ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1616/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 10 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ Y TẾ THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữabệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính Banhành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng vềgiá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnhcủa Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Thông báo số 119/TB-HĐND ngày 31 tháng7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Thông báo kết luận của Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xem xét giá một số dịch vụ khám bệnh, chữabệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh CaoBằng theo Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của Hội đồng nhân dântỉnh;

Thực hiện Công văn số 227/HĐND ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Hội đồng nhân dântỉnh Cao Bằng về việc đề nghị bổ sung giá một số dịch vụ y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ytế tại Tờ trình số 1784/TTr-SYT ngày 08/10/2013; Biên bản họp liên ngành Sở Ytế - Sở Tài chính - Bảo hiểm xã hội tỉnh ngày 09/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá một số dịch vụ y tế thực hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnhCao Bằng (có Biểu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh,Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơnvị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký ban hành.


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban VHXH, HĐND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, các CV;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Lưu: VT, VX (Tr40b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Hải Hầu

BIỂU GIÁ DỊCH VỤKHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Kèm theo Quyếtđịnh số 1616/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng)

Đơnvị tính: Đồng

TT

STT theo NQ số 14

STT theo TTLT số 04

Tên dịch vụ

Giá

Ghi chú

STT

STT theo mục

C2

CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI

1

47

76

12

Thận nhân tạo chu kỳ (quả lọc dây máu dùng 6 lần)

460.000

2

48

77

13

Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc)

300.000

3

49

79

15

Lọc màng bụng chu kỳ (01 ngày)

395.000

4

71

123

59

Thận nhân tạo cấp cứu (quả lọc dây máu dùng 1 lần)

1.330.000

C3.3

MẮT

5

128

200

2

Đo Javal

15.000

C6

THĂM DÒ CHỨC NĂNG

6

263

429

4

Đo chức năng hô hấp

106.000