UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất tại khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, khu Công nghiệp Phú Bài, các cụm, tiểu khu công nghiệp và làng nghề của thành phố Huế và các huyệntrong các trường hợp sau:

1. Người sử dụng đất đã có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có quyết định giao lại đất hoặc hợp đồng thuê đất của Ban quản lý khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối với tổ chức trong nước), thuê đất của Tổ chức đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng được UBND Tỉnh giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê lại đất của Tổ chức đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng được UBND Tỉnh cho thuê đất.

2. Người sử dụng đất thực hiện đăng ký biến động về sử dụng đất khi hợp thửa, tách thửa theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ mà thửa đất trước khi hợp thửa, tách thửa đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất được cấp lại hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại điểm e khoản 5 Điều 41 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

4. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 quy định tại khoản 6 Điều 41 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được thừa ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp quy định ở Điều 1 của Quyết định này; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện việc ủy quyền nêu trên – Không được ủy quyền cho Phó Giám đốc.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký được đóng dấu Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2006.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ban ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Lý