt
Số báo danh
Họ tên
Năm sinh
Quê quán
Chuyên ngành ĐKDT
Ngạch
Ghi chú
Nam
Nữ
1
HQA0032
Lê Hoàng Anh
1988
Thanh Hóa
Kinh tế
Kiểm tra viên Hải quan
2
HQA0262
Đặng Xuân Dung
1978
Bình Dương
Kinh tế
Kiểm tra viên Hải quan
3
HQA0306
Nguyễn Tiến Dũng
1988
Nghệ An
Kinh tế
Kiểm tra viên Hải quan
4
HQA0957
Từ Thị Thanh Loan
1987
Bình Dương
Anh văn, phiên dịch
Kiểm tra viên Hải quan
5
HQA1281
Dương Thị Thu Phương
1987
Hà Nội
Kinh tế
Kiểm tra viên Hải quan
6
HQA1345
Trần Văn Quang
1983
Thái Bình
Kinh tế
Kiểm tra viên Hải quan
7
HQA1580
Chu Minh Thế
1988
Bắc Giang
Kinh tế
Kiểm tra viên Hải quan
8
HQA1665
Trương Cẩm Thúy
1987
Bình Dương
Kinh tế
Kiểm tra viên Hải quan
9
HQA0268
Kim Phương Dung
1987
Vĩnh Phúc
LTVTC
Lưu trữ viên trung cấp
10
HQA0346
Nguyễn Thị Duyên
1984
Hà Nội
LTVTC
Lưu trữ viên trung cấp
11
HQA2005
Lê Phi Vũ
1987
Thừa Thiên - Huế
LTVTC
Lưu trữ viên trung cấp

>> Xem thêm:  Có phải cận thị 6 độ mới được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Hồ sơ xin hoãn NVQS cần gì ?